Kada će vjernik zadobiti vlast

Članci u serijalu:

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah :

„Neki čovjek je upitao imama Šafiju rahimehullah rekavši: ‘O Ebu Abdullah, šta je bolje za čovjeka – da mu Allah podari položaj ili da bude na kušnjama?’ Pa je Šafija rahimehullah odgovorio: ‘Neće niko zadobiti položaj i uticaj dok ne bude iskušan. Zaista je Allah iskušao Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa i Muhammeda, neka je od Allaha salavat i selam na sve njih, pa kada su bili strpljivi podario im je vlast. Stoga, neka niko ne misli da će skroz izbjeći bol.'“ 1

Navigacija serijalom<< Nalazište haramaNajčudnija stvar >>

  1. El-Fevaid: 258; Dar Ibn Redžeb.