Hadis

26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Abdullaha ibn Mes'uda radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem :

„Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti“. Reče neki čovjek: Zaista čovjek voli da njegova odjeća i obuća budu lijepe. Reče (Poslanik): Allah je lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje 1 istine i omalovažavanje2 ljudi.“ 3

Iz hadisa se zaključuje sljedeće:

– Riječi: „Oholost je odbijanje istine“ znače da je oholost prepreka prihvatanju istine;
– Riječi: „Omalovažavanje ljudi“ govore da je šteta oholosti ogromna, te da nije ograničena samo na nosioca te oholosti;
– Riječi: „Zaista čovjek voli da njegova odjeća i obuća budu lijepe“ ukazuju na bogobojaznost ashaba radijellahu anhum i njihov strah da ne upadnu u oholost;
– U ovome je i revnost ashaba prema lijepom izgledu, onako kako je bila lijepa i njihova unutrašnjost;
– Ovdje se vidi veličina grijeha onoga ko optuži nekog ashaba (za nešto), a kamoli sve njih, i posebno predvodnike među njima. Tekstovi (Kur'ana i hadisa) o njihovoj čistoći od grijeha su brojni i poznati;
– Da je na pozivaču u dobro, da brine o svome vanjskom izgledu, i još preče, -da brine o ljepoti svoje duše;
– Riječi: „Allah je lijep i voli ljepotu“ sadrže:
1. Opis Allaha subhanehu we te'ala da je lijep;
2. Potvrdu osobine ljubavi (voli) Allahu 'azze we dželle ;
3. Podsticaj da se radi ono što Allah subhanehu we te'ala voli;
4. Da se Allah subhanehu we te'ala obožava sa znanjem o značenju Njegovih lijepih imena i savršenih svojstava.