Komentari hadisa

3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Ibn Omera radijellahu ‘anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem održao hutbu na dan osvojenja Mekke i rekao: O ljudi, Allah je od vas odagnao oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom. Ljudi su dvije vrste: dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan, i griješnik, nesretnik koji je kod Allaha omalovažen; svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje. Kaže Allah Uzvišeni: „O ljudi, Mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene, i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa“1

Poslanikove sallallahu 'alejhi ve sellem riječi: „Allah je od vas odagnao…“ ukazuju na potpunost vjere islama, te da islam upućuje i vodi ka svemu pohvalnom, i zabranjuje bilo šta pokuđeno;

„…oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom…“ U ovome je pokuđenost hvalisanja i uznošenja sa očevima i porijeklom kada se to čini putem oholosti i ponižavanja drugih.  Isto upućuje da ima osobinu džahilijjeta svako kod koga se nađe ovakvo ponašanje;

„dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan“
. Ove riječi znače da je bogobojaznost vaga za stepenovanje i poredak ljudi, kao što je rekao Uzvišeni: „Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji“ (49:13);

“ svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje“ Ovo je dokaz da je od uzroka nestanka ili smanjenja hvalisanja da se čovjek prisjeti svoje osnove, odnosno da je stvoren od zemlje.
Ovo takođe ukazuje da su da'ije i pozivači na dobro najpreči da se udalje od džahilijetskog hvalisanja porijeklom. Isto važi iz sljedećih razloga:

  • takvo hvalisanje je grijeh prema Gospodaru;
  • takvo ponašanje vodi ka oholosti što oponira i ruši  lijepo ponašanje jednog muslimana, a kamoli tragaoca za znanjem;
  • to je razlogom da se ljudi udalje od njega i odbace njegov poziv ka Allahu Uzvišenom.

Svime spomenutim se povećava ovaj grijeh ako je njegov počinilac onaj ko poziva u islam i pokornost Allahu Svevišnjem.