Prva blagodat o kojoj će rob biti pitan na Sudnjem danu

 

Prenosi se od  Ebu Hurejre radijellahu 'anhuda je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao : „Zaista je prvo o čemu će biti pitan rob od blagodati da mu se kaže: ‘Zar nisam tvoje tijelo učinio zdravim i napojio te hladnom vodom?’1

Zdravlje i sačuvanost od tjelesnih i duševnih mahana je od najdragocjenijih Allahovih blagodati prema Njegovim robovima, pa je stoga s pravom dužan da o tome brine svako ko je time opskrbljen, i da uputi zahvalnost Gospodaru na tome.

Na blagodat zdravlja ukazuje i sljedeći hadis kojeg prenosi  Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Dvije su blagodati prema kojima je većina ljudi obmanuta: zdravlje i slobodno vrijeme“ 2

Takođe se prenosi od ‘Ubejdullaha ibn Mihsana El-Ensarija radijellahu 'anhuda je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Ko osvane zdrav u svome tijelu, bezbjedan u svome društvu, da kod sebe ima hrane za taj dan – pa kao da mu je darovan cijeli dunjaluk.“ 3

U Musnedu imama Ahmeda rahimehullah stoji da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao ‘Abbasu radijellahu 'anhu : „O  ‘Abbas, o amidža Allahovog Poslanika, moli  Allaha za zdravlje-sačuvanost na dunjaluku i ahiretu.“ 4

U Musnedu takođe stoji da je Ebu Bekr radijellahu 'anhu rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: ‘Tražite od Allaha  ubjeđenje i zdravlje. Nikome nije dato nakon ubjeđenja nešto bolje od zdravlja.'“ 5

Rekao je Ibn Kajjim rahimehullah : „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemje ovdje zajedno spomenuo neporočnost u vjeri i neporočnost na dunjaluku. Neće biti upotpunjena ispravnost roba na oba svijeta osim sa ubjeđenjem i zdravljem. Ubjeđenje odagnava od njega kazne na ahiretu, a zdravlje odbija od njega dunjalučke bolesti u srcu i tijelu.“  6

Prijevod iz djela Sahihu vesaja-r-resuli: 3/219,220. autor Se'id Jusuf Ebu ‘Aziz

Druženje braće muslimana >>