Ovo je . dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

Kaže Uzvišeni:

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٨

18 Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

El-Džinn, 18

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah :

U vezi ovog ajeta ima šest mesela:

Prva

U govoru Uzvišenog: ‘ و أن المساجد لله ve enne-l-mesadžide lillahi’ – džamije su Allaha radi: ‘ و أن ‘ je sa fethom. U vezi ovoga je rečeno da se isto vraća na riječi Uzvišenog s početka sure: قل أوحي إلي tj. reci: Meni je objavljeno da su džamije Allaha radi. Rekao je El-Halil rahimehullah : tj. i da su džamije radi Allaha. Pod tim se cilja na kuće koje grade pripadnici vjere radi ibadeta.

Rekao je Se'id ibn Džubejr rahimehullah : „Džinni su kazali: ‘Kako za nas važi da mi odemo u mesdžide i prisustvujemo s tobom namazu, a mi smo daleko od tebe,’ pa je onda objavljeno: ‘ و أن المساجد لله ve enne-l-mesadžide lillahi’ – džamije su Allaha radi. Dakle, izgrađene su radi spominjanja Allaha i pokornosti Njemu.

Rekao je El-Hasan rahimehullah : – Ovim se podrazumjeva svaki predio i komad zemlje, jer je sva Zemlja učinjena mesdžidom Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem koji je rekao: „Gdje god bili klanjajte, i gdje god klanjali to je mesdžid.“ U Sahihu (Buharijevom) stoji da je sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Učinjena mi je Zemlja mesdžidom i čistom.“ 1.

Se'id ibn Musejjeb i Talk ibn Habib rahimehumallah smatraju da se pod izrazom  ‘el-mesadžid’ cilja na udove kojima Allahov rob čini sedždu, a to su dva stopala, koljena, obje ruke i lice. Rekao je: “Putem ovih udova je Allah iskazao blagodat prema tebi, stoga ne čini sedždu ovim udovima nekome mimo Njega pa da tako porekneš Allahovu blagodat.”

Rekao je ‘Ata rahimehullah : „Tvoji  el – mesadžid’ su tvoji udovi, u pogledu kojih ti je naređeno da njima činiš sedždu i da ih ne spustiš ni pred kim mimo njihova Stvoritelja.“

U Sahihu se prenosi od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Naređeno mi je da sedždu činim sa sedam kostiju: čelom – pa je pokazao svojom rukom na nos – dvjema rukama, koljenima i vrhovima stopala.“ 2

Rekao je El-‘Abbas rahimehullah : Rekao je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Kada rob čini sedždu s njim padne na sedždu sedam udova.“ 3

Rečeno je takođe da su ‘el – mesadžid’ ustvari namazi, tj. zbog toga što se sve sedžde čine Allahu.

Rekao je El-Hasan rahimehullah takođe: ako se izraz ‘el – mesadžid’ uzme da označava mjesto, onda je jednina od toga ‘mesdžid’, tj. sa kesrom na harfu džim; ako se isti izraz uzme da označava udove, onda je jednina od toga ‘mesdžed’, tj.sa fethom na harfu džim. Rečeno je takođe to je množina od ‘mesdžed’, a to su zapravo sedžde […]

Rekao je Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma : ‘ el – mesadžid ‘ – džamije ovdje spomenute su Mekka koja predstavlja kiblu; Mekka se naziva mesdžidom jer svako čini sedždu prema njoj.

Prvi od ovih govora4 je jači inšaAllah, i on se prenosi od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma .

Izvor: Tefsiru-l-Kurtubi: 19/15,16; Mektebetu-s-safa