Ajeti o propisima

Namaz žene u kući je bolji od njezina namaza u džamiji

Ovo je 26. dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah

Šesnaesta mesela

Kada je Allah rekao ‘ رجال ridžal – ljudi’, 9 posebno ih je istaknuo spomenom, što ukazuje da žene nemaju udjela10 u džamijama, jer njima nije obavezna džuma kao ni džemat (tj.namaz u džematu), i jer je njima namaz bolji kada ga obave u svojim kućama.
Prenosi Ebu Davud rahimehullah od ‘Abdullaha radijellahu 'anhu da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Namaz žene u njezinoj sobi je bolji od njezina namaza u predsoblju, a njezin namaz u vlastitoj spavaonici je bolji od njezina namaza u svojoj sobi.“ 11 12

<< Svetost džamije se ogleda u petnaest stvari Primjerni trgovci >>