7.Osobine džahilijeta: Postavljanje žena za pretpostavljene

Članci u serijalu:

Od osobina paganstva je i postavljanje žena na rukovodne funkcije.

Ovo se smatra osobinom džahilijeta zbog riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu, kada je  do njega doprlo da su Perzijanci postavili za vladara sebi kćer njihova kralja, pa je rekao: „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“ 1

Ova paganska osobina je doživjela svoju kulminaciju upravo u suvremenom dobu, gdje se žena postavlja za vladara i povjeravaju joj se važne funkcije koje su posebne za muškarca, kao uprava, sudstvo i ministarstvo, i druge slične uloge kojima se danas poziva da pripadaju jednako ženama kao i muškarcima.

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je postupao nasuprot ove džahilijetke osobine upozoravajući na nju. Dokaz tome je hadis u Sahihu Buharije rahimehullah kojeg  prenosi Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma:  da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem , kada je do njego doprlo da su Perzijanci odredili za vladara sebi kćer Kisre, rekao: „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“

Rekao je El-Kadi Ebu Bekr Ibnu-l-‘Arebi rahimehullah: „Ovaj hadis je šerijatksi tekst o tome da žena ne može biti halifom, i u vezi toga nema razilaženja. Dočim ono što se prenosi od Omera radijellahu 'anhu  da je postavio ženu za nadzornika pijace (da raspoređuje poslove i rješava sporove) nije vjerodostojno (prenešeno). Stoga se ne osvrće na to, doista je to od spletke  novotara u hadisima.“ 2

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah  u tefsiru ajeta o skrbništvu:

An-Nisa,

„Muškarci vode brigu o ženama…“ tj. Muškarac je skrbnik nad ženom, tj. on je njoj vladar i njezin velikan, sudija nad njom i njezin odgajatelj kada skrene, „zato što je Allah dao prednost jednima  nad drugima…“, jer su muškarci vrijedniji nego žene, i zato što je muškarac bolji od žene. Zato je vjerovjesništvo bilo svojstveno samo za muškarce, a takođe i najviši oblik vlasti, zbog riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: „Neće uspjeti narod koji svoju stvar povjeri na vođenje ženi.“ Ovo takođe važi za položaj u sudstvu i drugome.“   3

Navođenje ovog hadisa Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem u Ibn Kesirovom rahimehullah tefsiru prethodnog ajeta znači da je ajet o skrbništvu (4:34) dokazom koji upućuje na činjenicu da šerijat oponira sljedbenicima džahilijeta u ovoj njihovoj osobini. Ovo važi zbog isticanja mudrosti u skrbništvu i tutorstvu muškaraca nad ženama u tekstu ovog ajeta.

Rekao je El-Kurtubi rahimehullah u tefsiru prethodnog ajeta: „tj. Muškarci donose nafaku ženama, pokretljiviji su od njih, i od  muškaraca su vladari i namjesnici, oni koji se bore, a toga nema među ženama.“ 4

„…Zato što je Allah dao prednost jednima  nad drugima…“

Kaže Es-Sa'di   rahimehullah u tefsiru: „tj. iz razloga vrednovanja muškaraca nad ženama, i što muškarci uzimaju sebi prednost nad njima. Davanje prednosti muškarcima nad ženama je s više aspekata: zato što je upravljanje posebno samo za muškarce, kao i vjerovjesništvo i  poslanica, i izdvajanjem muškaraca s mnoštvom ibadeta, poput džihada, zajedničkih ibadeta i džume, i jer ih je Allah učinio posebnim u nekim stvarima, kao snaga razuma, ozbiljnost i pribranost, strpljivost i istrajnost, a čega nema (u tom obliku) kod žena…“ 5

Navigacija serijalom<< Osobine džahilijeta: Ostavljanje rada po istini (treći dio)Postavljanje žena za pretpostavljene (drugi dio) >>

  1. Hadis bilježi imam Buharija u Sahihu: 4425, 7099.

  2. Ahkamu-l-Kur'an: 482/3.

  3. Tefsir Ibn Kesir:492/1.

  4. Tefsiru-l-Kurtubi: 162/5.

  5. Tefsir Ibn Sa'di: str.176,177.