Hadis

39.Allahov Poslanik se utrkivao na konjima

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera radijellahu 'anhuma da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se utrkivao na konjima koji su bili trenirani1, i pustio bi ih od El-Hafja2 a cilj im je bio Senijjetu-l-veda’.3 A utrkivao se i na konjima koji nisu bili trenirani, pa bi ih pustio od Senijjetu-l-veda’ , a cilj im je bio mesdžid Benu Zurejka.4 Ibn Omer bijaše od onih koji je u toj utrci pobijedio.“  5

U rivajetu kod imama Muslima rahimehullah se dodaje: Rekao je Abdullah ibn Omer radijellahu 'anhuma : „Stigao sam prvi pa je moja kobila preskočila mesdžid“ 6

Bilježi imam Et-Tirmizi rahimehullah s dodatkom riječi Ibn Omera radijellahu 'anhuma : „Bio sam od onih što su se utrkivali, pa je moja kobila (noseći me) preskočila zid (tj.mesdžida).“

 

Iz hadisa se zaključuje:

 

  • Riječi: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se utrkivao“ znače da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem učestvovao lično u utrkama i time unosio radost među muslimane;
  • Ovo govori o potpunosti ahlaka Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem i njegovoj skromnosti putem sudjelovanja sa muslimanima u rekreacijama i drugome što odmara dušu;
  • Da se ne smatra od stvari koje narušavaju ljudskost kada učenjaci i da'ije sudjeluju sa običnim muslimanima u rekreacijama i sl., uz uslov da oni budu uzor koji motri i pazi na granice ljudskosti, kao što je to bio primjer Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem sa ashabima tokom rekreacije i šale sa muslimanima;
  • Da učešće onih koji pozivaju u dobro sa muslimanima u stvarima rekreacije zapravo povećava kod muslimana ljubav prema dobru općenito, a prema takvim učesnicima posebno;

 

  • Riječi: utrkivao na konjima koji su bili trenirani“ upućuju da se hajvan može osposobiti/formirati onime što ga čini više podobnim za domen rekreacije u svim nj. vrstama;

 

  • Riječi: „ i pustio bi ih od El-Hafja a cilj im je bio Senijjetu-l-veda’ “ znače da se tačno određuju polazna i završna tačka, kao i sve ono što je potrebno za preciziranje  stvari natjecanja  u kojima učestvuje grupa ljudi, i slično tome. Ovime se odagnava mogućnost da se desi svađa i rasprava;

 

  • Riječi: A utrkivao se i na konjima koji nisu bili trenirani, pa bi ih pustio od Senijjetu-l-veda’ , a cilja im je bio mesdžid Benu Zurejka.Ovo ukazuje da se vodi računa o stanju životinje i da se ista ne opterećuje. Dakle, trenirani konji su imali dužu stazu do cilja za razliku od neistreniranih;

 

  • U ovome je odgovor udruženjima koja zastupaju prava životinja kada tvrde da islam čini nasilje životinjama;

 

  • Iz ovog se razumije ružnoća onoga što rade neki ljudi kao vid zabave, a u čemu je opterećenje životinjama i njihovo paćenje. To je spajanje dvaju ili više životinja jedne vrste na određenom mjestu sa namjerom napućkavanja, poput borbe pijetlova, bikova (tj.korida), ovnova ili pasa, i dr. Ovo djelo je haram, – nije ga dozvoljeno činiti zbog neizbježne štete tim životinjama. Jer „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je zabranio zavađanje među životinjama“ 7