Sunnet u arapskom jeziku označava pravac bio on ispravan ili ne. Izvedenica je od riječi “es-senen” što označava put.1 Od toga je hadis “Ko u islam uvede neki lijep običaj (sunnet), biće za njega nagrađen i imat će nagradu svakog onog ko bude po njemu radio poslije njega, s tim da se od njihove nagrade neće ništa oduzimati, a ko u islam uvede neki ružan običaj, biće za njega kažnjen i snosit će grijeh svih onih koji to budu činili poslije njega, a od njihovih grijeha ništa neće biti oduzeto .”2

Kadi Ijad rahimehullah kaže: “Njegove sallallahu 'alejhi ve sellem riječi ‘slijedit ćete puteve onih prije vas’ sa fethom na harfu ‘sin’ i ‘nun’, kako smo to prenijeli ovdje što znači ‘njihov put’, a ‘slijeđenje njihova puta’ znači ‘njihovog pravca’. Kaže se: ‘sunenuhu’ sa dammom i ‘senunuhu’ sa fethom na harfu sin i dammom na harfu nun – što je množina riječi ‘sunneh’, a označava način.”3

Ibn Esir rahimehullah kaže: “U hadisima se ponavlja spominjanje termina ‘sunneh’ i njegove izvedenice kojima je osnovno značenje način i pravac.”4

A što se tiče terminološkog značenja “sunneh” kod učenjaka hadisa je to sve što je prenešeno od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem od njegovih riječi, djela i odobrenja, kao i njegov tjelesni i moralni opis, te njegov životopis prije i poslije poslanstva. Prema ovome, to je sinonim za “hadis” kod nekih učenjaka.5

Kod učenjaka metodologije fikha sunnet je “sve ono što je prenešeno od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, a što nije spomenuto u Kur'anu već je to došlo od njega sallallahu 'alejhi ve sellem, što biva i pojašnjenjem onoga što se nalazi u Kur'anu.”6

Kod učenjaka fikha sunnet je “sve što se prenosi od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, a nije farz, niti vadžib.7

Ali nakon formiranja sekti, nastanka novotarija i širenja strasti, kada se kaže: “Taj i taj je od ehlus-sunneta,” ili “Taj i taj slijedi sunnet,” termin “sunnet” tada označava ono što je suprotno novotariji. Pa se kaže: “Taj i taj je na sunnetu”, ako radi onako kako je radio Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem8 i postupa po onome na šta ukazuje šerijatski dokaz, bilo da se on nalazi u Kur'anu ili je to došlo od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, ili se radilo o pravnom rješenju (idžtihadu) ashaba radijellahu anhum poput sakupljanja Kur'ana, okupljanja ljudi oko jednog načina učenja (harfa) Kur'ana, bilježenja hadisa i sl.9

Nakon toga ovaj termin kod kasnijih učenjaka ehlul-hadisa i drugih označava sve što je lišeno sumnji i nedoumica u vjerovanju, pogotovu u pitanjima vjerovanja u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan, kao i pitanju kadera tj.određenja i vrijednosti ashaba. U ovoj oblasti su napisana mnoga djela koja su nazvana “Knjige sunneta” (Kutubus-Sunneh). Ovu oblast su izdvojili i nazvali ovim imenom sunneta zbog njene bitnosti, i onaj ko u njoj odstupi dovodi se na rub propasti.10

Termin „sunneh”, iako kod savremenih učenjaka označava akaid (vjerovanje) zbog njegove važnosti i opasnosti oponiranja u njemu, ipak u svom općem značenju ukazuje na PUT Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i njegovih ashaba radijellahu anhum po pitanju znanja (spoznaje), rada (djela), odnosa (ahlaka), ponašanja i bontona (edeba) i svega ostaloga što obuhvata različite aspekte života. Rekao je Ibn Redžeb rahimehullah: “Od Sufjana Es-Sevrija se prenosi da je rekao: ‘Oporučujem vam da se prema sljedbenicima sunneta lijepo ophodite. Zaista su oni stranci (garibi).'”

Imami ovoga ummeta pod pojmom “sunneh” podrazumijevaju put Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, na kojem je bio on i njegovi ashabi, a koji je čist od nedoumica i strasti. Zato bi Fudajl ibn Ijad rahimehullah govorio: “Pripadnik sunneta je onaj koji zna šta unosi u stomak od halala. To zato jer je konzumiranje halala jedna od osnovnih karakteristika sunneta, na čemu je bio Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem i njegovi ashabi radijellahu anhum.”11