Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

U vezi riječi Uzvišenog (u prijevodu): „Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv njegovog Gospodara.“ (25:55) 1

Ovo je od najsuptilnijih Kur'anskih izražavanja i ujedno najčasnijih značenja, i da je vjernik uvijek sa Allahom naspram i protiv svoje duše, strasti, šejtana i svakog neprijatelja svoga Gospodara. Ovu ulogu ima vjernik s obzirom na suštinu svoga bića da pripada Allahovoj stranci, Njegovoj vojsci i Njegovim evlijama. Otuda je vjernik sa Allahom protiv vlastitog neprijatelja, i unutarnjeg i vanjskog, bori se sa svima njima, ispoljava im neprijateljstvo i rasrđuje ih radi Allaha. Poput toga svita kralja je predana njemu u borbi protiv njegovih neprijatelja, dočim su oni koji su daleko od kralja nezaposleni oko toga, odnosno ne brigaju oko tih pitanja. Tako je nevjernik sa svojim šejtanom, dušom i prohtjevima protivnik svoga Gospodara.

Izrazi prvih generacija u vezi ove teme se kreću na sljedeći način:

Spominje Ibn Ebi Hatim rahimehullah prenoseći od ‘Ataa ibn Dinara rahimehullah a on od Se'id ibn Džubejra rahimehullah da je rekao: „Nevjernik pomaže šejtana protiv svoga Gospodara neprijateljstvom (prema islamu) i širkom.“2

Rekao je Lejs rahimehullah prenoseći od Mudžahida rahimehullah koji kaže: „Nevjernik pomaže šejtana griješenjem Allahu i podupire ga kroz grijeh.“ 3

Rekao je Zejd ibn Eslem rahimehullah: „Nevjernik je pomagač šejtanu, tj. predan i posvećen šejtanu. Značenje ovoga je da nevjernik predan svome neprijatelju (tj.šejtanu) 4 pomažući ga griješenjem i širkom Allahu. Tako biva zajedno sa svojim neprijateljem (šejtanom) pomagač njemu u stvarima koje izazivaju srdžbu njegovog Gospodara. Onaj posebni odnos koji ima vjernik sa svojim Gospodarom i svojim Bogom – isti takav odnos nastaje između nevjernika – razvratnika i šejtana, te naspram njegove duše, strasti i božanstava kojima se približava. Zbog toga je ovaj ajet otpočeo: „Oni obožavaju mimo Allaha ono što im ne može ni koristiti niti štetiti.“ Spomenuto obožavanje je prijateljovanje, ljubav i zadovoljstvo sa onime što obožavaju, a to podrazumjeva poseban prisni odnos (sa gore spomenutim) zbog čega iskazuju podršku i pomoć Allahovim neprijateljima u suprotstavljanju Allahu, oponiranju Njemu i izazivanju Njegove srdžbe. Ovo je nasuprot prakse Allahovog evlije koji je sa Allahom protiv svoje duše, šejtana i strasti. Ovo značenje je iz riznica Kur'anskih – za onoga ko ih razumije i shvata. A od Allaha je uspjeh.5

Druženje braće muslimana >>