Od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem su prenešeni hadisi koji potvrđuju da će se ovaj ummet podijeliti na sedamdeset i nekoliko skupina, i da će sve biti u Vatri osim jedne. A to je džemat ili spašena skupina, ona koja je na onome na čemu je bio Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem i njegovi ashabi.

I prenešeni su hadisi koji potvrđuju da postoji skupina od njegovog sallallahu 'alejhi ve sellem ummeta, koja će ostati istaknuta potpomognuta, koja će izvršavati Allahova naređenja, i kojoj neće naškodit onaj ko se od njih razlikuje i onaj ko je na cjedilu ostavi, sve dok dođe Allahovo određenje i dođe Sudnji dan. I prenešeni su hadisi koji naređuju ljudima pridržavanje za sunnet, obavezuju im pridržavanje za džemat, a zabranjuju zastranjivanje i podjelu.

I na kraju je hadis kojeg prenosi Huzejfe radijellahu 'anhu i po kojem je Buhari rahimehullah napravio poglavlje riječima: “Kakva bi bila stvar da ne postoji džemat?”

Prvo: Rivajeti i putevi hadisa o podjeli

 • Od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: “Židovi su se podijelili na sedamdeset i jednu skupinu, kršćani su se podijelili na sedamdeset i jednu ili dvije skupine, a moj ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri skupine.“ Bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Hakim, Ahmed i drugi.1
 • Od Ebu Amira, Abdullaha ibn Luhejja, se prenosi da je rekao: “Bili smo na hadždžu sa Mu'avijom ibn ebi Sufjanom, pa kada smo se približili Mekki bilo je vrijeme podne namaza, pa je rekao: ‘Zaista je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: “Zaista su se ehlukitabije podijelili u svojoj vjeri na sedamdeset i dvije skupine, dok će se ovaj ummet podijeliti na sedamdeset i tri skupine – tj. strasti – sve će biti u Vatri osim jedne, a to je džemat. I zaista će se u mom ummetu pojaviti ljudi među koje će te strasti vući onako kako pas vuče svog vlasnika, neće ostati u njemu ni vena ni zglob a da neće biti zaražen.”  “O Arapi, tako mi Allaha, ako ne budete postupali po onome sa čime je došao vaš Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem biće preče da po tome ne postupaju ljudi mimo vas”. Bilježe Ahmed, Ebu Davud, Hakim i drugi…2.
 • Od Abdullaha ibn ‘Amra se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Sigurno će snaći moj Ummet na potpuno isti način ono što je snašlo sinove Israilove, čak ako bi neko od njih javno prišao svojoj majci, bilo bi u mom Ummetu onih koji bi isto to uradili. I zaista su se sinovi Israilovi podijelili na sedamdeset dvije, a moj će se Ummet podijeliti na sedamdest tri skupine, svi će biti u Vatri osim jedne skupine”. Pitali su: “Ko je ta skupina, Allahov Poslaniče?” Odgovorio je: “Ono na čemu sam ja i moji ashabi”. Bilježe Tirmizi, Adžurri, Lalikai i drugi…3
 • Od Aufa ibn Malika se prenosi da se rekao: Rekao je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Židovi su se podijelili na sedamdeset i jednu skupinu, jedna će u Džennet a sedamdeset u Vatru, i kršćani su se podijelili na sedamdeset i dvije skupine, pa će sedamdeset i jedna u Vatru, a jedna u Džennet, tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedov život, podijelit će se moj ummet na sedamdeset i tri skupine, jedna će u Džennet, a sedamdeset dvije u Vatru.” Upitaše: “Koja je to skupina, Allahov poslaniče?” Reče: “Džemat.“ Bilježe Ibn Madže, Lalekai i Ibn ebi Asim. 4
 • Od Enesa ibn Malika se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:  “Zaista su se sinovi Israilovi podijelili na sedamdeset jednu skupinu i zaista će se moj ummet podijeliti na sedamdeset dvije skupine, sve će u Vatru osim jedne, a to je džemat.“ Bilježe Ibn Madže, Ahmed, Lalekai i drugi. 5
 • Rekao je Ebu Umame radijellahu 'anhu: “Podijelili su se sinovi Israilovi na sedamdest jednu skupinu, ili je rekao sedamdeset dvije skupine, a ovaj ummet će na jednu skupinu više, sve će u vatru osim es-sevadul-eazam.” Pa ga je upitao neki čovjek: “O Ebu Umame, je li to tvoje mišljenje ili si to čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?” Odgovorio je: “Ja bih onda bio smion! Ne, nego sam čuo to od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem ne jednom, niti dvaput, niti triput.“ Bilježe Ibn ebi ‘Asim, Lalekai i Taberani.6

