Hadis

13. U svemu što ima živu jetru je nagrada

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Ebu Hurejre radijellahu ‘anhu se prenosi da je rekao Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem„Neki čovjek je putovao, pa je jako ožednio. Naišao je na bunar te se spustio i napio vode. Kada je izašao iz bunara, ugledao je psa kako plazi jezik i jede blato od žeđi. Čovjek tada reče: ‘Ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla.’ Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom obućom, pa  se, držeći je u zubima, ponovo popeo i napojio psa. Allah mu je na tome bio zahvalan i oprostio njegove grijehe. Ashabi tada upitaše: ‘O Allahov Poslaniče, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu?’ Reče: ‘U svemu što ima živu jetru je nagrada.“

Iz hadisa se zaključuje sljedeće:

  • Kazivanje vijesti i priča radi pouke;
  • Riječi „Ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla“  upućuju da prisjećanje na blagodati, naročito kada čovjek vidi drugoga kome su one uskraćene, pomaže u zahvalnosti Allahu na njima, – a ko je zahvalan na blagodatima čini hajr;
  • Riječi „Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom obućom, pa  se, držeći je u zubima, ponovo popeo i napojio psa“  govore da trud u činjenju nekog dobra treba biti potpun i shodno mogućnosti;
  • „ Allah mu je na tome bio zahvalan i oprostio njegove grijehe“. Ove riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem spominju zahvalnost kao osobinu Allaha Uzvišenog. Od Njegovih lijepih imena jeste i Eš-Šekur, tj. puno zahvalan. Takođe se uočava širina Allahovog oprosta koje je pripremio za vjernike;
  • Isto nas upućuje na sljedeći zaključak: kada je nagrada ovakva u pogledu životinje, kako je tek u pogledu čovjeka i usluge njemu?!;
  • Da ne treba potcjenjivati nijedno dobro djelo, makar bilo malehno;
  • Riječi „ O Allahov Poslaniče, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu?“  svjedoče kolika je kod Ashaba r.a. bila revnost i želja za spoznajom svakog puta koji vodi ka zadobijanju nagrade od Allaha;
  • Riječi : „U svemu što ima živu jetru je nagrada.“ Ukazuju na mnoštvo načina da se uradi dobro djelo i postigne nagrada kod Allaha.
  • U ovome je odgovor raznim organizacijama za zaštitu životinja koje tvrde da islam propisuje mučenje životinja.

Naprotiv, islam je dao životinjama brojna prava na koja se mora paziti! Toliko da je učinio lijep odnos prema životinji uzrokom ulaska u džennet, što svjedoči upravo ovaj hadis (posebno nj.drugi rivajet gdje izričito stoji da je Allah ovog insana uveo u džennet radi dobročinstva psu), i učinio je mučenje životinje razlogom ulaska u vatru, što je spomenuto u drugom hadisu,tj. hadisu o ženi koja je mačku vezivala ne dajući joj da sebi traži hranu, a nije je ni od sebe hranila!