Allahov Poslanik, kao da ga vidiš

Članci u serijalu:

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu
Allahov Poslanik  sallallahu 'alejhi ve sellem , kao da ga vidiš

 

„Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio najljepši čovjek u licu, i najljepšeg izgleda, ni previše visok ni nizak“ 1

„Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio bijelog ljupkog lica“ 2

„Allahov  Poslanik je bio srednjeg stasa, širok između ramena, imao je kosu3  koja je dopirala do resice uha. Vidio sam ga u crvenom ogrtaču i ništa ljepše od njega nikad nisam vidio.“ 4

 

„Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio krupnih ruku i stopala, i bio je lijepog lica. Nisam vidio ni prije ni poslije njega sličnog njemu. I bio je širokih šaka“ 5

„Njegovo lice je bilo poput Sunca i Mjeseca, i bilo je ovalno.“ 6

„Kada se radovao  Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovo lice je sijalo toliko kao da je parče Mjeseca. Mi smo to prepoznavali na njemu.“ 7

„Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se nije smijao glasno nego osmijehom. Ti bi, kada pogledaš u njega, rekao crnih očiju, a nije crnook.”  8

Od ‘Aiše radijellahu 'anha se prenosi da je rekla: „Nikada nisam vidila Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da se grohotom smije tako da vidim njegov gornji dio vrata. Njegovo smijanje je bio samo osmijehom.“ 9

Prenosi se od Džabira ibn Semureh radijellahu 'anhu da je rekao: „Vidio sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u noći jake mjesečine, pa sam stao da gledam u njega i u Mjesec, a imao je na sebi crveni ogrtač. Meni je izgledao ljepšim od Mjeseca.“ 10

Kako su divni stihovi onoga ko je rekao u opisu Allaovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem:

„I bijeli, da svojim licem traži da oblaci napoje Zemlju

Hrani jetima i štiti udovicu od nepravde.“

Ova poezija je govor Ebu Taliba, recitovali su je Ibn Omer radijellahu 'anhuma i drugi kada je muslimane zadesila suša, pa je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem uputio dovu za njih rekavši: „Allahu, napoji ih.“ Potom je pala kiša.

Značenje ovoga je da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem opisan (arapskom) bjelinom, ljudi od njega traže da se okrene ka Allahu (tj. ka nebu) svojim plemenitim licem i dovu čineći da Allah spusti na njih kišu. Ovo je bilo za vrijeme njegovog života. Nakon njegove smrti Omer radijellahu 'anhu je kao halifa tražio od ‘Abbasa radijellahu 'anhu da dovi za njih tražeći da padne kiša, dakle, nije tražio (Omer) od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem (nakon nj. smrti) da Allah spusti kišu.

Navigacija serijalom<< Porijeklo i rođenje Allahovog PoslanikaMubarek Poslanik >>

  1. Hadis bilježe imami Buharija i Muslim; Sahihu-l-Buhari: 3549.

  2. Hadis bilježi imam Muslim.

  3. op.prev.Imam Buharija bilježi: “Kosa Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem je bila valovita, ni kovrdžava ni ravna.” Sahihu-l-Buhari: 5906. Takođe je došlo u hadisu od Enesa radijellahu 'anhu u opisu Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem “da je imao veoma malo (u kosi i bradi) sijedih dlaka” Es-Sahih: 5894, 5895.

  4. op.prev. u originalu stoji hadis El-Beraa radijellahu 'anhu kojeg bilježi imam En-Nisai rahimehullah : 5232., a šejh Albani rahimehullah ocjenjuje vjerodostojnim, i gdje stoji: „bujne brade.“ Međutim, šejh Zejnu rahimehullah je naveo da taj hadis bilježi imam Buharija rahimehullah. Upravo zbog te reference autora ovdje je naveden tekst tog hadisa kod Buharije. Isti opis brade Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem bilježi i imam Muslim rahimehullah : 2344.  

  5. Hadis bilježi imam Buharija:5907. op.prev. u originalu stoji dodatak “krupne glave” kojeg sa njegovim rivajetom navodi Ibn Hadžer rahimehullah u Fethu-l-Bari

  6. Hadis bilježi imam Muslim.

  7. Hadis bilježe imami Buharija i Muslim.

  8. Hadis je hasen – dobar,  bilježi ga imam Et-Tirmizi.

  9. Hadis bilježi imam Buharija.

  10. Hadis bilježi imam Et-Tirmizi rahimehullah  i kaže za njega: hasen garib. Vjerodostojnim ga smatra El-Hakim, a s njime se u tome slaže Ez-Zehebi rahimehumallah.