Vjernici su lahki i mehki

Članci u serijalu:

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Hadisi o ahlaku: Drugi dio

Rekao je Alahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Vjernici su lahki i mehki poput mirne deve, ako se zaveže vodi se, a ako je natjera da klekne ona klekne.” 1

“Vjernik koji se miješa sa ljudima i sabura na njihovom ezijećenju je bolji od vjernika koji se ne miješa sa ljudima I ne trpi njihova uznemiravanja.” 2

“’Hoćete li da vas obavijestim ko su najbolji od vas?’ Rekoše: ‘ Svakako.’ Reče: ‘Najbolji od vas su oni najdužeg života I najljepšeg ponašanja.’” 3

“Ako se četiri stvari nađu kod tebe neka te ne žalosti šta god te prošlo od dunjaluka: iskren govor, čuvanje emaneta, lijep ahlak, i čestito jelo.” 4

“Allah me nije poslao kao silnika niti svadljivca koji previse zahtjeva, nego me je poslao kao učitelja i onoga koji olakšava.” 5

“Ja sam garant za donji dio Dženneta onome ko ostavi raspravu makar bio u pravu, i za kuću u sredini Dženneta onome ko ostavi laž pa makar se šalio, I za kuću u vrhu Dženneta onome ko uljepša svoj ahlak.” 6

Navigacija serijalom<< Najdraži Poslaniku je musliman lijepog ahlakaO Allahu, uljepšaj moj ahlak >>

  1. Hadis bilježi imam Tirmizi. Albani je hadis ocijenio hasen li gajrihi u djelu Miškatu-l-mesabih.

  2. Hadis bilježi imam Ahmed, a hasen ga ocjenjuje hafiz Ibn Hadžer u El-Feth.

  3. Hadis bilježi imam Ahmed. Albani kaže da je hadis hasen li gajrihi.

  4. Hadis bilježi imam Ahmed. Albani kaže da je hadisvjerodostojan u Es-Silsiletu-s-sahihah.

  5. Hadis bilježi imam Muslim.

  6. Hadis bilježi imami Ebu Davud, a Albani ga ocjenjuje hasenom u Es-Silsiletu-s- sahihah. Isti hadis se nalazi u Rijadu-s-salihine..