Ovo je . dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

Jedanaesta mesela

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah:

Bilježi imam Muslim rahimehullah od Ebu Katade radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik rekao: „Kada neko od vas uđe u mesdžid neka klanja dva rekata prije nego sjedne.“ 1
Od njega se takođe prenosi: „Ušao sam u džamiju a Allahov Poslanik je sjedio među ljudima.“ Kaže (Ebu Katade): „Sjeo sam pa Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘Šta te spriječilo da klanjaš dva rekata prije nego si sjeo?’ Rekoh: ‘O Allahov Poslaniče, vidio sam te da sjediš, a i ljudi su sjedili.’ On reče: „Kada neko od vas uđe u mesdžid neka ne sjeda sve dok ne otklanja dva rekata.“ 2

Rekli su učenjaci: Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je mesdžidima odredio odliku kojom se ističu nad ostalim objektima, a to je da niko ne sjedne dok ne otklanja dva rekata. Učenjaci općenito smatraju da je ova naredba za namaz na dobrovoljnoj osnovi i u svrhu podsticanja.
S druge strane, Davud Ez-Zahiri rahimehullah i njegovi učenici su stava da naredba podrazumjeva obavezu. Ovaj stav je neosnovan, jer da je propis kako su oni rekli, bio bi zabranjen ulazak u mesdžid onome ko ima pri sebi malu nečistoću sve dok se ne abdesti, a niko nije ovo rekao u svemu onome što poznajem, a Allah najbolje zna.

Ako bi se reklo: Prenosi Ibrahim ibn Jezid od Evza'ija, a on od Jahja ibn Ebi Kesira, od Seleme preko Abdurrahmana rahimehumullah do Ebu Hurejre radijellahu 'anhu koji je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Kada neko od vas uđe u mesdžid neka ne sjeda sve dok ne otklanja dva rekata, i kada neko od vas uđe u svoju kuću neka ne sjeda dok ne otklanja dva rekata, jer doista Allah učini s njegova dva rekata hajr za njegovu kuću.'“ 3
Ova predaja podrazumjeva jednak odnos prema mesdžidu i kući. Zato se ovome odgovara da ovaj dodatak o dva rekata pri ulasku u kuću nema osnove; ovo je rekao imam Buharija rahimehullah. Zapravo je vjerodostojno u ovom poglavlju hadis Ebu Katade radijellahu 'anhu koji je prethodio iz Sahiha imama Muslima rahimehullah. O spomenutom Ibrahimu rahimehullah (u gore navedenom hadisu) – ne znam da od njega prenosi bilo ko sem Sa'd ibn Abdulhamida rahimehullah, i ne znam da isti (tj.Ibrahim) prenosi osim ovaj jedan hadis; isto je rekao i Ebu Muhammed Abdulhakk rahimehullah. 4