Drugo: Hadis “Neće prestati jedna skupina mog umeta biti na istini”

 • Prenosi se od Mu'avije radijellahu 'anhu da je rekao: Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: “Neprestano će jedna skupina iz moga ummeta izvršavati Allahova naređenja, neće im naškoditi oni koji ih na cjedilu ostavi, niti oni koji se raziđu sa njima sve dok se ne ispuni Allahova odredba, a oni prepoznatljivi.”7
 • U drugom rivajetu: “Kome Allah želi dobro, podari mu razumijevanje vjere, i neprestano će se skupina muslimana boriti na istini vidljivi iznad onih koji se bore protiv njih do Sudnjega dana.”8
 • U drugom rivajetu: “Kome Allah želi dobro podari mu razumijevanje vjere, i zaista ja samo dijelim, a Allah daje, i neprestano će stvar ovog umeta ostati ispravna sve do Sudnjeg dana, ili sve dok dođe Allahovo određenje.” 9
 • U drugom rivajetu: “Pa je ustao Malik ibn Juhamir Es-Sekseki, pa je rekao: ‘Vođo pravovjernih, čuo sam Mu'aza ibn Džebela da kaže: ‘Oni su stanovnici Šama.” Pa je Mu'avija ustao i povisio svoj glas: ‘Evo, Malik tvrdi da je čuo Mu'aza kako kaže: ‘Oni su stanovnici Šama!'” 10
 • Prenosi se od Mugire ibn Šu'be radijellahu 'anhu da je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: “Neprestano će jedna skupina od mog ummeta biti vidljiva sve dok ne dođe Allahovo određenje a oni vidljivi.” 11
 • U drugom rivajetu: “Neprestano će se ljudi iz mog umeta boriti na istini vidljivi sve dok im ne dođe određenje Allaha Uzvišenog.” 12
 • Prenosi se od Džabira ibn Abdullaha radijellahu 'anhuma da je rekao: “Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: ‘Neprestano će se jedna skupina iz mog ummeta boriti za istinu do Sudnjeg dana.’ Pa reče: ‘Sići će Isa, sin Merjemin, a njihov vođa će reći: ‘Dođi, klanjaj nam.’ Pa će mu reći: ‘Ne, zaista su jedni od vas vođe drugima. To je Allahova počast prema ovom ummetu.’13
 • Prenosi se od Sevbana radijellahu 'anhu da je rekao: “Rekao je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Neprestano će skupina iz mog ummeta biti na istini, neće im naškoditi ko ih na cjedilu ostavi, sve dok dođe Allahovo određenje, a oni takvi.’14
 • U drugom rivajetu: “Allah Uzvišeni mi je sakupio Zemlju, tako da sam vidio njen istok i zapad. Moj ummet će zavladati cijelim prostorom koji mi bi sakupljen, date su mi dvije riznice – crvena i bijela, i ja sam mog Gospodara zamolio da mi ummet ne uništi opštom sušom, i da ne dozvoli da mojim ummetom ovlada neprijatelj koji nije od njih koji će zaposjesti njihovu bazu, pa je Gospodar moj rekao: ‘O Muhammede, kada Ja donesem kakvu odluku – ona se ne mijenja! Tvom ummetu sam dao to da ih neću uništiti opštom sušom, kao i to da njima neće ovladati neprijatelj koji nije od njih koji će zaposjesti njihovu bazu – makar im se sa svih strana kupili, sve dok jedni druge ne počnu ubijati, i sve dok jedni druge u zarobljeništvo ne budu odvodili.’ Za moj ummet strahujem od vođa koi odvode u zabludu, a kada sablja padne među moj ummet, neće se podići do Sudnjega dana. Sudnji dan neće nastupiti sve dok neka plemena mog ummeta se ne spoje sa mnogobošcima, i dok plemena iz mog ummeta ne počnu obožavati kipove. U mom ummetu će se pojaviti trideset lažova – svaki od njih će za sebe tvrditi da je poslanik – a ja sam pečat svih poslanika, i nema poslanika nakon mene. I neprestano će u mom ummetu postojati jedna skupina, potpomognuta na istini, i neće im škoditi oni koji se budu od njih razlikovali, sve dok Allahova odredba dođe!15
