Hadis

14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ…

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Enesa ibn Malika radijellahu ‘anhu da je rekao: “Išao sam sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem, a na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba, pa ga je pristigao jedan beduin i grubo ga povuče za odjeću. Pogledao sam u Vjerovjesnikovu sallallahu 'alejhi ve sellem  stranu vrata, i vidjeh ožiljak koji je napravila obruba ogrtača od žestine tog trzaja. Beduin zatim reče: ‘ O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ!’ Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se okrenu prema njemu, zatim se osmijehnu te naredi da mu se dadne.” (bilježe ga Buharija i Muslim)

Hadis ukazuje na sljedeće:

  • Riječi Enesa r.a.: „Išao sam sa Allahovim Poslanikom…“  pokazuju skromnost  Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem,s obzirom da se nalazi u društvu sa mladićem slugom;
  • Riječi : „a na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba…“  govore o zuhdu (asketizmu) Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem, jer  je ostavlja raskoš u oblačenju;
  • U prethodnom se uočava preciznost ashaba r.a. u prenošenju događaja iz života Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, čak do najsitnijih detalja. Ova preciznost je došla u pogledu njegovih adaba i moralnih vrlina, – pa kako je tek onda u vezi osnovnih propisa ove vjere?!;
  • Riječi : „pa ga je pristigao jedan beduin i grubo ga povuče za odjeću. Pogledao sam u Vjerovjesnikovu sallallahu 'alejhi ve sellem stranu vrata, i vidjeh ožiljak koji je napravila obruba ogrtača od žestine tog trzaja…“  iz ovoga se uzima da je na svakome ko poziva na dobro da prekali sebe na podnošenje različitih naravi kod ljudi;
  • Riječi beduina: „O Muhammede…“ govore o pokuđenosti dozivanje Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem njegovim imenom. Naime, Allah ga oslovljava u Kur'anu sa  „O poslaniče“ i  „o Vjerovjesniče“. Otuda je i na vjernicima da spominju Poslanika s.a.v.s po njegovoj  funkciji i ulozi koju mu je Allah odredio. Isto takođe ukazuje i na pokuđenost dozivanja bilo koga njegovim vlastitim imenom ako to on prezire. Ovo takođe svjedoči da se treba voditi računa i o stanju onoga ko bez znanja doziva drugoga kako on to ne voli, jer Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemnije reagovao na spomenuto dozivanje od strane beduina;
  • Riječi: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se okrenu prema njemu, zatim se osmijehnu te naredi da mu se dadne“. Ovo znači da je onome ko druge poziva u hajr, kada bude upitan, da se potrudi u odgovoru pitaocu, makar pitalac to pitao bez kulture, tj. po nahođenju svoje (sirove) naravi;
  • Odgovor lijepim riječima ili lijepim gestom će povećati ljubav pitaoca prema onome koga pita. U tome se krije i tajna prihvatanja nečijeg poziva, savjeta i riječi;
  • Lijep gest prije odgovora u ovome hadisu jeste osmijeh Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem Taj osmjeh je upućen shodno stanju pitaoca. Od primjera lijepih riječi prije odgovora jeste dova onome ko pita zbog njegova nastojanja da nešto sazna svojim pitanjem.