Ovo je . dio od 7 u serijalu Muzika sprečava uticaj Kur'ana na srce

Treći hadis

Prenosi se od ‘Abdullaha ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Zaista je Allah zabranio meni – ili zabranio – vino, kocku i bubanj, a sve što opija je haram.“
Ovaj hadis prenosi od njega (Ibn ‘Abbasa) Kajs ibn Habter En-Nehšelijj , a zatim hadis nakon Kajsa ima dva puta:
Prvi od ‘Alijj ibn Bezimeh (koji veli): pripovjedao mi je Kajs ibn Habter En-Nehšelijj od njega (Ibn ‘Abbasa). Ovaj hadis bilježe Ebu Davud u Sunenu (3696), El-Bejheki (221/10) i imam Ahmed u Musnedu (274/1) putem Sufjana od ‘Alijj ibn Bezimeh rahimehumullah . Kaže Sufjan: pitao sam ‘Alijj ibn Bezimeh: ‘Šta je to (kameni) bubanj?’ Odgovori: doboš’.
Drugi: od ‘Abdulkerim El-Džezrija od Kajs ibn Habtera u izrazu: „Zaista je Allah njima zabranio vino, kocku i bubanj a to je doboš – i reče (tj.Poslanik) sallallahu 'alejhi ve sellem : sve što opija je haram.“ Ovaj hadis bilježe Ahmed u Musnedu (289/1), takođe u El-Ešribeh (14), Et-Taberani (12601) i El-Bejheki (213-221/10). Ovaj lanac prenosilaca je vjerodostojan u svakoj verziji preko Kajsa rahimehumullah .

Četvrti hadis

Prenosi se od ‘Abdullaha ibn ‘Amra ibnu-l-‘Asa radijellahu 'anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Uistinu je Allah – uzvišen je i svevišnji – zabranio vino, kocku, bubanj i opojno piće od prohe, a svaki opijat je haram.“
Ovaj hadis od ‘Abdullaharadijellahu 'anhu ima tri puta prispijeća. Prvi je od El-Velid ibn ‘Abedeh, neki kažu ‘Amr ibnu-l-Velid ibn ‘Abedeh. Bilježe ga Ebu Davud (3685), Et-Tahavi u ‘Šerhu-l-me'ani (325/2), El-Bejheki (221-222/10) i Ahmed (158/2 i 170/2) – rahimehumullah . Ovaj hadis je hasen/dobar sam po sebi, ili najmanje hasen zbog drugih predaja, naprotiv, vjerodostojan je zbog prethodno iznešenog i zbog sljedećeg:
Drugim putem od ‘Abdullaha ibn ‘Amra radijellahu 'anhuma ga prenosi Ibn Vehb koji veli: Obavijestio me Ibn Lehi'ah od ‘Abdullaha ibn Hubejra od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu , ili Hubejre El-‘Adželani od mevla (oslobođenog roba) ‘Abdullaha ibn ‘Amra od ‘Abdullaha ibn ‘Amra ibnu-l-‘Asa radijellahu 'anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem izašao pred njih jednog dana dok su oni bili u džamiji, pa je rekao: „Uistinu mi je moj Gospodar zabranio vino, kocku, bubanj i što se užeglo.“ Bubanj je doboš. Bilježe ga El-Bejheki (222/10) i Ahmed (172/2) – rahimehumullah .
Treći put dolaska hadisa je preko Ferdž ibn Feddaleh od Ibrahim ibn ‘Abdurrahmana ibn Rafi’ od svog oca (tj.ibn Rafi’) od ‘Abdullah ibn ‘Amra radijellahu 'anhuma do Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem sa izrazom: „Uistinu je Allah zabranio mom ummetu vino, kocku, pivo, bubanj i harfu, i povećao mi je vitr namazom.“ Rekao je Jezid ibn Harun da izraz القنين – el-kinnin’ u hadisu je harfa i gitara. Bilježe ga Ahmed u El-Musned (167/2 i 165/2) –rahimehumullah .
Kažem (tj.Albani rahimehullah): Lanac prenosilaca ovog hadisa je slab, ali u svemu što je prethodilo spomenom drugih puteva i dokaza je hajr, bereket i dostatnost.

Peti hadis

Od Kajs ibn Sa'da radijellahu 'anhuma – a bijaše nosio bajrak Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem – se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao to, tj. prethodni hadis mevla ibn ‘Amra radijellahu 'anhuma. Rekao je „i gubejra – opojno piće od prohe, a svaki opijat je haram.“ Bilježi ga El-Bejheki (222/10), lanac je hasen/dobar a njegovi prenosioci su pouzdani.
Toliko. Takođe je ispravno za spomenuti u rezimeu izvatka hadisa koji zabranjuju doboš, da je imam Ahmed rahimehullah ukazao na vjerodostojnost ovih hadisa. Prenosi El-Hallal rahimehullah u svom djelu ‘El-Emr bi-l-ma'ruf’ (str26) od imama Ahmeda da je rekao: „Prezirem doboš a to je (kameni) bubanj, to je zabranio Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem . Takođe je ukazao vjerodostojnost ove predaje El-Hafiz ibn Hadžer rahimehullah u djelu Et-Telhis (202/4) kada ju je izveo preko navedenih ashaba, Ibn ‘Abbasa, Ibn ‘Amra, Kajsa ibn Sa'da ibn ‘Ubadeh radijellahu anhum .

Zarada pjevačica je haram >>