 • Prenosi se od ‘Abdurrahmana ibn Šemase El-Mehrija da je rekao: „Bio sam kod Mesleme ibn Muhalleda, a kod njega bijaše ‘Abdullah ibnu ‘Amr ibnu-l-‘As radijellahu 'anhuma. Tada ‘Abdullah reče: ‘Neće nastupiti Čas sudnji osim nad najgorim stvorenjima, biće gori od ljudi iz doba paganstva, neće ništa od Allaha zamoliti, a da to neće vratiti protiv njih.’ I dok oni bijahu u tom stanju priđe ‘Ukbe ibn ‘Amir radijellahu 'anhu, te mu Meslema reče: ‘Ukbe, čuj šta govori ‘Abdullah!’ pa ‘Ukbe radijellahu 'anhu reče: ‘On je znaniji. Što se tiče mene, čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: ‘Neprestano će biti skupina iz mog ummeta koja će se boriti po Allahovoj odredbi, nadvladavaće svoga neprijatelja, neće im štetiti onaj ko se bude s njima razilazio, sve dok im ne dođe Čas sudnji, a oni budu na tome.’ Abdullah radijellahu 'anhu reče: ‘Upravo tako, a zatim će Allah poslati vjetar mirisa miska, svilenog dodira, i neće ostaviti nijednu dušu u čijem je srcu vjerovanje koliko težina zrna, a da je neće uzeti, potom će ostati najgori ljudi – nad njima će nastupiti Čas.” 16
 • Prenosi se da je Sa'd ibn ebi Vekkas radijellahu 'anhu rekao: “Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: ‘Neprestano će zapadnjaci biti vidljivi na istini, sve do nastupa Sudnjeg dana.’17.
 • Od Kurre El-Muzenija radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: “Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: ‘Kada se pokvare stanovnici Šama u vama neće biti nikakvog dobra, i neprestano će ljudi od mog ummeta biti potpomognuti, ne brinuvši o onima koji ih na cjedilu ostave, sve do nastupanja Sudnjega dana.” 18
 • Rekao je Džabir ibn Semure radijellahu 'anhu: “Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: ‘Neprestano će ova vjera biti uspravna za nju će se boriti jedna skupina muslimana sve do nastupanja Sudnjeg dana.” 19
 • Rekao je ‘Imran ibn Husajn radijellahu 'anhu: “Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: “Neprestano će se jedna skupina od mog umeta boriti za istinu, vidljivi nad onima koji ih napadaju, sve dok se poslednji od njih budu borili protiv mesiha Dedždžala.”20
 • Prenosi se od Seleme ibn Nufejla El-Kindija radijellahu 'anhu da je rekao: “Bio sam prisutan kod Poslanika kada mu je jedan čovjek rekao: ‘Allahov Poslaniče, ljudi su omalovažili konje, odložili su oružje i govore: ‘Nema više džihada!’ Na to se Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem okrenu licem prema čovjeku i reče: ‘Slagali su, sad, baš sad je nastupilo vrijeme borbe. Neprestano će iz moga ummeta biti skupina koja će se boriti za istinu, Allah će njima okrenuti srca ljudi i opskrbit će ih od njih do ne nastupi Sudnji dan i dok dođe Allahovo obećanje, a u grivama konja je dobro do Sudnjeg dana i to mi govori da će biti usmrćen i da neću još dugo ostati, a vi ćete me pratiti u različitim skupinama i ubijat ćete jedni druge. A centar vjernicima bit će Šam.”21
 • Ovaj hadis prenosi i druga skupina ashaba radijellahu anhum, od kojih su Ebu Hurejre, Omer ibnul-Hattab, Zejd ibn Erkam, Ebu Umame i Murre ibn Ka'b El-Behzi.

