Članci u ovom serijalu

 • Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu
 • 1. Djela se vrednuju samo prema namjerama
 • 2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti
 • 3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje
 • 4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam…
 • 5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama
 • 6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…
 • 7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama
 • 8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja
 • 9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…
 • 10. …doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima…
 • 11. … tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog poslanika
 • 12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…
 • 13. U svemu što ima živu jetru je nagrada
 • 14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ…
 • 15. …tvoj džihad je uz njih
 • 16. Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog
 • 17. Oporučujem vam noćni namaz…
 • 18. O Mu'az, je li to ljude iskušavaš
 • 19. Zaklinjem se za tri stvari
 • 20. Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem
 • 21. Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini
 • 22. Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili nije,…
 • 23. Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi
 • 24. Ne pripovijeda ljudima osim vladar…
 • 25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje
 • 26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.
 • 27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih
 • 28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta
 • 29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio)
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava (treći dio)
 • 30.Tri su stvari prema kojima nema pakosti srce muslimana
 • 31. Poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći
 • 32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče
 • 33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv
 • 34. Ružan li si ti govornik!
 • 35.Allah će u vaša srca ubaciti el-vehn
 • 36.Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega
 • 37.Ovo je pravi put moj pa se njega držite
 • 38.Allah će znanje uzdići usmrćivanjem uleme
 • 39.Allahov Poslanik se utrkivao na konjima
 • 40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku
 • Rekreacija u islamu
 • 2.Rekreacija u islamu
 • Prenosi se od Osmana radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem :

  „Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava.“ 1

  Iz hadisa se zaključuje sljedeće:

  • Stepenovanje u naukama i znanju;
  • Da je najbolje od svih nauka poznavanje Kur'ana i izučavanje njegovih značenja, te rad po tom znanju. To se ne odnosi na puko pamćenje koje ne prati razumijevanje značenja.

  Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah: „Mora se znati da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem pojasnio svojim ashabima radijellahu anhum  značenja Kur'ana, kao što im je objasnio njegove izraze. Naime, oboje obuhvataju sljedeće riječi Uzvišenog  

  بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

  44 jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.

  An-Nahl, 44

  .

  Rekao je Ebu Abdurrahman Es-Sulemi rahimehullah  : Kazivali su nam oni kod kojih smo učili Kur'an poput Osmana ibn ‘Affana radijellahu 'anhu, Abdullaha ibn Mes'uda radijellahu 'anhu  i ostalih, da  bi oni, kada bi naučili od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem  deset ajeta, ne bi ih prelazili (učeći nove) sve dok ne bi naučili šta je u njima od znanja i djela. Govorili su: pa smo tako izjedna naučili Kur'an,  znanje (o nj. značenju) i djelo.“

  • Dobrota koju nosi sa sobom onaj ko podučava Kur'anu i onaj koji ga uči,  te da ona nije ograničena na jedno stanje mimo drugog, niti na jedno vrijeme mimo drugog. Naprotiv, to je stalna dobrota u svakom mjestu i vremenu, te u svakom stanju. To je dobrota na dunjaluku, u berzahu, tj. kaburu i na ahiretu. Ovo potvrđuju i svjedoče istinitim riječi Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem :

  „Namaz predvodi ljudima najučeniji u Allahovoj knjizi.“ 2

  Pitanje imameta je časno i plemićko, pa su otuda među ljudima najpreči i s najviše prava na to hafizi Kur'ana. Dakle, neće istupiti (da predvodi namaz) bogataši zbog svog imetka, niti vlasnici porijekla i položaja zbog njihova porijekla i položaja. Međutim, predvodiće (namaz) hafizi Kur'ana zbog časti njihova znanja i uzdignutosti njihova stepena.

  Što se tiče dobrote u berzahu/kaburu, njoj svjedoči događaj u bici Uhud kada je bilo mnogo poginulih, pa je ashabima teško palo da ukopaju svakog mejita u jedan kabur. Zbog toga su sastavljali dvojicu u jedan kabur, pa kada bi se došlo sa mrtvima, pitalo bi se: „Ko je od njih više znao Kur'ana?“. Kada bi se pokazalo na jednog od njih, onda bi ga stavili prvog u lahd,tj. usjeklinu u kaburu. 3

  Dobroti na ahiretu svjedoči govor Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem  :

  „Reći će se onome ko se družio s Kur'anom kada uđe u džennet: uči i penji se! Pa će učit (Kur'an) i penjat se sa svakim ajetom na po jednu deredžu/stepen, sve dok ne prouči i zadnje što je pri njemu.“ 4

  U drugom izrazu ovog hadisa došlo je:

  „ Reći će se onome ko se družio s Kur'anom: uči i uspinji se, i izgovaraj kao što si (Kur'an) izgovarao u dunjalučkoj kući. Zaista je tvoj stepen kod zadnjeg ajeta kojeg si proučio.“ 5

  Stoga, nastoj da zadobiješ ovu dobrotu, -Allah te sačuvao, – i utroši svoj trud na to. Traži od svoga Gospodara uspjeh i istrajnost i prije i poslije toga, a i tokom učenja. I zaista videćeš od Allaha Uzvišenog što te radosti i širi ti prsa. I neka se u tome natječu oni koji se mnogo trude.

   

  • U ovome je podstrek na stalnost u učenju i izučavanju Kur'ana, te podučavanja njime drugoga, da bi tako trajala ova velika dobrota, i time se upozorilo na sve što obmanjuje i iznevjerava tu veliku ulogu, ili je zamućuje i zagađuje.

   

  Navigacija serijalom<< 28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknutaNajbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio) >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.