I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu

Članci u serijalu:

Al-Araf,

Riječi Uzvišenog u prijevodu: „ Gospodar moj naređuje pravednost“ Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhu  tumači da znače: Naređuje la ilahe illellah – nema boga osim Allaha. Isto je kazao i Ed-Dahhak rahimehullah. Mudžahid i Es-Suddi rahimehumallah  tumače da je to pravednost. Ovo su u tefsiru zabilježili El-Begavi i El-Kurtubi rahimehumallah.

Ibn Kesir rahimehullah  veli da to znači: Gospodar moj naređuje pravednost i istrajnost.

Riječi Allaha u prijevodu: „ I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu“ je prijevod sukladno jednom od tumačenja. Naime,  mufesiri ove riječi: „ve ekimu vudžuhekum ‘inde kulli mesdžidin“ različito tumače.

Kaže imam El-Kurtubi rahimehullah da riječi „ve ekimu vudžuhekum“ – upravite svoja lica, znače: usmjerite se ka Njemu pri svakom namazu okrenuti ka kibli, a riječi: „'inde kulli mesdžidin“ znače: kada budete u bilo kojem mesdžidu/džamiji.

„ i molite Mu se iskreno Mu ispovjedajući vjeru“

Kaže El-Kurtubi rahimehullah  : izdvojite samo Njega u molitvi i ništa Mu ne pridružujte.

„Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživjeti“

Kaže El-Kurtubi rahimehullah  : Ovo je poput Njegovih riječi:

Al-Anam,

Ibn Kesir rahimehullah  veli:  On vam naređuje istrajnost u ibadetu kroz slijeđenje poslanika potpomognutih mu'džizama (nadnaravnim stvarima), i to u onome što su prenijeli od Allaha 'azze we dželle, i onome s čime su došli od vjerozakona. I naređuje vam iskrenost u obožavanju Njega subhanehu we te'ala  , jer Uzvišeni ne prima djelo sve dok ne obuhvati ova dva rukna: da bude ispravno i sukladno (propisima) šerijata, i da bude čisto od širka (tj. iskreno radi  Allaha)

Imam El-Begavi rahimehullah prenosi da su Mudžahid i Es-Suddi rahimehumallah  rekli: upravite svoja lica ka Ka'bi  gdje god vi bili u namazu. Ed-Dahhak rahimehullah  je rekao: Kada nastupi namaz, a budete kod nekog mesdida/džamije, onda klanjajte u nj., i neka niko od vas nikako ne kaže: klanjaću  u svom mesdžidu/džamiji.  Takođe je rečeno da je značenje: učinite da su vaše sedžde iskreno radi Allaha.

Mimo gore spomenutih tumačenja ovog ajeta, tj. njegovog dijela: „… i usmjerite svoja lica ka Njemu pri svakom namazu“,  Ibn-l-Dževzi rahimehullah spominje i sljedeći govor koji zastupa El-Maverdi rahimehullah, a on je: Namjeravajte (da odete u) mesdžid/džamiju u vremenu svakog namaza.

 

„Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživjeti“

Kaže El-Begavi rahimehullah  : rekao je Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhu: Zaista je Allah subhanehu we te'ala  otpočeo stvaranje sinova Ademovih, neke kao vjernike, a neke kao nevjernike, kao što je kazao:  

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢

2 On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite Allah dobro vidi.

At-Tagabun, 2

Zatim će ih vratiti na Sudnjem danu kao što ih je stvorio, neke kao vjernike, neke kao nevjernike.

Mudžahid rahimehullah   je rekao: Biće proživljeni na onome na čemu su preselili.

Zatim je imam El-Begavi rahimehullah  spomenuo hadis sa senedom do Džabira ibn Abdullaha radijellahu 'anhu  , da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  : „Svaki će rob biti proživljen na onome na čemu je umro,  vjernik na imanu, a nevjernik na nevjerstvu“ 1

 

I drugi hadis sa senedom od Sehl ibn Sa'da radijellahu 'anhu  , da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  :

„Doista rob radi, po onome što vide ljudi,  djela stanovnika dženneta,a on je od stanovnika vatre. I doista rob radi, po onome kako vide ljudi, djela stanovnika vatre, a on je od stanovnika dženneta. Zaista su djela prema završnici (smrti)“ 2

Rekli su El-Hasan i Mudžahid rahimehumallah  : Kao što je otpočeo i stvorio vas na dunjaluku, a niste bili ništa, tako će vas vratiti u žive na Sudnjem danu.

Kaže Ebu Dža'fer Et-Taberi rahimehullah: Najbliže tumačenje ovoga ajeta jeste da je narodu naređeno da se usmjere u svojim namazima ka Gospodaru 'azze we dželle  , ne ka nečemu mimo Njega od idola i kipova, i da učine svoju dovu i molitvu samo Allahu subhanehu we te'ala    iskreno, bez zviždanja i pljeskanja (kako su to činili predislamski  Arapi).

Dalje veli: Kažemo da je ovo najpreče tumačenje ovog ajeta, jer se Allah njime obraća ljudima koji su idolopoklonici među Arapima, i koji nisu posjedovali bogomolje.

Navigacija serijalom<< 2.Ima li većeg nasilnika od onoga koji zabranjuje Allahove mesdžideMnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju >>

  1. Hadis bilježi imam Muslim, br. 2878.

  2. Hadis bilježi imam Muslim  u poglavlju o imanu, br.112.