Hadis

8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Ebi Seida El-Hudrija radijellahu ‘anhu se prenosi da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

„Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja, čiji su bokovi zaravnati i mehki, oni koji se povezuju sa drugima, i sa kojima se drugi povezuju, – a nema dobra u onome ko se ne navikava na druge i na koga se drugi ne navikavaju.„
(bilježi ga Taberani u El-Evsat)

Iz hadisa se razumije:

  • Izraz „vjernici najpotpunijeg imana…“ upućuje na to da iman/vjerovanje raste i opada, jer nešto što je potpuno može biti i krnjavo. Ovo je jedan od temeljnih akidetskih stavova ehli-s-suneta ve-l-džema'ata.

    – Riječi „oni najljepšeg ponašanja“ ukazuju na veličinu i važnost lijepog ahlaka. Zapravo, od najvećih dokaza koji govore o tome jesu rijeći Allaha Uzvišenog: „a ti si, zaista, na velikom stupnju morala“ (El-Kalem:4)

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem upitan o tome što najviše uvodi ljude u džennet pa je rekao: Bogobojaznost i lijep moral (ponašanje)

– Iz istih riječi se razumije da se ljudi razlikuju u ahlaku, – potpuni vjernici su najljepšeg ahlaka, dok oni vjernici koji nisu upotpunili vjeru nisu usavršili ni ahlak;

„čiji su bokovi zaravnati i mehki“ Kaže imam Ibnu-l-Esir u En-Nihaje: Ovo je primjer (koji se koristi u arapskom jeziku) a značenje mu ukazuje na poniznost, otvorenost i pristupačnost takvih vjernika. Kaže se za posteljinu da je „zaravnata“ kada ne ezijeti spavača. Dakle, cilja se da je to osoba koja drugoga ničime ne uznemirava tako da je drugome prijatno s takvim se družiti.

„oni koji se povezuju sa drugima, i sa kojima se drugi povezuju…“ Ovo je podstrek pozivačima na Pravi put da su oni najpreči da budu vlasnicima lijepog morala, jer je isti od razloga da ga ljudi zavole i prihvate njegov poziv ka slijeđenju istine;

„a nema hajra/dobra u onome ko se ne navikava na druge i na koga se drugi ne navikavaju.” Ove riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem su upozorenje onima koji (svojim postupcima) rastjeruju ljude od sebe.