Članci u ovom serijalu

 • Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu
 • 1. Djela se vrednuju samo prema namjerama
 • 2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti
 • 3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje
 • 4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam…
 • 5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama
 • 6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…
 • 7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama
 • 8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja
 • 9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…
 • 10. …doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima…
 • 11. … tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog poslanika
 • 12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…
 • 13. U svemu što ima živu jetru je nagrada
 • 14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ…
 • 15. …tvoj džihad je uz njih
 • 16. Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog
 • 17. Oporučujem vam noćni namaz…
 • 18. O Mu'az, je li to ljude iskušavaš
 • 19. Zaklinjem se za tri stvari
 • 20. Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem
 • 21. Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini
 • 22. Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili nije,…
 • 23. Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi
 • 24. Ne pripovijeda ljudima osim vladar…
 • 25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje
 • 26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.
 • 27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih
 • 28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta
 • 29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio)
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava (treći dio)
 • 30.Tri su stvari prema kojima nema pakosti srce muslimana
 • 31. Poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći
 • 32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče
 • 33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv
 • 34. Ružan li si ti govornik!
 • 35.Allah će u vaša srca ubaciti el-vehn
 • 36.Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega
 • 37.Ovo je pravi put moj pa se njega držite
 • 38.Allah će znanje uzdići usmrćivanjem uleme
 • 39.Allahov Poslanik se utrkivao na konjima
 • 40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku
 • Rekreacija u islamu
 • 2.Rekreacija u islamu
 • Prenosi se od Abdullaha ibn Omera radijellahu 'anhuma da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se utrkivao na konjima koji su bili trenirani1, i pustio bi ih od El-Hafja2 a cilj im je bio Senijjetu-l-veda’.3 A utrkivao se i na konjima koji nisu bili trenirani, pa bi ih pustio od Senijjetu-l-veda’ , a cilj im je bio mesdžid Benu Zurejka.4 Ibn Omer bijaše od onih koji je u toj utrci pobijedio.“  5

  U rivajetu kod imama Muslima rahimehullah se dodaje: Rekao je Abdullah ibn Omer radijellahu 'anhuma : „Stigao sam prvi pa je moja kobila preskočila mesdžid“ 6

  Bilježi imam Et-Tirmizi rahimehullah s dodatkom riječi Ibn Omera radijellahu 'anhuma : „Bio sam od onih što su se utrkivali, pa je moja kobila (noseći me) preskočila zid (tj.mesdžida).“

   

  Iz hadisa se zaključuje:

   

  • Riječi: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se utrkivao“ znače da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem učestvovao lično u utrkama i time unosio radost među muslimane;
  • Ovo govori o potpunosti ahlaka Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem i njegovoj skromnosti putem sudjelovanja sa muslimanima u rekreacijama i drugome što odmara dušu;
  • Da se ne smatra od stvari koje narušavaju ljudskost kada učenjaci i da'ije sudjeluju sa običnim muslimanima u rekreacijama i sl., uz uslov da oni budu uzor koji motri i pazi na granice ljudskosti, kao što je to bio primjer Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem sa ashabima tokom rekreacije i šale sa muslimanima;
  • Da učešće onih koji pozivaju u dobro sa muslimanima u stvarima rekreacije zapravo povećava kod muslimana ljubav prema dobru općenito, a prema takvim učesnicima posebno;

   

  • Riječi: utrkivao na konjima koji su bili trenirani“ upućuju da se hajvan može osposobiti/formirati onime što ga čini više podobnim za domen rekreacije u svim nj. vrstama;

   

  • Riječi: „ i pustio bi ih od El-Hafja a cilj im je bio Senijjetu-l-veda’ “ znače da se tačno određuju polazna i završna tačka, kao i sve ono što je potrebno za preciziranje  stvari natjecanja  u kojima učestvuje grupa ljudi, i slično tome. Ovime se odagnava mogućnost da se desi svađa i rasprava;

   

  • Riječi: A utrkivao se i na konjima koji nisu bili trenirani, pa bi ih pustio od Senijjetu-l-veda’ , a cilja im je bio mesdžid Benu Zurejka.Ovo ukazuje da se vodi računa o stanju životinje i da se ista ne opterećuje. Dakle, trenirani konji su imali dužu stazu do cilja za razliku od neistreniranih;

   

  • U ovome je odgovor udruženjima koja zastupaju prava životinja kada tvrde da islam čini nasilje životinjama;

   

  • Iz ovog se razumije ružnoća onoga što rade neki ljudi kao vid zabave, a u čemu je opterećenje životinjama i njihovo paćenje. To je spajanje dvaju ili više životinja jedne vrste na određenom mjestu sa namjerom napućkavanja, poput borbe pijetlova, bikova (tj.korida), ovnova ili pasa, i dr. Ovo djelo je haram, – nije ga dozvoljeno činiti zbog neizbježne štete tim životinjama. Jer „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je zabranio zavađanje među životinjama“ 7

   

  Navigacija serijalom<< 38.Allah će znanje uzdići usmrćivanjem uleme40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.