Osobine džahilijeta/paganstva

Članci u serijalu:

Dodatak stvarima džahilijeta/paganstva

“Dodatak stvarima džahilijeta”  (ar. Zevaidu mesaili-l-džahilijjeh) je djelo učenjaka muhaddisa Abdullaha ibn Muhammed ibn Ahmed Ed-Duvejša rahimehullah. U njemu je sakupio osobine džahilijeta, tj. neznaboštva i paganstva spomenute u Kur'anu i hadisu, odnosno proširio ih u odnosu na djelo šejha Muhammeda ibn Abdulvehaba rahimehullah  koji je istu temu obradio u knjizi s naslovom: El-mesailu-l-leti halefe fiha resulullahi ehle-l-džahilijjeh – Paganski običaji kojima se suprotstavio Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem. U ovom djelu šejh Muhammed ibn Abdulvehab rahimehullah  je spomenuo sto dvadeset i osam stavki džahilijjeta, i uglavnom se usredotočio na spomen onih osobina neznaboštva koje su bile prisutne u njegovo vrijeme, ne da je knjigu sastavio u smislu spomena svih stvari džahilijeta.

Istu tematiku osobina džahilijeta dosta ranije obrađuje šejhu-l-islam Ibn Tejmijjeh rahimehullah u djelu Iktidau-s-sirati-l-mustekim, te imam Ez-Zehebi rahimehullah  u djelu Tešbihu-l-hasis bi ehli-l-hamis, tako da možemo konstatovati da je ova tema bila predmet zanimanja uleme, ono o čemu su govorili i pisali i na šta su upozoravali i od čega su odvraćali.

S obzirom da je djelo šejha Muhammeda ibn Abdulvehaba rahimehullah  s komentarom šejha Saliha El-Fevzana (Allah ga sačuvao) prevedeno na bosanski jezik pod naslovom: Paganski običaji kojima se suprotstavio Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, otuda ćemo uz Allahovu dozvolu obraditi djelo „Dodatak stvarima džahilijeta“ šejha Ed-Duvejša sallallahu 'alejhi ve sellem  sa jedinim do sada prisutnim komentarom doktorice i istraživača Helah bintu Dajfillahi El-Jusuf (Allah je sačuvao).  Ovo djelo, odnosno njegov komentar sadrži dvjesto i jedanaest osobina džahilijeta.

Povod ovoj temi jeste prisutnost osobina džahilijeta među ljudima, najprije među nemuslimanima, ali, nažalost, i među muslimanskom populacijom. Dakle, Allah subhanehu we te'ala   je sve oblike paganstva šerijatski zabranio, ali je kaderom odredio da će određeni njegovi oblici postojati i u ovom ummetu. Neki od tih paganskih običaja su grijehom a neki predstavljaju čak nevjerstvo. Dokaz svemu spomenutom je sljedeće:

Hadis Ebu Malika El-Eš'arija radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Četiri stvari u mom ummetu su od džahilijeta, neće ih zasigurno ostaviti: Hvalisanje položajem, vrijeđanje zbog porijekla, traženje kiše pomoću zvijezda i naricanje.“  1

Takođe i hadis Ibn Suvejda rahimehullah  koji kaže:  “Susreo sam Ebu Zerra radijellahu 'anhu u Rebezi. Na njemu i na njegovom momku/slugi bijaše istovjetno odijelo, i ja ga za to upitah, a on odgovori: Ja sam  jednog čovjeka pogrdio i  uvrijedio spomenuvši njegovu majku 2  , pa mi jeVjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem  rekao: O Ebu Zerre, zar mu spominješ kao sramotu njegovu majku, ti si čovjekom u kojem ima paganstva. Vaše sluge su vaša braća, Allah ih je stavio pod vašu vlast, pa ko bude imao takvog brata pod svojom vlašću neka ga hrani onim što i on jede, i oblači onako kako se on oblači. Ne opterećujete ih do iznemoglosti, a ako ih preopteretite pomozite im.“ 3

Ovo poglavlje je imam Buharija rahimehullah   naslovio: Grijesi koji nose obilježje paganstva a koji izvršioca ne čine nevjernikom, izuzev širka/pridruživanja Allahu sudruga.

Kao i hadis od Ibn Omera radijellahu 'anhuma  da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  održao hutbu na dan osvojenja Mekke i rekao: “O ljudi, Allah je od vas odagnao oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom. Ljudi su dvije vrste: dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan, i griješnik, nesretnik koji je kod Allaha omalovažen; svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje. Kaže Allah Uzvišeni: „O ljudi, Mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene, i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa“ 4

S obzirom da je djelo sa komentarom veoma obimno, nećemo doslovno prevoditi dio po dio već skratiti i obraditi komentar na najvažnije spomenuto u dotičnoj osobini. A od Allaha je uspjeh.

Navigacija serijalomDefinicija i vrste džahilijjeta >>

  1. Hadis bilježi imam Muslim.

  2. op.prev. tj. rekao je Bilalu ibn Rebahu da je sin crnkinje.

  3. Hadis bilježi imam Buharija u knjizi o imanu/vjerovanju, br.30.

  4. Hadis bilježi imam Tirmizi: 3270., a šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u Es-Sahihah: 2700.