Prva osobina Haridžija: Oponiranje šerijatskom sudu

Članci u serijalu:

Autor: Hamud ibn Alijj El-‘Amri

Prvo njhovo svojstvo jeste ono stanje na kojem je bio prvi prethodnik haridžija kada je prigovorio Allahovom poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem riječima: “Budi pravedan, Muhammede.” Bio je to prigovor na način presude, štaviše i kada je sudija bio Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem.

Onaj ko proučava haridžijsku ideologiju danas vidjeće da je ovo njihova karakteristika u politici, razmišljanju i ophođenju sa svima mimo njih.

Preciznije, slučaj nezavisnih sudnica nam nije daleko (nepoznat). 1

Koliko su samo spletkarili da ponište legitimitet svake presude koja nije proizašla od njihovih “učenjaka”. Nismo vidjeli da su prihvatili ijednu presudu ma ko god bio taj ko sudi (mimo njih).

Upravo je to glavno huškanje kojim su, u svojoj drugoj fazi (nastanka), haridžije digle ustanak protiv Osmana radijellahu 'anhu sve dok nisu nipodaštavili i ohalalili njegovu krv optužujući ga za nepravdu i davanje funkcija onima ko ih, po njihovom ograničenom shvatanju, ne zaslužuje.

Što se tiče njihove treće faze, a to je izlazak na Aliju radijellahu 'anhu , – pa toliko je poznato da nema potrebe da se spominje.

Ovo je oluja hakimijja (koji ističu samo pitanja šerijatskog sudstva), a ne tekfir zbog velikih grijeha, kao što to smatraju neki koji su obmanuti.

Ovo je prvo svojstvo haridžija, a vi (Idiš) ih slijedite u stopu, i sama ova osobina vam je dovoljna da se poistovjetite sa haridžijama, i dovoljan je nama to razlog da vam damo opis haridžija.

I prve haridžije su se oslanjale na mes’ele sudstva i koristili su ih u pobuni protiv Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , te nakon njega protiv najboljih halifa radijellahu anhum i uglednih ashaba  radijellahu anhum, toliko da je postalo jedno od njihovih imena el-muhakkimeh 2

I svako onaj ko prati teze Idišovaca i nijihovih simpatizera vidjeće da skoro ne izlaze iz ovog pravila, tako da su zbog njega proglasili nevjernicima mnoge koji se ne slažu s njima u nekim njegovim ograncima.

Ovo je osvrt koji se tiče ove osobine.

Navigacija serijalom<< Šesta šubha/nejasnoća:Idišov odgovor da njihovi akidetski temelji nisu haridžijskiDrugo i treće svojstvo haridžija: Mladih godina,blesavih ideja >>

  1. op.prev. Autor aludira na inicijativu brojne uleme i da'ija da se osnuje neovisno sudsko tijelo, naravno šerijatsko, i presudi u razmiricama koje su se dešavale između Idiša i drugih džihadskih organizacija. Idiš/Isil je odbio takvo tijelo i suđenje pod izgovorom da su oni država pred kojom se ostali sude, i da kao država ne mogu biti stranka u sporu. Jedan od dokaza protiv njih jesu riječi Allaha Uzvišenog gdje, u prijevodu, kaže: “Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih…” (49:9). Dokaz je u tome što je riječ “taifetani” (dvije skupine) došla bez određenog člana “el”, što u arapskom jeziku označava općenitost, sveobuhvatnost. Konkretnije, ovo podrazumjeva bilo koje dvije skupine muslimana, bez obzira na stepen organizovanosti skupine, nj. veličinu i druge odrednice; svejedno da li je ta skupina džemat, pleme, selo, grad, kanton, regija, država itd.

  2. Op.red: tj, oni koji uzimaju nekoga ili nešto za sudiju.