Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah :

Ljubav slijedi spoznaju

Slast proizađe iz ljubavi, jača njezinom snagom i slabi s njezinom slabošću. Kad god su želja i čežnja za Voljenim jači, biva i slast za dolaskom Njemu potpunija. Ljubav i čežnja slijede spoznaju Njega i znanje o Njemu. Kad god je znanje o Njemu potpunije i ljubav biva potpunija.

Kada se na ahiretu vrati potpuna blagodat i potpuna slast za znanjem i ljubavi, onda će onaj ko je vjerovao u Allaha, Njegova imena i svojstva, i bio o njima u spoznaji jak – biće mu njegova slast da dospije do Njega i približi Mu se, gleda u Njegovo lice i sluša Njegov govor, još potpunija i voljenija.
Sva slast, blagodat, sreća, radost kad se ovome pridodaju su samo kap u moru. Pa kako da onaj ko ima razuma daje prednost slasti koja je krnjava, kratka i prožimana bolovima nad veličanstvenoj i stalnoj slasti koja neće nikada prestati ?!

Potpunost jednog Allahovog roba je shodno ovim dvjema snagama: znanju i ljubavlju. Najbolje znanje je znanje o Allahu, najuzvišenija ljubav je ljubav prema Njemu, a najpotpunija slast je shodno ovome dvome. Od Allaha samo tražimo pomoć.

El-Fevaid: 66 ; Dar Ibn Redžeb.

<< Allah odagnava nevolje kada Mu se ispolji jednoća