22. Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili nije,…

Članci u serijalu:

Dvadeset i drugi hadis

Prenosi se od Ebu Hurejre da je rekao Allahov poslanik:

„Ne znam da li je Tube'un 1  bio vjerovjesnik ili ne, ne znam da li je Zul-Karnejn 2  bio vjerovjesnik ili nije, ne znam da li su kazne iskup onome ko ih zasluži ili nisu” 3 4

Iz hadisa se zaključuje:

 • Veličina Poslanikovog straha od govora o Allahu bez znanja;
 • Poslanikovo preduzimanje i preslikavanje u konkretni primjer onoga što mu je naredio njegov Gospodar, kao i onoga što mu je zabranio:

  وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ٣٦

  36 Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.

  Al-Isra, 36

  .

Kaže imam Malik, rahimehullah: „Allahov poslanik je bio vođa muslimana  i prvak svijetova, – bio bi upitan o nečemu pa ne bi odgovorio dok mu ne bi došla objava sa neba“. Takođe je (imam Malik) rekao: „ Od razumijevanja (vjere) učenjaka je da kaže: ne znam. Zaista, očekivati je da mu se privoli i pruži prilika za hajr“5  ;

 • Da je obaveza onih koji pozivaju u dobro da budu oprezni od govora bez znanja;
 • Da je Iblisovo/šejtanovo zamršavanje stvari golemo pri onome ko misli da su nečije riječi „ne znam“ mahana njemu i poniženje za njegov ugled i položaj. Naprotiv, u tim je riječima uzdignuće i selamet/ispravnost za njegovu vjeru (u sačuvanosti) od grijeha;
 • Vrijednost znanja i podučavanja ljudi kur'anskim pričama;
 • Opreznost od lažnih vijesti i govora koji su izgrađeni na neznanju u nekim knjigama tefsira.
Navigacija serijalom<< 21. Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini23. Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi >>

 1. Njegovo ime je Es'ad Ebu Kurejb, vladao je u svom narodu 326.godina. Spomenut je u Kur'anu, sura Ed-Duhan, ajet 37. Vidi tefsir Ibn Kesir, 4/183

 2. Kaže Ibn Kesir da je ispravno u vezi Zul-Karnejna da je bio jedan od pravednih vladara; neki su rekli da je bio  vjerovjesnikom, drugi da je bio poslanikom. Vidi El-Bidajeh ven-nihajeh, 2/103

 3. op. prev.  U ovoj mes'eli postoji razilaženje. Allah najbolje zna, da je ispravno da su krivične sankcije izvršene nad prijestupnikom otkup istome od počinjenog grijeha za koji je kažnjen. To znači da ga Allah neće za taj dotični grijeh kažnjavati na ahiretu.Vidi komentar  hadisa ‘Ubadeh ibn Samita radijellahu ‘anhu kod Buharije, poglavlje o imanu,hadis br.18. Ovo pitanje je spomenuo i imam Ahmed u Usulu-s-sunneh.

 4.  Bilježe ga El-Hakim i El-Bejheki. EL-Hakim kaže da je vjerodostojan, po uslovima Buharije i Muslima, i veli ne znam mu mahanu. Ocijenio ga je vjerodostojnim i Ibn Hadžer u Fethu-l-Bari, 1/66

 5. El-Adabu-šer'ijjeh, Ibn Muflih: