AkidaAktuelno

Dodatak devetoj šubhi Idiša:Izbjegavaju da čuju govor oponenta

Ovo je . dio od 25 u serijalu Šubhe simpatizera IDIŠ-a (ISIL-a)

Autor: Hamud ibn Alijj El-‘Amri

Upotpunićemo spomen ostalih osobina haridžija koje se podudaraju sa osobinama sljedbenika Bagdadija.

Od toga je hadis kod imama Muslima od Alije radijellahu 'anhu  (da je rekao) :

 „O ljudi, čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  da je kazao: 

„Pojaviće se narod u mom ummetu koji će učiti Kur'an, vaše učenje (Kur'ana) naspram njihovog nije ništa, niti je vaš namaz naspram njihovog namaza išta, a niti je vaš post naspram njihovog posta išta. Učiće Kur'an misleći da je on (dokaz) za njih, a ustvari je protiv njih. Njihov namaz neće prelaziti njihov grkljan. Izlaziće iz vjere kao što strijela izlazi iz lovine. „

Kada 1  bi znala vojska koja će ih susresti šta im je obećano na jeziku njihova Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem  (od blagodati), posve bi se posvetila tom poslu. Znak toga je da je među njima čovjek koji ima nadlakticu, a nema podlaktice. Na vrhu nadlaktice/zgloba mu je mesnato tkivo poput bradavice dojke sa bijelim dlakama.  Otići  ćete prema Mu’aviji i narodu Šama, a ostaviti njih iza sebe sa vašom djecom i imetkom? Ja vjerujem da su ovo ti ljudi (protiv kojih vam je naređena borba), oni su prolili zabranjenu krv i izvršili prepad na stado/stoku ljudi. Zato, krenite naprijed u ime Allaha (protiv njih).“

Rekao je Selemeh ibn Kuhejl 2  :

Sišli smo sa Zejd ibn Wehbom na neko mjesto (pa je ispričao događaj) dok nije rekao: I prešli smo preko mosta. Pa kad smo se susreli sa haridžijama, bijaše na njihovom čelu toga dana ‘Abdullah ibn Wahb Er-Rasibi.On (Er-Rasibi) reče njima (svojoj vojsci): “Bacite koplja i izvucite svoje mačeve iz ovojnica, jer se plašim da će vas napasti kao što su vas napali na dan Harure!”
Vratiše se, baciše svoja koplja i izvadiše mačeve. Ljudi (Alijina vojska) su se borili protiv njih sa svojim kopljima. Ubijani su jedan za drugim. Toga dana su poginula samo dva čovjeka (iz Alijine vojske ).

Zatim Alija radijellahu 'anhu  reče: “Potražite osakaćenog 3  (među njihovim leševima).”  Tražili su, ali ga ne nađoše. Zatim  Alija radijellahu 'anhu lično ustade (i krenu) dok nije došao do skupine ljudi koji su ubijeni (nagomilani) jedan nad drugim. Reče : “Pretražite sve do zadnjeg!”  Nađoše ga (osakaćeni leš) prvog do zemlje. Istog momenta Alija uzviknu tekbir (Allahu Ekber), pa malo poslije reče: “Istinu je rekao Allah, i dostavio ju je Njegov Poslanik.“

Stade do njega ‘Ubejdeh Es-Selmani i reče: „ O vođo vjernika, tako ti Allaha pored kojeg nema drugog boga, – je si li čuo ovaj hadis od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  ?”  On odgovori: “Da, tako mi  Allaha pored kojeg nema boga osim Njega.” Tako ga je tri puta (Allahom) zakunuo (pitavši), a on se zaklinjao (Allahom) odgovarajući mu .“ 4

 

Ovaj hadis sadrži nekoliko opisa haridžija mimo onih prethodno spomenutih.

Od toga su riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  : „ Izlaziće iz vjere kao što strijela izlazi iz lovine/plijena.“

Ovdje se nalazi vanosjetilni opis 5  , te drugi osjetilni. Ovaj nadosjetilni opis ne zna niko do Allah 'azze we dželle, međutim, povezan je sa vanjštinskom osobinom, a ona je hitrost prevrtanja, mijenjanja i upuštanja u velika pitanja koja ih možda izvode iz vjere.