Treće: Hadisi koji govore o obaveznosti pridržavanja za džemat i slijeđenje sunneta

 • Od  Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhu se prenosi da je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: “Ko kod svoga vođe vidi nešto čime nije zadovoljan, neka se strpi, jer onaj ko izađe iz vlasti koliko jedan pedalj (pa umre,) umro je džahilijjetskom smrću.” 22
 • U rivajetu:  “Ko kod svoga vođe vidi nešto čime nije zadovoljan, neka se strpi, jer onaj ko se udalji od džemata koliko jedan pedalj, pa umre, umro je džahilijjetskom smrću.” 23
 • Od Ibn Omera radijellahu 'anhuma se prenosi da je Omer ibn Hattab radijellahu 'anhu održao hutbu u mjestu pod imenu El-Džabije (jedno malo mjesto u Damasku) pa je kazao: “Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je ustao među nama baš ovako kao što sam ja ustao među vama, pa je kazao: ‘Oporučujem vam da brinete o mojim ashabima, zatim o onima koji ih slijede, zatim o onima koji ih slijede, zatim će se proširit laž, do te mjere da će čovjek početi svjedočiti prije nego bude pitan, pa ko od vas želi srednji dio Dženneta neka se drži džemata, jer šejtan je sa jednim, a od dvojice je dalji….’24
 • Od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Obavezni namaz do sljedećeg obaznog namaza je otkup za ono što se počini između njih, džuma do džume, i mjesec do mjeseca – tj. ramazan do ramazana – je otkup za ono što se počini između njih.’ Zatim je nakon toga rekao: ‘Osim od tri stvari!’” Reče Ebu Hurejre: “Pa sam znao da će se to dogoditi.” “Osim širka Allahu, pronevjeravanja dogovora i ostavljanja Sunneta.” Reče: “Što se tiče pronevjeravanja dogovora, to je da čovjek dadne prisegu nekome, a potom se raziđe s njim i bori se protiv njega sabljom, a kada je u pitanju ostavljanje sunneta, to je izlazak iz džemata.”25
 • Od Semure ibn Džunduba radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: “A zatim, zaista je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nazvao naše konje Allahovim konjima kada smo bili uplašeni, i Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nam je naredio kada se uplašimo da se držimo džemata, i strpljenja i smiraja kada se budemo borili.” 26
 • Prenosi se od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je rekao: “Rekao je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Allahova je ruka sa džematom.’27
 • Prenosi se od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je rekao: “Rekao je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Allah neće ujediniti ovaj ummet – ili je rekao: moj ummet – na zabludi.'” 28
 • U rivajetu i nakon njega: “I slijedite ##veliku većinu, zaista onaj koji zastrani, zastranit će u Vatru.” 29
 • Od Ibn Mes'uda radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Nije dozvoljeno proliti krv muslimana koji svjedoči da nema boga osim Allaha da sam ja Allahov Poslanik, osim u tri slučaja: život za život, oženjeni bludnik, ili odmetnik od vjere i ostavljač džemata.’30
 • Prenosi se da je Irbad ibn Sarije radijellahu 'anhu rekao: “Vazio nam je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nakon sabah namaza rječitim vazom od kojeg su oči suzile, a srca treperila, pa reče neko od prisutnih : “Ovo kao da je oproštajni vaz, pa šta nam oporučuješ, Allahov poslaniče?” Pa je rekao: “Oporučujem vam bogobojaznost, poslušnost i pokornost makar bilo abesinskom robu, jer onaj od vas ko bude poživio nakon mene, doista će vidjeti veliko razilaženje, i čuvajte se novotarija, jer je to zabluda, pa ko od vas bude to doživio, neka se pridržava mog sunneta, i sunneta pravednih i upućenih halifa nakon mene, prihvatite se toga kutnjacima.”31
 • Od Džabira ibn ‘Abdullaha se prenosi da je rekao: “Kada bi Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem govorio, oči bi mu pocrvenile, povisio bi glas, i njegova srdžba bi bila jaka, kao da je upozoravao da dolazi (protivnička) vojska i govori: ‘Ujutru će vas napasti ili uveče.’ Govorio je: ’Ja i Smak svijeta smo poslani kao ovo dvoje,’ pa je spojio kažiprst i srednji prst. Još bi govorio: ‘Znajte, najbolji govor je Allahova knjiga, a najbolja uputa je uputa Muhammeda, najgore stvari su novotarije, a svaka novotarija je zabluda,’ zatim bi rekao: ‘Ja sam preči svakom vjerniku od njega samoga, ko ostavi imetak, on pripada njegovoj porodici, a ko iza sebe ostavi dug, ja preuzimam obavezu njegova izmirenja.’32

