Komentari hadisa

5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Enesa radijellahu ‘anhu da je rekao:  “Došla su tri čovjeka  kućama supruga Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem pitajući o njegovom ibadetu, i kada su obaviješteni o tome, kao da im se to učinilo nedovoljnim/malim, pa su rekli: “A gdje smo mi u odnosu na Allahovog Poslanika? Njemu su oprošteni grijesi koje je počinio i koje će počiniti!” Zatim jedan od njih reče: “Što se mene tiče, ja ću stalno noći provoditi u namazu!”. Drugi reče: “Ja ću stalno postiti i nikako neću prekidati post!”, a treći reče: “A ja ću se potpuno ustegnuti od žena i nikako se neću ženiti!” Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo šta su ovi kazali, rekao je: “Vi ste oni koji su rekli tako i tako?  Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama, ali ja i postim i mrsim, i klanjam (noću) ali i spavam, i ženim se. Pa ko ne želi moju praksu/sunnet nije od mene.” (hadis bilježe Buhari br. 5063, i Muslim br.1401)

  • Riječi Enesa r.a. „došli su…pitajući o njegovom ibadetu“ ukazuju na revnost omladine među Ashabima radijellahu ‘anhum u slijeđenju Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem;
  • Riječi „…kao da im se to učinilo nedovoljnim/malim“ su jasan dokaz da se uzima za relevantno u ibadetu kakvoća, a ne količina i brojnost;
  • „Zatim jedan od njih reče: “Što se mene tiče, ja ću stalno noći provoditi u namazu!”. Drugi reče: “Ja ću stalno postiti i nikako neću prekidati post!”, a treći reče: “A ja ću se potpuno ustegnuti od žena i nikako se neću ženiti!”

Ovdje je sadržan nepobitan argument da ono što se razumu od djela čini lijepim ne postaje i propisanim u vjeri, osim ako to potvrdi šerijat;

  • Riječi Allahova Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: „Vi ste oni koji su rekli tako i tako?”  su čisti odraz islamskog principa provjeravanja vijesti, prakse koja zbog svog nepostajanja među muslimanima danas konstantno izaziva razne rak rane u ummetu;
  • „Ja zaista strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama“. Ove riječi su dokazom da je dozvoljeno pohvaliti sebe radi određene jasne koristi;
  • Poslednje što je rekao Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem u ovom slučaju je: „ko ne želi moju praksu/sunnet nije od mene“.

Kaže imam Eš-Šatibi u vezi s ovim: “Ovaj izraz je najžešći mogući izraz u osudi nečega, iako je sve ono što su ova trojica htjeli zapravo činjenje neke pohvalne radnje, ili ostavljanje nečega pohvalnog radi drugog pohvalnog djela!!!” (El-I’tisam:2/196).
Ovo je takođe dokaz da pridržavanje sunneta ne biva osim njegovim slijeđenjem, te da neće koristiti puko mnoštvo djela ako nije zasnovano na slijeđenju sunneta.