Ovo je . dio od 32 u serijalu Tefsir ajeta o mesdžidima/džamijama

Dvanaesta mesela

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah:

Prenosi Se'id ibn Zebban rahimehullah da ‘pripovjedao mi je moj otac od svog oca, a on od svog djeda, od Ebu Hinda rahimehumullah koji kaže: „Temim Ed-Dari radijellahu 'anhu je donio iz Šama u Medinu kandilje, ulje i konopac. Kada je stigao u Medinu bijaše noć uoči petka, pa naredi svom slugi koji se zvaše Ebu-l-Bezzad rahimehullah, te ovaj ustade, zategnu uže i zakači svjetiljke, prosu u njih vode i ulje, i namjesti (oborivši) čvrsto fitilj. Potom kada zađe sunce naredi Ebu-Bezzadu rahimehullah pa on upali svjetiljke. Izađe Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem do mesdžida, kad ono mesdžid blista od te svjetiljke, pa reče: ‘Ko je ovo sačinio?’ Rekoše: ‘Temim Ed-Dari, o Allahov Poslaniče.’ On sallallahu 'alejhi ve sellem tada reče: ‘Osvjetlio si islam, Allah ti osvjetlio i dunjaluk i ahiret, a kada bih ima kćer udao bih je za tebe.’ Reče Nevfel ibnu-l-Haris radijellahu 'anhu: ‘Ja imam kćer, o Allahov Poslaniče, zove se Mugira kći Nevfela, pa učini s njom što želiš.’ Tada Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem oženi ovog čovjeka za ovu djevojku. 1

Seid ibn Zebban rahimehumallah (prenosioc predaje) se izdvaja kao jedini Seid koji se poznaje po imenu (oca) Zebban; on je Ebu ‘Osman Se'id ibn Zebban ibn Kaid ibn Zebban ibn Ebi Hind rahimehumullah. Zadnje spomenuti Ebu Hind rahimehullah je oslobođeni rob Ibn Bejada radijellahu 'anhu koji bijaše radio hidžamu Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem .
Riječ El-Makt المقطčija je množina El-Mukatالمقاط znači uže, konopac, a doima se kao da je izraz izokrenut od riječi El-Kimatالقماط2, a Allah najbolje zna. 3

Bilježi Ibn Madže rahimehullah od Ebu Se'ida El-Hudrija radijellahu 'anhu koji je rekao: „Prvi koji je zapalio svjetiljku u džamiji je Temim Ed-Dari radijellahu 'anhu. 4

Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Ko zapali svjetiljku u mesdžidu, neprestano će meleki i nosioci ‘Arša donositi na njega salavat i tražiti za njega oprosta, i tako sve dok ima svjetlosti u njemu. A ako očisti prašinu u džamiji neprestano će gledati u hurije krupnih očiju.“ 5

Islamska ulema je rekla: Pohvalno je da se osvjetli kuća u kojoj se uči Kur'an time što će se okačiti kandilji i postaviti svijeće, i da se poveća osvjetljenje mesdžida u mjesecu ramazanu. 6