Članci u ovom serijalu

 • Osobine džahilijeta/paganstva
 • Definicija i vrste džahilijjeta
 • Propisi džahilijeta/paganstva i njegove posljedice
 • 1.Osobine džahilijeta: Prilazak muškarcima i ostavljanje žena
 • 2.Osobine džahilijeta:Prijetnja istjerivanjem sa ognjišta
 • Prijetnja istjerivanjem iz ognjišta (drugi dio)
 • 3.Osobine džahilijeta:Zakidanje na litru i kantaru
 • Zakidanje na litru i kantaru (drugi dio)
 • 4. Džahilijet: Pripisivanje vjerovjesnicima laži
 • Džahilijet: Pripisivanje vjerovjesnicima laži (drugi dio)
 • 5.Osobine džahilijeta: Požurivanje kazne
 • Osobine džahilijeta: Požurivanje kazne (drugi dio)
 • 6.Osobine džahilijeta: Ostavljanje rada po istini
 • Osobine džahilijeta: Ostavljanje rada po istini (drugi dio)
 • Osobine džahilijeta: Ostavljanje rada po istini (treći dio)
 • 7.Osobine džahilijeta: Postavljanje žena za pretpostavljene
 • Postavljanje žena za pretpostavljene (drugi dio)
 • Osobine džahilijeta: Postavljanje žena na funkcije vlasti (treći dio)
 • 8. Osobine džahilijeta: Obožavanje Sunca i Mjeseca
 • 8.Osobine paganstva: Obožavanje Sunca i Mjeseca (drugi dio)
 • 9. Osobine džahilijeta: Zlosutnja zbog poslanika i vjernika
 • 9.Osobine paganstva: Zlosutnja zbog poslanika i vjernika (drugi dio)
 • 10.Osobine džahilijeta: Pravljenje spletki radi ubistva vjerovjesnika
 • Služenje spletkama radi ubistva vjerovjesnika (drugi dio)
 • 11.Osobine paganstva: Sumnja u Sudnji dan
 • 11.Osobine paganstva: Sumnja u Sudnji dan (II dio)
 • 11.Osobine džahilijeta: Sumnja u ahiret (III dio)
 • 12.Osobine džahilijeta:Ubijanje muške a ostavljanje u životu ženske djece
 • 13. Osobine džahilijeta: Razgolićavanje žena
 • 14.Osobine džahilijeta: Slijeđenje vođa u onome što je suprotno istini
 • 14.Osobine džahilijeta: Slijeđenje vođa u onome što je suprotno istini (IIdio)
 • 15-18.Osobine paganstva: Ezijećnje i ismijavanje vjerovjesnika i njihovih sljedbenika
 • 15-18.Osobine džahilijeta: Optužba na poslanike da su ludi
 • 15-18.Osobine džahilijeta: Cilj ismijavanja poslanika je odustajanje od poziva u vjeru
 • Osobine paganstva:Optužba na poslanike da su pjesnici
 • 19.Osobine džahilijeta: Spaljivanje protivnika
 • 19.Osobine džahilijeta: Spaljivanje vjernika
 • 20.Paganstvo: Zastrašivanje lažnim božanstvima
 • 20.Osobine džahilijeta: Zastrašivanje lažnim božanstvima (II dio)
 • Osobine paganstva:Zastrašivanje lažnim božanstvima(III dio)
 • 21-22.Osobine džahilijeta:Grčenje srca pri spomenu Allaha
 • 21-22.Osobine paganstva:Grčenje srca zbog spomena Allaha(IIdio)
 • Osobine paganstva: Grčenje srca zbog spomena Allaha (III dio)
 • 23.Osobine paganstva: Traženje samo dunjalučke koristi
 • Osobine džahilijeta: Traženje samo dunjalučke koristi (II dio)
 • Osobine džahilijeta: Traženje samo dunjalučke koristi (III dio)
 • 24.Osobine džahilijeta: Pripisivanje Allahu žene i djeteta
 • Osobine paganstva: Pripisivanje Allahu žene i djeteta (II dio)
 • Pripisivanje Allahu žene i djeteta (IIIdio)
 • Uobraženost kada ih Allah obdari Svojim blagodatima (IIdio)
 • 25.Osobine džahilijeta: Uobraženost u blagodatima
 • 26. Osobine paganstva: Tuga i očaj kada ih pogodi nedaća
 • Ne gubite nadu u milost Allahovu
 • Gubljenje nade u Allahovu milost 3.dio
 • 27.Osobine paganstva: mrzovolja zbog rođenja ženskog djeteta
 • 28.Osobine paganstva: Ubijanje vlastite djece
 • 29.Osobine džahilijeta: U teškoći obećavaju da će vjerovati.
 • Postavljanje žena za pretpostavljene.1

