Ovo je . dio od 7 u serijalu Muzika sprečava uticaj Kur'ana na srce

Spomen muzike u hadisima

1. Riječi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „Sigurno će biti u mom ummetu ljudi koji će dozvoljavati blud, svilu, alkohol i muziku…“ 1

Ovaj hadis je vjerodostojan bez ikakve sumnje, bilježi ga imam Buharija sa vjerodostojnim senedom shodno svojim uslovima prihvatanja hadisa, dakle, spojenim senedom koji seže do Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem . 2

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah : „Ovaj hadis je vjerodostojan, bilježi ga Buharija rahimehullah dokazujući njime, čak je poglavlje naslovio izričito po poruci ovog hadisa kazavši: ‘Poglavlje: ono što je došlo u vezi onoga ko dozvoljava vino nazivajući ga drugim imenom.’
Ovaj hadis je dokaz da su muzički instrumenti haram na sljedeći način:

Prvo: izraz “يستحلون – dozvoljavaće” su jasan i nedvosmislen izraz da su spomenute stvari, a od njih su muzički instrumenti, haram u osnovi šerijata, a dozvoljavaće ih neki ljudi iz Poslanikovog sallallahu 'alejhi ve sellem ummeta.

Drugo: spomen muzičkih instrumenata je došao pripojen drugim haramima, odnosno zajedno sa drugim stvarima čija je zabranjenost neupitna, i u što ne sumnja nijedan musliman, a to su blud i vino. Otuda, da muzika nije haram ne bi došla u hadisu pripojena drugim jasnim haramima. Ovo je rezime govora šejha Albanija rahimehullah o ovom pitanju. 3

2. Hadis Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „Dva glasa su prokleta na dunjaluku i na ahiretu: flauta prilikom blagodati, i jadikovanje pri nedaći.“

Kaže Ibn Tejmijje rahimehullah : „Ovaj hadis je od najjačih tekstova kojim se dokazuje da je muzika haram, kao što je takođe došlo u poznatom izrazu od Džabira ibn ‘Abdullaha radijellahu 'anhuma : „Glas prilikom blagodati je igra i zabava, i šejtanova flauta.“ Zabranio je glas koji se izvodi pri blagodati, kao što je zabranio glas koji se izvodi pri musibetu.“ 4 Kuknjava šejtana gore spomenuta je tužni glas.

3. Riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „Allah je zaista zabranio vino i kocku, bubanj i El-gubejra (opojno piće od prohe), a sve što opija je haram.“ Bubanj je jedna od muzičkih alatki i način svirke koji je bio poznat kod Arapa. U nekim rivajetima je došlo da je to (istočnjački) doboš.

U vezi predaja koje se prenose od ashaba o zabrani muzike jeste događaj koji Nafi'a rahimehullah pripovjeda: „Ibn Omer radijellahu 'anhuma je čuo flautu – kaže – pa je stavio svoje prsti u uši i udaljio se od puta, a onda mi se obratio: ‘O Nafi'a, čuješ li sad šta?’ – reče – Rekao sam: ‘Ne.’ – reče – pa je sklonio svoje prste sa ušiju, kazavši: ‘Bio sam sa Vjerovjesnikom sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je čuo poput ovog pa postupio na ovaj način.'“ 5

Neki ljudi misle da ovaj hadis nije dokaz da je muzika haram a zato što Vjerovjesnik nije naredio Ibn Omeru radijellahu 'anhuma da začepi svoje uši, odnosno što ni Ibn Omer radijellahu 'anhuma nije naredio Nafi'u rahimehullah da začepi uši. Odgovor na ovo je sljedeći: on nije slušao taj zvuk već ga je samo čuo, a razlika je slušati i čuti.

Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah : „Što se tiče onoga što čovjek ne naumi slušati (već samo čuje) – iz toga ne proizilazi zabrana niti prijekor po jednoglasnom stavu učenjaka. Upravo zbog toga se pohvala ili prijekor odnose na pomno slušanje ili čuvnost, tako onaj koji pomno sluša Kur'an biće za to nagrađen, dok onaj koji ga samo čuje, bez da je naumio njegovo slušanje, tj.čuje ga mimo svoje volje, takav neće biti nagrađen za to, jer se djela vrednuju po namjerama. Ovo isto važi i kod alatki za zabavu koje su zabranjuju – ako ih samo čuje bez namjere za slušanjem neće mu štetiti.“ 6

Rekao je Ibn Kudameh rahimehullah : „Onaj koji pomno sluša je zapravo onaj koji to čini s namjerom. Ovo ne postoji u slučaju Ibn Omera radijellahu 'anhuma , već samo da je čuo, kao što je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem bio u potrebi da spozna prekid glasa jer se odaljio od puta i začepio svoje uši, pa se nije htio da se vrati na put, niti da skloni prste sa ušiju sve dok se nije prekinuo dotični glas. Otuda je dozvoljeno po potrebi da se osluhne da li je određeni zvuk prestao.“ 7

Preuzeto skraćeno sa http://saaid.net/Doat/otibi/21.htm

Zarada pjevačica je haram >>