Ovo je . dio od 13 u serijalu Govor o munaficima ummeta

Prenosi se od Ibn Omera radijellahu 'anhuma da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: “Ko drži monopol 1nad nekom hranom četrdeset noći nema ništa sa Allahom Uzvišenim, i Allah Uzvišeni nema ništa s njim. Kada jedna osoba ostane gladna među žiteljima nekog trga onda oni sigurno nemaju zaštitu od Allaha Uzvišenog.”

Rekao je šejh Ahmed ibn Muhammed Šakir rahimehullah 2:
Riječ عرصة – arsatu u hadisu označava svako prostrano mjesto na kojem nema građevina, a cilja se ovim na komšije čije kuće okuplja neki trg (ili ulica), gdje su oni međusobno blizu jedan drugome i zajedno saučestvuju u počivanju i poznanstvu.
Ovo je hadis naspram kojeg su muslimani zapostavili postupanje danas, zbog toga što ih je nadvladala ljubav prema imetku i nastojanje da se stekne dunjaluk, te udovolji tjelesnim strastima. Zakomplicirali su život kada su pretjerali u naslađivanju sa skupim ćejfovima, dotle da se raširila provalija i razlika između slojeva društva; ima ih koji se troše na budalaštine, nepromišljene stvari, i visoke užitke, do te mjere da neko daje novac na vlastitog psa a isto ne bi udjelio svome siromašnom I gladnom bratu, čak kada ga vidi grub je prema njemu i odnosi se sa najžešćom tvrdoćom, i dotle da jedan od ovih dođe sa cvijećem koje je stiglo posebnim avionom iz Evrope, da bi to cvijeće uručio tamo nekoj ženi koju begeniše, a škrtari prema udovici ili siročetu dati koji fening kojim će oni sačuvati svoj život i čednost!
Ovakvi ne osjećaju da time ruše sami sebe, i da ruše svoju zajednicu, zapravo ratuju protiv svoje vjere – Allaha molim za oprost – naprotiv, ovakvi uopšte ne osjećaju ovu vjeru makar joj se pripisivali, Iako su rođeni na postelji očeva koji bijahu muslimani ili bijaše se samo pripisivali Islamu. Ne znamo kakva će biti posljedica svega ovoga u budućnosti. Allah je najbolji čuvar, i od milostivih najmilostiviji. 3
Ahmed Muhammed Šakir; Hukmu-l-džahilijjeh: 239,240; Daru-t-te’sil