Ovo je . dio od 7 u serijalu Muzika sprečava uticaj Kur'ana na srce

U pomen vjerodostojnih hadisa o zabrani muzičkih instrumenata1

Zastao sam kod ‘Poslanice o zabavnoj pjesmi – da li je dozvoljena ili zabranjena’ , autora imama Ibn Hazma Ez-Zahirija rahimehullah … gdje je naveo hadise koji zabranjuju pjesmu i alatke za svirku, a to je preko deset hadisa, a onda ih je sve označio slabim, a zatim izveo rezime ovim govorom (str.97.): „Kada ustanovimo da u osnovi ništa od ovoga nije vjerodostojno, a znamo da Uzvišeni je rekao (u prijevodu) ‘…a već vam je potanko objasnio ono što vam je zabranio…’ (6:119), i takođe: ‘On je Taj koji je stvorio za vas sve što je na Zemlji…’ (2:29), i da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem kazao: ‘Najgrešniji čovjek u Islamu je onaj ko upita o nečemu što nije haram, a onda isto bude zabranjeno zbog njegovog upita’2 – dolazimo do zaključka da sve što nam je Uzvišeni oharamio isto nam je i detaljno pojasnio, a sve o čemu nam nije potanko pojasnio zabranjenost nečega ono biva halal!
Kažem (tj. šejh Albani rahimehullah ): Ne bi smjelo biti osim da svaki učenjak prihvati ovaj zaključak kada bi bilo da je ispravan uvodni govor Ibn Hazma, tj. njegov stav gdje sve hadise koji zabranjuju muziku ocjenjuje slabim! Ali, daleko je to, daleko od istine. Naime, neki od hadisa koje on označava slabim su vjerodostojni kod sve uleme, čak su svi složni u odgovoru njemu na tu temu (ocjene hadisa); a drugi od hadisa koji njemu bijahu skriveni lancem prenosilaca ili tekstom, ili samo lancem – i oni su vjerodostojni takođe. U svrhu da se pojasni ova naučno-islamska činjenica koja je skrivena mnogim daijama napisao sam ovu poslanicu, nadajući se od Allaha da ista bude od koristi svakome ko teži kući ahiretskoj i trudi se da je zasluži.

Znaj brate muslimanu, da su pristigli hadisi o ovome veoma brojni. Njihov broj je premašio deset kod Ibn Hazma i Ibnu-l-Kajjima rahimehumallah , dakle, to je mnoštvo (hadisa) čiji ukupni broj ukazuje onome ko kod njih zastane da podrazumjevaju ono na čemu se slažu njihovi tekstovi, a to je zabrana, i da je isto s ubjeđenjem potvrđeno od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem . Čak, da pretpostavimo da je lanac svakog od prenosilaca ovih predaja slab, kako to tvrdi Ibn Hazm, onda važi pravilo u vezi čije se primjene slažu muhaddisi i ostali učenjaci, a ono je ‘da slab hadis jača samom brojnošću puteva (kojima se prenosi). Ovim pravilom je Ibn Hadžer rahimehullah ojačao hadis „Uši su od glave“ 3u svojoj vrijednoj knjizi ‘En-Nuket ‘ala Ibni-s-Salah. Isti hadis je naveo od četvorice ashaba, objasnio slabosti u lancu prenosilaca a zatim govor o tome okončao ovim riječima: „Kada se pravedno sagledaju svi ovi putevi prispjeća hadisa znaće se da hadis ima osnovu i da nije nešto što se odbacuje kao neosnovano, i zaista su učenjaci ocijenili dobrim mnoge hadise, mimo ovoga, razmatrajući brojne njihove puteve, a Allah najbolje zna.“ En-Nuket: 1/410-415.
…zadovoljio sam se s šest od ukupnog broja hadisa (na ovu temu) zbog njihove vjerodostojnosti sukladno spomenutim pravilima. Većina ovih hadisa su vjerodostojni sami po sebi, a ostali imaju više puteva kojim se prenose. Izostavljene hadise može da nađe svako koga volja nosi u tom smjeru, a nalaze se u djelu Ibnu-l-Kajjima rahimehullah ‘Igasetu-l-lehefan min mesaidi-š-šejtan, na sljedećim stranicama prvog toma: 239, 248, 251, 254, 256, 261, 265.

