Hadis

29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Prenosi se od Osmana radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem :

„Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava.“ 1

Iz hadisa se zaključuje sljedeće:

  • Stepenovanje u naukama i znanju;
  • Da je najbolje od svih nauka poznavanje Kur'ana i izučavanje njegovih značenja, te rad po tom znanju. To se ne odnosi na puko pamćenje koje ne prati razumijevanje značenja.

Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah: „Mora se znati da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem pojasnio svojim ashabima radijellahu anhum  značenja Kur'ana, kao što im je objasnio njegove izraze. Naime, oboje obuhvataju sljedeće riječi Uzvišenog  

بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

44 jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.

En-Nahl, 44

.

Rekao je Ebu Abdurrahman Es-Sulemi rahimehullah  : Kazivali su nam oni kod kojih smo učili Kur'an poput Osmana ibn ‘Affana radijellahu 'anhu, Abdullaha ibn Mes'uda radijellahu 'anhu  i ostalih, da  bi oni, kada bi naučili od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem  deset ajeta, ne bi ih prelazili (učeći nove) sve dok ne bi naučili šta je u njima od znanja i djela. Govorili su: pa smo tako izjedna naučili Kur'an,  znanje (o nj. značenju) i djelo.“

  • Dobrota koju nosi sa sobom onaj ko podučava Kur'anu i onaj koji ga uči,  te da ona nije ograničena na jedno stanje mimo drugog, niti na jedno vrijeme mimo drugog. Naprotiv, to je stalna dobrota u svakom mjestu i vremenu, te u svakom stanju. To je dobrota na dunjaluku, u berzahu, tj. kaburu i na ahiretu. Ovo potvrđuju i svjedoče istinitim riječi Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem :

„Namaz predvodi ljudima najučeniji u Allahovoj knjizi.“ 2

Pitanje imameta je časno i plemićko, pa su otuda među ljudima najpreči i s najviše prava na to hafizi Kur'ana. Dakle, neće istupiti (da predvodi namaz) bogataši zbog svog imetka, niti vlasnici porijekla i položaja zbog njihova porijekla i položaja. Međutim, predvodiće (namaz) hafizi Kur'ana zbog časti njihova znanja i uzdignutosti njihova stepena.

Što se tiče dobrote u berzahu/kaburu, njoj svjedoči događaj u bici Uhud kada je bilo mnogo poginulih, pa je ashabima teško palo da ukopaju svakog mejita u jedan kabur. Zbog toga su sastavljali dvojicu u jedan kabur, pa kada bi se došlo sa mrtvima, pitalo bi se: „Ko je od njih više znao Kur'ana?“. Kada bi se pokazalo na jednog od njih, onda bi ga stavili prvog u lahd,tj. usjeklinu u kaburu. 3

Dobroti na ahiretu svjedoči govor Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem  :

„Reći će se onome ko se družio s Kur'anom kada uđe u džennet: uči i penji se! Pa će učit (Kur'an) i penjat se sa svakim ajetom na po jednu deredžu/stepen, sve dok ne prouči i zadnje što je pri njemu.“ 4

U drugom izrazu ovog hadisa došlo je:

„ Reći će se onome ko se družio s Kur'anom: uči i uspinji se, i izgovaraj kao što si (Kur'an) izgovarao u dunjalučkoj kući. Zaista je tvoj stepen kod zadnjeg ajeta kojeg si proučio.“ 5

Stoga, nastoj da zadobiješ ovu dobrotu, -Allah te sačuvao, – i utroši svoj trud na to. Traži od svoga Gospodara uspjeh i istrajnost i prije i poslije toga, a i tokom učenja. I zaista videćeš od Allaha Uzvišenog što te radosti i širi ti prsa. I neka se u tome natječu oni koji se mnogo trude.

 

  • U ovome je podstrek na stalnost u učenju i izučavanju Kur'ana, te podučavanja njime drugoga, da bi tako trajala ova velika dobrota, i time se upozorilo na sve što obmanjuje i iznevjerava tu veliku ulogu, ili je zamućuje i zagađuje.