Ovo je . dio od 82 u serijalu Osobine džahilijeta

Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je podstrekao svoj ummet na sabur pri iskušenjima, čak na iskušenju da musliman bude zapaljen radi svoje vjere.
Prenosi se da je neki čovjek došao Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem kazavši mu: ‘Oporuči mi nešto’, pa mu je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: “Ne čini Allahu širk ni u čemu, pa makar bio sasječen ili vatrom spaljen.” 1
Ovaj hadis je dokaz da će biti među muslimanima oni što će biti iskušani time da ih se spali u vatri.

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah: “Mnogi ashabi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem su bili iskušani ubistvom, razapinjanjem, žestokim kažnjavanjem, pa su na tome osaburili ne osvrćući se na bilo šta od toga.” 2

Kaže Ibn Tejmijje rahimehullah: “Kada su ashabi radijellahu anhum došli žaleći se Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem i tražeći od njega da od Allaha traži pomoć i pobjedu za njih, i da dovi za njih, on sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: ‘Bilo je prije vas da čovjeka uzmu, pa mu iskopaju rupu u zemlji, postave u nju, te se donese testera, postavi na njegovu glavu i raspolovi. I bio bi željeznim češljevima trgan između kostiju i mesa sa živcima, pa ga to ne bi odvratilo od njegove vjere.’ 3 U hadisu gdje se spominje priča o vlasnicima rovova rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Kada je narod povjerovao nevjernici su ih iskušali kako bi se povratili (od vjerovanja), pa se nisu vratili (nevjerstvu) , dotle da je Allah učinio da progovori dijete žene koja je htjela da se vrati, pa je dijete reklo: strpi se majko, zaista si ti na istini… 4 Poznato je da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem ovo spomenuo iznoseći pohvalu na ove ljude zbog njihovog sabura i čvrstoće, i da to bude snagom vjernicima iz ovog ummeta. Na ovo takođe upućuje i ono što je Allah spomenuo u kazivanju o vlasnicima rovova u suri El-Burudž. 5 6

Kurejšije su praktikovale razne oblike tortura u kažnjavanju muslimana u Mekki. Mučili su ih zatvaranjem, glađu, žeđu, postavili bi njihova tijela na uzavreli pijesak kada je dnevna vrućina u kulminaciji, kao što se to desilo sa Bilalom radijellahu 'anhu. Isto su učinili sa Hababom radijellahu 'anhu, čak su naložili vatru za njega, pa kada je postala užarena stavili su ga leđima na nju. Uz sve to čime su iskušavani, ashabi su ostavili najveličanstvenije primjere sabura i ustrajnsoti na istini.

Ovaj paganski način mučenja je primjenio samoprozvani poslanik iz Jemena, Ebu-l-Esved El-‘Anesi prema Ebu Muslimu El-Havlaniju rahimehullah kada je odbio da posvjedoči njemu vjerovjesništvo. Allah ga je spasio tako da vatra nije ostavila traga na njemu.

Ova vrsta kažnjavanja je primjenivana i među Sljedbenicima Knjige. Historijski dokumenti bilježe da su upravitelji Crkve ovo primjenjivali prema drugim kršćanima čije je naučavanje o Isau 'alejhisselam bilo drugačije od zvaničnog. 7

U savremenoj historijskoj epohi ovi paganski oblici mučenja su primjenjivani nad brojnim muslimanima: u Tajlandu kada su muslimani tražili da im se omogući instalacija kućne infrastrukture, poput struje i sl. Isto se desilo u Somaliji kada su desetine učenjaka Mogadiša spaljene samo zato što su obznanili Allahov propis u pogledu stavljanja van snage islamskih propisa u oblasti nasljedstva i porodičnog prava od strane tadašnje komunističke vlasti. Spalili su ih žive. Isto se desilo u Bosni i Hercegovini gdje su spaljivani živi ljudi, žene i djeca zajedno8. Ovu pagansku mjeru su praktikovali i Hindusi prema muslimanima, paleći njihove kuće, džamije, škole. Išli su dotle da, kada bi se njihova lica izobličila od gorenja, oni bi gasili vatru svojom mokraćom. Isto je uradio Izrael 1988. god. nad četrnaest Palestinaca. 9

Rekao je šejh Ibn ‘Usejmin rahimehullah: „Zaista Allah Uzvišeni prepusti vlast Svojim neprijateljima nad Svojim štićenicima. Zato se ne čudi kada Allah prepusti dominaciju nevjernicima nad vjernicima, pa ih poubijaju, zapale i oskrvnare njihove čast – Allahu u tome pripada mudrost. Allah zapravo daje vremena ovim nevjernicima, nasilnicima, i postepeno ih uvodi u kaznu sa strane odakle oni ne znaju.“ 10

Zakonodavac je zaprijetio onima koji preduzmu ovaj odvratni čin a zatim se ne pokaju za isti – zaprijetio im je kaznom u Džehennemu. Kaže Uzvišeni:

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٠

10 One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u Džehennemu i isto tako prženje u ognju,

El-Burudž, 10


Kaže imam Et-Taberi: „tj. oni koji su spalili vjernike i vjernice.“ 11

51.Osobine paganstva: Brijanje samo potiljka >>