Ovaj vanjštinski opis postoji među njima od prošlosti pa do danas. Onaj ko se okušao raspravljati s njima poznaje istinitost ovoga, a naročito kada se ovome pridoda njihov opis da su „mladih godina i blesavih ideja“.

Došlo je više izraza ovog njihovog opisa u nekoliko rivajeta (hadisa), i svi upućuju na brzinu izlaska iz vjere, toliko da je to upoređeno sa strijelom koja prethodi krvi i buragi (sadržini želuca) tj.izađe iz lovine prije nego izađe krv. Pa koje se poređenje ovdje hoće mimo ovog?!

Od njihovih osobina je i ovo: „Otići  ćete prema Mu’aviji i narodu Šama, a ostaviti njih iza sebe sa vašom djecom i imetkom?“

I zaista smo vidili da se jedinice mudžahida kada napadaju neprijatelja ne boje onih što su iza njih, niti za svoja sjedišta/baze, osim od Idiša. Upravo se ovo od njih (Idiša) dogodilo mnogo puta: Idiš ih (mudžahide) ostavi kada napadaju Nusajrije, a zatim preuzmu baze mudžahida. Ovo je, – tako mi  Allaha, – od osobina i stanja prvih haridžija. Dakle, prevara mudžahida i odbijanje da idu na neprijatelja pod izgovorima i opravdanjima koja nisu boljeg stanja od izgovora njihovih prethodnika.

Od toga je i govor  komandanta haridžija Ibn Vehb Er-Rasibija: “Bacite koplja i izvucite svoje mačeve iz ovojnica, jer se plašim da će vas napasti kao što su vas napali na dan Harure 6  .“

Ovo je okretanje da se posluša savjet i sasluša dokaz i objašnjenje, kako ne bi utjecalo na (njihove) sljedbenike, kao što su prije toga promijenili stav zbog govora Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhu  .

Pa pogledaj, – tako ti Allaha, na odgovore Idiša i upozorenja da se ne sluša pojašnjenje iskrenih savjetnika, uleme i ostalih što posjeduju dokaze i argumente, te mnoštvo njihovih upozorenja da se ne sluša uopšte govor oponenta, – da ne bi utjecalo na njihove sljedbenike među obmanutom omladinom.

Subhanallah, kako su im slične osobine, i kako im se podudaraju stanja, – toliko da se na njima ostvari govor najiskrenijeg  sallallahu 'alejhi ve sellem : „Izaći će iz korijena/kičme ovoga“ 7  .  Upravo su to oni, – tako mi Allaha,- u istom obliku i menhedžu/pravcu!

Od njihovih osobina (koje se razumiju) iz ovog hadisa  je i sljedeće:

Da  ‘Ubejdeh Es-Selmani tri puta zaklinje Aliju radijellahu 'anhu  (da je čuo hadis o njima od Poslanika), a to nije učinio osim (iz razloga) što im je palo na srca da su pobili grupu koju su iscrpili namaz i ibadet.

Ovo je, tako mi Allaha, ono čega se nastoje izbaviti mnoge vođe džihada kada žele da uzvrate na njihovo (Idišovo) neprijateljstvo, pa im otkažu poslušnost neki njihovi sljedbenici radi svoje obmanutosti onim što Idiš ispoljava od religioznosti  i obilježja vjere.

Stoga kažem: Subhanallah, kako je ova noć slična jučerašnjoj!

Zaista, niko nije milostiviji prema ovom ummetu od Allaha subhanehu we te'ala koji nam je objasnio na jeziku našeg Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem, pojasnio toliko dovoljno da poslije toga neće biti prevaren niko osim neznalica!  Zato se čudim onome što je obmanut izjavama haridžija, a ne zadovoljava se govorom iskrenog kome je potvrđena istinitost, najiskrenijeg stvorenja ostalim stvorenjima (tj.Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem).

Unatoč ovom vjerovjesničkom objašnjenju, ipak je obmanuto njima (Idišom) na hiljade omladinaca.

Ovo je zaključno o devetoj šubhi/nejasnoći. Ovom šubhom (opis haridžija da ostavljaju mnogobošce ne važi za njih) su najviše bijesni, uzmaknu pa opet njome napadnu svakog ko ih opisuje haridžizmom, i njome najviše skidaju sa sebe opis haridžija.

Zaista sam, tako mi  Allaha, nastojao izvesti sve ove opise (haridžija) iz riječi onoga koji ne govori po svom hiru/strasti (tj. Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem ).