Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibn Džemil Zejnu

Plemenitost Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem:

Prenosi se od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio najdarežljiviji čovjek, a bio bi najdarežljiviji u remazanu, kada bi ga susretao Džibril, a dolazio mu je svake noći ramazana i s njime sallallahu 'alejhi ve sellem zajedno učio Kur'an. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bijaše darežljiviji od poslanog (s kišom) vjetra.“ 1

Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu „da od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem nije bilo zatraženo bilo šta na ime islama osim da bi to dao.“ Kaže Enes: „Došao mu je neki čovjek, pa je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem naredio da mu se iz stada od zekata dadne brojno stado ovaca između dva brda.“ Reče (Enes): „Pa se ovaj vratio svom narodu i reče: ‘O narode, prihvatite islam, jer zaista Muhammed daje kao onaj koji se ne boji siromaštva. 2

Isti hadis se prenosi od Enesa radijellahu 'anhu sa dodatkom: „Zaista bi čovjek došao do Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i ne bi želio ništa osim dunjaluk, pa ne bi omrknuo a da mu ne bude njegova vjera draža i ponosnija od dunjaluka i svega što je na njemu.“ 3

Prenosi se od Ibn Šihaba rahimehullah da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je vodio bitku za oslobođenje Mekke, potom je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem izašao sa muslimanima koji bijahu s njime pa su se borili na Hunejnu, pa je Allah pomogao Svoju vjeru i muslimane. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je toga dana dao Safvan ibn Umejjetu stotinu grla stoke, zatim stotinu (drugih), zatim stotinu.“ Rekao je Ibn Šihab: „Pripovjedao mi je Se'id ibn Musejjib rahimehullah da je Safvan kazao: ‘Tako mi Allaha, Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem mi je dao ono što mi je dao, a zaista je bio meni najmrži čovjek, pa nije prestao da mi daje dotle da je postao meni najdraži čovjek.“ 4

„Kada je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem okončao bitku na Hunejnu pratili su ga beduini tražeći od njega (imetak), pa su ga primorali da se skloni kod nekog drveta, i bi strgnut njegov ogrtač dok bijaše na jahalici, te on sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘Vratite mi moj ogrtač! Zar se bojite za mene da sam škrt?’ Tako mi Allaha, kada bih imao stada koliko je broj ovog drveća podijelio bi to među vama, i zatim me ne bi našli da sam škrt, niti kukavica, niti lažov.“ 5