Ovih šest hadisa su sljedeći:
Prvi hadis: Od Ebu ‘Amira – ili Ebu Malika – El-Eš'arijja radijellahu 'anhu da je rekao Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Sigurno će biti u mom ummetu ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, opijate i muzičke instrumente. I stvarno će se neki ljudi spuštati u stranu visokih brda, dolaziće im u predvečerje (čobanin) sa stokom, navraćat će im (siromah) zbog neke potrebe, a oni će govoriti: ‘navrati do nas sutra’ – pa će ih Allah noću uništiti, svaliti brdo na njih a ostale pretvoriti u majmune i svinje do Sudnjeg dana.“
Ovaj hadis je imam Buharija rahimehullah izveo u svom Sahihu s izrazom zaključka, tj. dokazujući njime (navod iz poglavlja) 4
Zatim, Hišam – Buharijin šejh – nije usamljen u prenošenju ovog hadisa, niti njegov šejh, tj. Sadeka ibn Halid rahimehumullah , već naprotiv, obojicu slijede u prenošenju ove predaje i drugi prenosioci. Rekao je Ebu Davud rahimehullah u svom Sunenu (4039): ‘Propovjedao nam je ‘Abdulvehhab ibn Nedždeh (veli): pripovjedao nam je Bišr ibn Bekr ibn ‘Abdurrahman ibn Jezid ibn Džabir rahimehumullah navodeći isti sened (kao u Buharije) sve do Ebu ‘Amira – ili Ebu Malika – do Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem . U sunenu Ebu Davuda ovaj hadis je u sljedećoj formi:
„Sigurno će biti u mom ummetu ljudi koji će dozvoljavati puplin5 i svilu – i spomenuo je govor pa rekao: i pretvoriti ostale od njih u majmune i svinje do Sudnjeg dana.
Velim (tj.šejh Albani): Ovaj sened prenosilaca je vjerodostojan i spojen (do Poslanika), kako to kaže i Ibnu-l-Kajjim rahimehullah u djelu ‘Igasetu-l-lehefan’ (260/1) slijedeći svog šejha u djelu ‘Ibtalu-t-tahlili (str. 27) : ‘Međutim, ne postoji u ovom hadisu (tj.verziji kod Ebu Davuda) jasan izraz koji je na mjestu svjedočanstva i dokaza, već samo ukazuje na to (muziku) svojim riječima ‘i spomenuo je govor’. Ali dolazi jasno i razgovjetno iskaz o ovome u rivajetu od druga dva povjerljiva prenosioca među hafizima hadisa – ‘Abdurrahmana ibn Ibrahima, zvanog Duhejm koji veli: pripovjedao nam je Bišr rahimehumullah , te navodi hadis u istom izrazu koji je kod Buharije rahimehullah : „Sigurno će biti u mom ummetu ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, opijate i muzičke instrumente.“
Hadis s ovim senedom izvodi Ebu Bekr El-Isma'ilijj rahimehullah u djelu El-mustahredž ‘ala-s-sahih. Drugi povjerljivi prenosioc je ‘Isa ibn Ahmed El-‘Askalani rahimehullah 6gdje kaže: ‘Kazivao nam je Bišr ibn Bekr…pa navodi isti govor, osim što on veli الخز el-hazz – puplin, međutim, prioritetnije je da ova riječ se čita الحر el-hirr – preljuba7, kao što je u rivajetu kod Buharije rahimehullah i drugih sakupljača hadisa. Vidi El-Feth: 55/10.
Zatim, nije se izdvojio s ovim hadisom ‘Atijjetu ibn Kajs rahimehullah – povjerljivi prenosioc – makar to smetalo onima koji ovog raviju označavaju slabim prenosiocem. Naprotiv, njega slijede u prenošenju ovog hadisa dvojica:
Prvi je Malik ibn Ebi Merjem rahimehullah koji veli: od ‘Abdurrahmana ibn Ganma rahimehullah da je on čuo Ebu Malika El-Eš'arijja radijellahu 'anhu da je čuo Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže: „Sigurno će neki ljudi od mog ummeta piti vino a nazivati ga drugim imenom, udaraće se nad njihovim glavama muzičkim instrumentima i pjevaljkama – Allah će ih utjerati u Zemlju i sačiniti od njih majmune i svinje.“
Ovo bilježi Buharija u djelu Et-Tarih (305/1/1)
Kažem (tj.Albani): Ovaj sened ima povjerljive prenosioce, osim ovog Malika za kojeg se na zna sem putem rivajeta Hatima ibn Harisa od njega (Malika) rahimehumullah , dakle, on je nepoznat, i stoga hafiz (Ibn Hadžer) veli za njega da je مقبول prihvatljiv, tj. kada ga prate drugi prenosioci, kao što je ovdje slučaj.
Ibnu-l-Kajjim rahimehullah ističe ovo na dva mjesta u djelu El-Igaseh (347, 361 /1 ): „Ovaj lanac prenosilaca je vjerodostojan.“ Isti hadis dobrim ocjenjuje i Ibn Tejmijje rahimehullah . Zbog mnoštva puteva ovog hadisa isto sam naveo u djelu Es-Silsiletu-s-sahihah (1887)
Dakle, hadis je vjerodostojan – kako prethodi – te zbog sljedeće pratnje u senedu, a ona je preko Ibrahima ibn ‘Abdulhamida ibn Zihimaje rahimehullah …što navodi Buharija rahimehullah u biografiji ovog Ibrahima, u svom djelu Et-Tarihu-l-kebir.

Zarada pjevačica je haram >>