12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…

Članci u serijalu:

Prenosi se od Ebu Zerra radijellahu ‘anhu da je rekao Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem„Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka, da narediš dobro i odvratiš od zla je sadaka, da uputiš nekog čovjeka u njemu nepoznatoj zemlji je sadaka tebi, da pomogneš slijepa čovjeka je tebi sadaka, da otkloniš kamen, bodlju ili kost sa puta je tvoja sadaka, da prespeš iz svoje kofe vode u kofu svoga brata je tvoja sadaka.“

(hadis bilježi imam El-Buhari u Edebu-l-mufred, te Tirmizi i Ibn Hiban)

Zaključuje se sljedeće:

  • Mnoštvo vrata hajra, tj. velika brojnost načina i prilika za činjenje  dobrih  djela;
  • Sve navedeno je primjer kako se svakodnevne navike mogu s iskrenim nijetom pretvorit u ‘ibadet;
  • Veličina pažnje koju islam posvećuje principu povezivanja i potpomaganja među muslimanima;
  • Da se ne potcjenjuje nikakvo dobro djelo makar ono bilo malehno. Ovo potvrđuju i mnogi drugi šerijatski tekstovi, poput ajeta:

„ ko uradi koliko trun dobra- vidjeće ga “ (Ez-zilzal:7), te hadis :

„ ne potcjenjuj ništa od dobrih djela “ ;

  • Da je moralna obaveza onima koji pozivaju na hajr da se maksimalno potrude u činjenju svakog dobra, jer u tome je korist i ostalima pridobijanje srca drugih ljudi;
  • Riječi poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem „Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…“ ukazuju na vrijednost unošenja radosti u srca vjernika;
  • Isto zahtjeva od daija da se oni najprije okite lijepim djelima i riječima čime će privoljeti druge da prihvate njihovo znanje i savjete;
  • Da je na pozivačima u hajr da čuvaju svoj muruvet (čovječnost) i izgled od nepristojnosti. Nasmijanost lica je šerijatski pohvalna ako to nema za posljedicu neku štetu.

Kaže imam Ez-Zehebi: „Trebalo bi da onaj ko se puno smije umanji od toga, i da kori svoju dušu u tom smislu kako ga ne bi drugi odbacili. I trebalo bi da se onaj ko je puno namršten, smežuran u licu, osmjehne i uljepša svoj ahlak, te prekorava sebe zbog slabosti svog ahlaka. Svako skretanje od sredine je pokuđeno, i neminovno je da se sa dušom mora boriti i odgajati je.“ (sijeru ‘alamu-n-nubela’, 10/140,141)

  • Dio hadisa „da otkloniš kamen, bodlju ili kost sa puta je tvoja sadaka“ svjedoče o potpunosti vjere islama i brizi koju islam usmjerava prema svim oblastima života i vjere;
  • Isto ukazuje na ružnoću djela onoga ko zakrčuje i zagađuje puteve tako da isto otežava kretanje i uznemirava prolaznika, pa čak i kad uznemirava njegov pogled!

Upravo takvo postupanje je oprečno pravu koji ima put, a to je ono što je naredio poslanik s.a.v.s, kada je kazao:

„Dajte putu njegovo pravo! Rekoše: a šta je njegovo pravo? Reče: obaranje pogleda, neezijećenje,otpozdravljanje na selam, naređivanje dobra i odvraćanje od zla.“ (hadis bilježe Buharija i Muslim od Ebu Seida El-Hudrija r.a.)

Navigacija serijalom<< 11. … tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog poslanika13. U svemu što ima živu jetru je nagrada >>