Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima

**Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima**

Kaže Uzvišeni:

Alu-Imran,

Rekao je Hafiz Ibn Kesir:

„Allah Uzvišeni govori zabranjujući Svojim robovima vjernicima da posluju s kamatom, i da koriste prihod od nje koji biva umnogostručen i uvećan (od osnovice), kao što su u pagansko doba govorili: ‘Kada dođe vrijeme isplate duga, ili ćeš ga naplatiti, ili ćeš udariti kamatu.’ Pa, ili naplati dug, ili odgodi vrijeme isplate i poveća iznos duga (tj.uračuna kamatu), i tako svake godine. I možda se mnogostruko uveća mali iznos, dotle da postane velik i mnogobrojan…“

Rekao je Šejh Ahmed Šakir rahimehullah:

„Oni koji se igraju sa vjerom od naših suvremenika, te njihovi zaštitinici među pokornicima idolskog uvezenog zakonodavstva – zapravo jevrejskog pravnog sistema u oblasti kamate – svi oni se igraju s Kur'anom, i tvrde da ovaj (citirani) ajet ukazuje da je zabranjena samo ona kamata koja je mnogostruko uvećana, i čine to da bi dozvolili ostale vrste kamata. Rade to po zadovoljstvu svojih strasti i pohota svojih velikana ostavljajući nedvosmislen ajet : ‘…A ako se pokajete pripadaju vam glavnice vaših imetaka, nećete vi nikome nepravdu nanijeti, niti će vam se nepravda učiniti.’ (2:279)
Oni su u svojoj igrariji sa tumačenjem ovih jasnih i decidnih ajeta goreg stanja od onih koje slijede ‘one manje jasne ajete željni smutnje i žudnji svog tumačenja…’ (3:7) To su oni koje je Allah spomenuo pa ih se pričuvaj. 1

Navigacija serijalomAhmed Šakir: Govor o munaficima ummeta >>

  1. Hukmu-l-džahilijjeh: 80; Ahmed Muhammed Šakir; Daru-t-tesil.