Postavljanje žena za pretpostavljene (drugi dio)

Članci u serijalu:

Postavljanje žena za pretpostavljene.1

Svi učenjaci ehli-s-sunneta su upozorili na ovu osobinu paganstva i dokazivali njezinu neosnovanost u islamu, te kategorički isticali nedozvoljenost postavljanja žene na položaj najveće uprave (tj.položaj halife) koja brine o čuvanju vjere i vođenju dunjačkih poslova, te nedozvoljenost rukovođenja žene institucijom kadije, kao i predvođenje muškaraca u namazu. Sve navedeno učenjaci su argumentovali  hadisom: „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“

Od ovih učenjaka je i  Ibn Tejmijje rahimehullah  čiji tekst o spomenutom je kako slijedi: „Neka je svaki razuman  na oprezu od pokornosti ženama…doista, najviše što pokvari vladara i državu je pokornost ženama. Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem : „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“ 2

Rekao je imam Ibn Hadžer rahimehullah : „U ovome hadisu je propis da žena ne predvodi vlast, niti sudstvo, niti (bračni) ugovor nad drugom ženom.“ 3

Rekao je imam Ibnu-l-‘Arebi rahimehullah  objašnjavajući nešto od mudrosti ovog propisa: „Zaista, ne priliči ženi da se ispoljava (svojom prirodom) na sastancima (u politici, sudstvu…), niti da se miješa sa muškarcima, niti da pregovara sa njima kao jednaka strana drugoj. Zato što – ako je djevojka, zabranjen je pogled u nju i razgovor (preko nužnog) – a ako je ostarjelom ženom, opet ne treba da sastavlja nju i muškarce neki skup ili sastanak, da se miješa i podgurava s njima, da se raspravlja direktno s njima. Neće uspjeti nikada onaj ko kopira ovo niti ko to smatra dozvoljenim.“ 4

Ovaj hadis je spomenuo imam En-Nesai rahimehullah u poglavlju o ostavljanju postavljanja žena na vlast.

Spomenuo ga je i imam El-Bejheki rahimehullah u poglavlju: „Valija ne imenuje na funkciju kadije ženu niti griješnika niti neznalicu.“ 5

Isto je spomeuo i imam El-Kurtubi rahimehullah  kod pojašnjenja uslova koji se moraju ostvariti kod onoga ko predvodi namaz, pa je rekao u vezi toga: „Rekla je naša ulema: Nije ispravno da žena predvodi namaz muškarcima niti ženama. Rečeno je: Dozvoljeno je da žena predvodi namaz ženama. Šafija rahimehullah  obavezuje da ponovi namaz onaj muškarac koji klanja iza žene (kao imama).“ 6

Rekao je El-Hatib Eš-Širbini rahimehullah  : „Nije dozvoljeno da se povodi muškarac za ženom, jer je žena manjkavija od muškarca…zbog hadisa: „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.““ 7

Shodno prethodnom, a radi pojašnjenja propisa, ispravno je da žena predvodi namaz ženama, a nije ispravno njezino predvođenje namaza muškarcima.

Navigacija serijalom<< 7.Osobine džahilijeta: Postavljanje žena za pretpostavljeneOsobine džahilijeta: Postavljanje žena na funkcije vlasti (treći dio) >>

 1.    op.prev. Da ne bi došlo do zabune: Spominjanje ove džahilijetske osobine ne znači negiranje prava žene u islamu. Naprotiv, ovdje se ističe koje pojedinosti nisu od prava žene, jer je isto za nju ogroman teret koji ne može podnijeti, i samim time milost islama prema ženi. Jasno je da u islamu i muškarci i žene imaju prava i obaveze, i da su to ustvari prava i obaveze jednog prema drugome; u braku svako pravo koje uživa jedan supružnik povlači i obavezu  prema drugoj strani:

  “One imaju isto toliko prava i dužnosti, prema zakonu – samo, muževi imaju prednost nad njima za jedan stepen. – A Allah je silan i mudar.” (2 : 228 )

  Stepen kojim je Allah dao prednost muškarcima nad ženama je zapravo stepen zaduženja, odgovornosti  i brige.

  U ajetu o skrbništvu stoji „…Zato što je Allah dao prednost jednima  nad drugima…“ (4:34)

  Sve ovo ne znači pravo muškarcu da se iživljava nad ženom na bilo koji način, jer Kur'an kaže: “S njima (ženama) lijepo živite.”(4: 19)

  Poslanik alejhi-s-salatu ve-s-selam je često upozoravao na lijep odnos prema ženama, o čemu govori i jedan od mnogobrojnih hadisa:
  “Oporučujem vam da lijepo postupate sa ženama, jer žena je stvorena od rebra, a najkrivlji je dio rebra njegov vrh. Pa ako ga pokušaš ispraviti, slomit ćeš ga, a ako ga ostaviš, ostat će krivo. Stoga oporučujem vam da lijepo postupate prema ženama.”
  (Hadis bilježi Muslim).

 2. Iktidau-s-sirati-l-mustekim:224.

 3. Fethu-l-bari:128/8; šerhu-l-kermani:232/16.

 4. Ahkamu-l-Kur'an: 370/3.

 5. Sunenu-l-bejheki:117/10.

 6. Tefsiru-l-Kurtubi: 398/2.

 7. El-Muhtadž:240/1.