Četvrto: Hadis Huzejfe radijellahu 'anhu

 • Huzejfe radijellahu 'anhu kaže: “Ljudi su pitali poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me zadesi, pa sam ga upitao: ‘Allahov poslaniče, bili smo u džahilijjetu i zlu, pa nam je Allah dao ovo dobro, da li će nakon ovog dobra biti zla?’ Rekao je: ‘Da.’ Rekoh: ‘Da li će nakon ovoga zla biti dobra?’ Reče: ‘Da, ali u njemu je sumaglica,’ rekoh: ‘A kakva je to sumaglica?’ Reče: ‘Ljudi koji će upućivati suprotno mojoj uputi, neke njihove postupke ćeš odobravati, a neke prezirati.’ Pa sam pitao: ‘Da li poslije ovog dobra ima zla?’ Rekao je: ‘Da, pozivači na vratima Džehennema, onaj ko im se odazove bace ga u njega.’ Rekao sam: ‘Allahov poslaniče, opiši nam ih,’ rekao je: ‘Ljudi od naše kože i govore našim jezicima.’ Rekoh: ‘Allahov poslaniče, šta mi naređuješ ako me to zadesi?’ Reče: ‘Drži se džemata muslimana i njihovog imama,’ pa sam rekao: ‘A šta ako ne budu imali niti džemata niti imama?’ Rekao je: ‘Kloni se svih tih skupina, pa makar zagrizao za stablo drveta sve dok te smrt ne zadesi, a ti u tom stanju.’33
 • U rivajetu kod Muslima od Ebu Selama kaže: “Rekao je Huzejfe ibnul-Jeman: ‘Rekao sam: Allahov poslaniče, zaista smo bili u zlu, pa je Allah dao dobro i sad smo u dobru, pa hoće li biti nakon ovog dobra zlo?’ Rekao je: ‘Da,’ pa sam pitao: ‘Kako?’ Reče: ‘Bit će kasije imami koji se ne drže moje upute, niti slijede moj sunnet, pojavit će se među njima ljudi čija će srca biti srca šejtana u ljudskom tijelu.’“Reče Huzejfe: “Upitah: ‘Kako da postupim, Allahov poslaniče, ako me zadesi to?’ Reče: ‘Slušaj i pokoravaj se vođi, makar te bičevao, i uzeo tvoj imetak, opet slušaj i pokoravaj se.’34
 • U rivajetu kod Ahmeda i Ebu Davuda stoji: “Ljudi su pitali Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, i znao sam da mi dobro neće uteći, rekao sam: “Allahov poslaniče, hoće li nakon ovog dobra biti zla?’ Rekao je: “Huzejfe, uči Allahovu knjigu i slijedi ono što je u njoj!” – tri puta. Rekao sam: ‘Allahov poslaniče, hoće li nakon zla biti dobra?’ Rekao je: „Lažno primirje i sloga na trunju.” Pa sam pitao : Allahov poslaniče, šta je lažno primirje?’ Rekao je : ‘Neće se srca ljudi povratit na onome na čemu su bili.’ Pa sam pitao: ‘Allahov poslaniče, da li će nakon ovog dobra biti zla?’ Rekao je : ‘Slijepa i gluha smutnja, u njoj su pozivači na vratima Džehennema, a tebi, Huzejfe, je bolje da umreš čvrsto držeći se za korijen drveta, nego da slijediš nekog od njih.'”35
 • U rivajetu od Halida El-Ješkurija – pa je pomenuo kazivanje – se kaže: “Govorio je svijet, tj. Huzejfe, pa je rekao: ‘Ljudi su pitali Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem o dobru, a ja sam ga pitao o zlu,’ pa su mu ljudi to negirali, pa im je rekao : ‘Obavijestit ću vas o onome što mi negirate: islam je došao onda kada je došao, pa je došla stvar koja nije kao stvar džahilijjeta, a dato mi je razumijevanje Kur'ana, pa su ljudi dolazili i pitali od dobru, a ja sam pitao o zlu, pa sam rekao : ‘Allahov poslaniče, da li će nakon ovog dobra biti zla, kao što je prije bilo zlo?’ Pa je rekao: ‘Da,’ pa sam rekao: ‘Pa u čemu je spas, Allahov poslaniče?’ Pa je rekao: ‘Sablja,’ pa sam rekao: ‘A da li će nakon sablje išta ostati?’ Rekao je: ‘Da, vlast na trunju i lažno primirje.’ Pa sam rekao: ‘Pa šta onda?’ Rekao je: ‘Zatim, će nastati pozivači u zabludu, pa ako toga dana na zemlji bude Allahov namjesnik koji ti bude bičevao leđa, i oteo imetak, ti ga se drži, a ako ne, onda umri grizeći korijen drveta.’ Pa sam rekao: ‘Pa šta onda?’ Rekao je: ‘Nakon toga će izaći Dedždžal …’ …” 36