Hadis

2.Rekreacija u islamu

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera radijellahu 'anhuma da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se utrkivao na konjima koji su bili trenirani1, i pustio bi ih od El-Hafja2 a cilj im je bio Senijjetu-l-veda’.3 A utrkivao se i na konjima koji nisu bili trenirani, pa bi ih pustio od Senijjetu-l-veda’ , a cilj im je bio mesdžid Benu Zurejka.4 Ibn Omer bijaše od onih koji je u toj utrci pobijedio.“  5

U rivajetu kod imama Muslima rahimehullah se dodaje: Rekao je Abdullah ibn Omer radijellahu 'anhuma : „Stigao sam prvi pa je moja kobila preskočila mesdžid“ 6

Bilježi imam Et-Tirmizi rahimehullah s dodatkom riječi Ibn Omera radijellahu 'anhuma : „Bio sam od onih što su se utrkivali, pa je moja kobila (noseći me) preskočila zid (tj.mesdžida).“

Nastavak komentara gornjeg hadisa.

Ovaj govor svjedoči sljedećem:

  • Da je na onima koji pozivaju u dobro da budu revnosni u tome da njihov poziv bude na osnovu znanja u svim stvarima, dakle, poziv na znanju, djelu, rekreacijom, i ostalim. S obzirom da je posrijedi hadis o rekreaciji, na da'ijama je da budu oprezni od govora bez znanja s tvrdnjom da se na rekreaciji ljudi više okupljaju i teže tome. Takođe da se bude oprezno od toga da svrha ove stvari bude samo puka rekreacija. Ovaj propis (op.prev.pokuđenosti rekreacije) nije općenit, osim kada kontrira vjerodostojnom nedvosmislenom hadisu.

Od izvanrednog govora Šejhu-l-islama Ibn Tejmijje rahimehullah jeste njegova klasifikacija borbi, tj. sučeljavanja gdje učestvuju dvojica ili više osoba natječući se međusobno. Ovo je podijelio u tri kategorije:

Prva: Ono čime se pomaže u stvarima koje je Allah naredio, kao što je u riječima Uzvišenog:

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠

60 I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih – vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite nadoknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti.

El-Enfal, 60

Ova vrsta je dozvoljena sa naknadom i bez nje.

Druga: Ono što vodi ka onome što je Allah zabranio, poput domina i šaha. Ovo je zabranjeno uz naknadu i bez nje.

Treće: Ono u čemu ponekad ima koristi bez štete koja preteže, kao utrkivanje i hrvanje. Ovo je dozvoljeno bez naknade.

U završetku ovog rada navodim neke šerijatske tekstove u kojima se opaža briga islama o pravljenju udobnosti i releksacije duši, a što odagnava dosadu od duše i biva joj, – nakon Allaha,-  pomoći za aktivnosti u činjenju dobra i ostavljanju zla.

Prenosi se od Abdullaha ibn ‘Amra radijellahu 'anhuma da mu je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Zaista, tvoje tijelo ima kod tebe pravo (na odmor).“ 7

Od Aiše radijellahu 'anha da je rekla: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem se utrkivao sa mnom, pa sam ga prestigla na koliko je Allah htio. Poslije, kada sam otežala u tijelu, on je mene pretekao i rekao: Ovo ti je za onaj put.“ 8

Od Selemeh ibn Ekva’ radijellahu 'anhu , u poduljem hadisu u kazivanju o bici Zi Kared, se prenosi da je on radijellahu 'anhu rekao: „…Zatim me je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem posadio iza sebe da jašem na ‘Adbi (devi) dok smo se vraćali ka Medini. Kaže (Selemeh): Dok smo tako išli… bijaše tu čovjek od Ensarija kojeg se nije moglo preteći, – reče (Selemeh), – pa je počeo da govori: „Ima li ko da se potrkamo do Medine? Ima li trkača?“ I nastavio je da to ponavlja. Kaže (Selemeh): Pa kada sam čuo njegov govor, rekoh: „Da počastiš plemenitog, i ne strahuješ od uglednog (tj. kada te pobijedi)?“ On odgovori: „Ne, osim ako je to Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem .“ Kaže (Selemeh): Rekoh: „O Allahov Poslaniče, za tebe bih i oca i majku dao, dopusti mi pa da se potrkam sa ovim čovjekom.“ Reče: „Kako ti hoćeš.“ Kaže (Selemeh): Rekoh: „Idi na svoje mjesto. Onda sam savio svoje noge i poskočio/startao, pa se zajurio. Kaže (Selemeh): Zaostajao sam za njim korak ili dva, – tjerao sam svoju dušu na dalje, – zatim sam se opet zajurio prateći ga, i vezao iza njega korak ili dva. Zatim sam se uzdigao sve dok ga nisam dostigao. Reče (Selemeh): Pa sam se spotakao među njegova dva ramena. Reče (Selemeh) : Rekoh: „Sigurno sam ga prestigao, tako mi Allaha!“ Reče: „Mislim da je tako.“ Reče (Selemeh): „Pretekao sam ga do Medine.““  9

Od ‘Aiše radijellahu 'anha da je rekla: „Jednog dana sam vidila Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem na vratima moje sobe, a Abesinci su izvodili igru u mesdžidu/džamiji. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem me zaklanjao svojim ogrtačem dok sam gledala njihovu igru.“ 10

 

Od ‘Ataa ibn Ebi Rebaha rahimehullah da je kazao: „Vidio sam Džabira ibn Abdullaha i Džabir ibn ‘Umejra radijellahu 'anhuma ,obojica Ensarije, kako bacaju (koplje). Dojadi jednom od njih i on sjede, pa drugi reče: Zar si se ulijenio? Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: „Sve ono gdje se ne spominje Allah je zabava i besposlica (zaborav), osim četiri stvari: čovjekov hod između dva reda (u borbi), treniranje kobile, zajednička igra sa ženom i porodicom, i podučavanje plivanju.““ 11

Prenosi se od Ebu Dža'fera ibn Muhammeda ibn ‘Alijja ibn Rekaneh, a on od svog oca: „Da se Rekaneh radijellahu 'anhu hrvao sa Vjerovjesnikom sallallahu 'alejhi ve sellem pa ga je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem oborio.“ 12

Od Enesa radijellahu 'anhu da je rekao: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je imao devu koja se zvala ‘Adba, nije je mogla druga preteći, ili gotova da je nije mogla nijedna druga preteći. Pa je došao neki beduin na devi koju je jahao i pretekao je. To je teško palo muslimanima, toliko da je to Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem opazio, te reče: „Pravo je Allahovo da ponizi šta god se uzdigne na dunjaluku.“ 13

 

Od Seleme ibnu-l-Ekva’ radijellahu 'anhu koji kaže: „Prošao je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem pored skupine ljudi iz plemena Eslem koji su gađali strijelama, pa reče: „Gađajte, o sinovi Isma'ila, doista je vaš otac bio strijelac. Gađajte! Ja sam sa sinovima toga i toga.“ Kaže (Ibnu-l-Ekva’): Pa se jedna od dvije skupine sustegnu od svojih ruku (gađanja). Pa reče Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Šta vam je, zašto ne gađate?“ Rekoše: „Kako da gađamo, a ti si sa njima?“ Reče Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Gađajte, ja sam sa svima vama.“ 14

Bilježi Ibn Ebi Šejbeh od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je rekao u vezi ashaba radijellahu anhum:  Rekao je Omer radijellahu 'anhu: „Dođi da te pokušam zagnjuriti pod vodu, da vidimo koji će od nas, – a obojica smo u ihramima15  , – više izdržati .“ 16