Ovo je . dio od 7 u serijalu Muzika sprečava uticaj Kur'ana na srce

Šesti hadis

Od ‘Imran ibn Husajna radijellahu 'anhu se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:
„Desiće se mom ummetu gađanje s neba, preinačavanje tijela i utjerivanje u zemlju. Neko reče: ‘O Allahov poslaniče, a kada će biti?’ Odgovori sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Kada se pojave muzički instrumenti, umnože pjevaljke i budu se pili opijati.'“

Hadis je izveo Et-Tirmizi rahimehullah u ‘Kitabu-l-fiten’ pod brojem 2213, te Ibn Ebi-d-Dunja rahimehullah u ‘Zemmu-l-melahi’ 2/1ق
Isti hadis dolazi kao mursel predaja1 u drugačijoj verziji, ali i kao mevsul hadis2 u čijem obliku je i najvjerodostojniji. Rekao je Ebu-l-‘Abbas El-Hemdani od ‘Ummareta ibn Rašida od El-Gazi ibn Rebi'ah rahimehumullah koji ovaj hadis uzdiže do Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao:
„Sigurno će neki ljudi na svojim foteljama biti pretvoreni u majmune i svinje 3 zbog njihovog ispijanja opijata i udaranja u gitare i pjevaljke.“
Hadis bilježi Ibn Ebi-d-Dunja (2/2ق) a istim putem ga izvodi i Ibn ‘Asakir rahimehullah u djelu ‘Tarihu Dimešk’ (582/12).

Drugačije od njega prenosi Hišam ibnu-l-Gazi rahimehullah pa pripovjeda preko svog oca od djeda Rebi'ah radijellahu 'anhu 4 koji veli: „Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: ‘Biće s kraja mog ummeta utjerivanje u zemlju, gađanje s neba i preinačavanje lika.’ Rekosmo: ‘Zbog čega o Allahov Poslaniče?’ Odgovori sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Zbog upotrebe pjevačica i ispijanja opijajućih pića.'“
Hadis izvodi Ed-Dulabi rahimehullah 5 u djelu El-Kina (52/1) i Ibn ‘Asakir u Tarihu Dimešk (124, 125/14)
Ovaj hadis pojačava svoju snagu sličnim predajama koje se nalaze u hadisima o smutnjama, ali i drugim; od toga je hadis koji isto kazuje, prenosi ga Ebu Se'id El-Hudri radijellahu 'anhu od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , a bilježi Et-Taberani rahimehullah u djelu ‘Elvsat’ (6901).

Od predaja koje pojačavaju gornji hadis je i hadis Ebu Hurejre radijellahu 'anhu gdje Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem kaže: „Kada se ratni plijen bude smjenjivao …“ a gdje takođe stoji: „i pojave se pjevaljke, muzički instrumenti i budu ispijala alkoholna pića.“
Ovaj hadis navodi Et-Tirmizi (2212) i Ibni Ebi-d-Dunja (2/2ق) drugačijim putem prenosilaca, a progovorio sam (tj.Albani) o ovom senedu kod Tirmizija u djelu ‘Ed-Da'ifeh’ (1727).
Među predajama koje isto podupiru je hadis od ‘Alijja radijellahu 'anhu sa izrazom: „Kada moj ummet bude radio petnaest stvari desiće mu se kušnja…“ a gdje stoji: „budu se pili opijati, oblačila svila i koristile pjevačice i muzički instrumenti…“ Ovaj hadis bilježi Et-Tirmizi (2211)

Takođe hadis od Ebu Umameh radijellahu 'anhu da je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Zanoćiće neki ljudi iz ovog ummeta pored hrane i pića pa će osvanuti pretvoreni u majmune i svinje…“ gdje stoji: „zbog njihovog ispijanja alkohola, jedenja kamate, uzimanja pjevaljki, oblačenja svile i prekidanja rodbinske veze.“ Ovaj hadis bilježi El-Hakim rahimehullah (515/4), El-Bejheki rahimehullah u ‘Šu'abu-l-imani (16/5), Ahmed rahimehullah (329/5); vjerodostojnim ga ocjenjuju El-Hakim i Ez-Zehebi rahimehumallah a u vezi te ocjene postoji dilema koju sam s pojašnjenjem iznio u djelu ‘Es-Sahihah’ (1604).

Da! Ovaj navedeni broj hadisa je vjerodostojan bez ikakve sumnje a zbog sličnih predaja koje isto svjedoče. Prenosi se na istoj ravni u drugačijim oblicima:
Od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Kada moj ummet dozvoli šest stvari nad njima će se desiti urušavanje: Kada se pojavi među njima međusobno proklinjanje, budu ispijali opijati, bude oblačila svila, budu koristile pjevačice, i budu zadovoljili muškarci sa muškarcima a žene sa ženama.“
Hadis bilježi Et-Taberani u ‘Mu'džemu-l-evsat’ (1060/59/1) 6, El-Bejheki u djelu ‘Eš-Šu'ab’ (377, 378/5) preko dva puta prispijeća hadisa od Enesa radijellahu 'anhu , a oba ojačava El-Bejheki.

Zarada pjevačica je haram >>