  Svi učenjaci ehli-s-sunneta su upozorili na ovu osobinu paganstva i dokazivali njezinu neosnovanost u islamu, te kategorički isticali nedozvoljenost postavljanja žene na položaj najveće uprave (tj.položaj halife) koja brine o čuvanju vjere i vođenju dunjačkih poslova, te nedozvoljenost rukovođenja žene institucijom kadije, kao i predvođenje muškaraca u namazu. Sve navedeno učenjaci su argumentovali  hadisom: „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“

  Od ovih učenjaka je i  Ibn Tejmijje rahimehullah  čiji tekst o spomenutom je kako slijedi: „Neka je svaki razuman  na oprezu od pokornosti ženama…doista, najviše što pokvari vladara i državu je pokornost ženama. Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem : „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“ 2

  Rekao je imam Ibn Hadžer rahimehullah : „U ovome hadisu je propis da žena ne predvodi vlast, niti sudstvo, niti (bračni) ugovor nad drugom ženom.“ 3

  Rekao je imam Ibnu-l-‘Arebi rahimehullah  objašnjavajući nešto od mudrosti ovog propisa: „Zaista, ne priliči ženi da se ispoljava (svojom prirodom) na sastancima (u politici, sudstvu…), niti da se miješa sa muškarcima, niti da pregovara sa njima kao jednaka strana drugoj. Zato što – ako je djevojka, zabranjen je pogled u nju i razgovor (preko nužnog) – a ako je ostarjelom ženom, opet ne treba da sastavlja nju i muškarce neki skup ili sastanak, da se miješa i podgurava s njima, da se raspravlja direktno s njima. Neće uspjeti nikada onaj ko kopira ovo niti ko to smatra dozvoljenim.“ 4

  Ovaj hadis je spomenuo imam En-Nesai rahimehullah u poglavlju o ostavljanju postavljanja žena na vlast.

  Spomenuo ga je i imam El-Bejheki rahimehullah u poglavlju: „Valija ne imenuje na funkciju kadije ženu niti griješnika niti neznalicu.“ 5

  Isto je spomeuo i imam El-Kurtubi rahimehullah  kod pojašnjenja uslova koji se moraju ostvariti kod onoga ko predvodi namaz, pa je rekao u vezi toga: „Rekla je naša ulema: Nije ispravno da žena predvodi namaz muškarcima niti ženama. Rečeno je: Dozvoljeno je da žena predvodi namaz ženama. Šafija rahimehullah  obavezuje da ponovi namaz onaj muškarac koji klanja iza žene (kao imama).“ 6

  Rekao je El-Hatib Eš-Širbini rahimehullah  : „Nije dozvoljeno da se povodi muškarac za ženom, jer je žena manjkavija od muškarca…zbog hadisa: „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.““ 7

  Shodno prethodnom, a radi pojašnjenja propisa, ispravno je da žena predvodi namaz ženama, a nije ispravno njezino predvođenje namaza muškarcima.

  Navigacija serijalom<< 7.Osobine džahilijeta: Postavljanje žena za pretpostavljeneOsobine džahilijeta: Postavljanje žena na funkcije vlasti (treći dio) >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.