AkidaAktuelno

Drugi dodatak devetoj šubhi Idiša:Pojavljuju se u vremenu krize u ummetu

Ovo je . dio od 25 u serijalu Šubhe simpatizera IDIŠ-a (ISIL-a)

Autor: Hamud ibn Alijj El-‘Amri

Zaista sam, tako mi  Allaha, nastojao izvesti sve ove opise (haridžija) iz riječi onoga sallallahu 'alejhi ve sellem  koji ne govori po svom hiru/strasti.

Imam Muslim rahimehullah   je spomenuo deset hadisa o haridžijama, nisam našao u njima nijednog opisa (haridžija) osim da se nalazi kod njih (Idiša) posve bistro, osim nekih specifičnih opisa 1, kao: Među njima je Zu-s-Sudejjeh  2, pojava haridžija u vrijeme podjele među muslimanima, da će ih pobiti skupina muslimana koja je najbliža istini. Ovi opisi su posebni za tu skupinu haridžija koja je izašla na Aliju radijellahu 'anhu  .

Uprkos tome, ipak se u ovim opisima nalaze blage naznake ka oblicima i pojavama u kojima oni sliče haridžijama danas (tj. Idišu). Od toga je: da se pojavljuju u vrijeme fitne/smutnje i raskola (među muslimanima). Ovo je ustvari blaga napomena da su oni od bolesti koje izlaze u krizama, te da povećavaju krizu u ummetu.

Vjerovatno se sjećate vremena ulaska Idiša u Šam, i kako je to povećalo (već postojeću) krizu u Šamu! Isto tako je bilo sa njihovim ogrankom koji se pojavio u Gazi u onom vremenu krize i sukoba između stanovnika Gaze i Jevreja, i opsade u kojoj se našla Gaza, – pojave se među njima da povećaju slabost muslimana i razvale njihovu stvar .

Slično tome je Poslanikov sallallahu 'alejhi ve sellem  spomen  Zu-s-Sudejjeh, – da to bude Aliji radijellahu 'anhu  dokazom kada se bude protiv njih borio. Ovaj opis njega dolazi iz Poslanikovog sallallahu 'alejhi ve sellem  znanja o mnoštvu onih s kojim će se i čijom opsjenutom vanjštinom muslimani obmanuti.

Iako je onaj ko se bori protiv haridžija najbolji pojedinac svog vremena (tj.Alija radijellahu 'anhu), ipak je bio u potrebi za predajom koju lično prenosi, predajom u kojoj nema laži, i zbog koje nije utjeran u laž (jer se ista obistinila). Dakle, bio je u potrebi za vidljivim znakom koji potvrđuje istinitim njegovu predaju (od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem)! Sve ovo pojašnjava ustvari žestinu zamršenosti slučaja haridžija kod mnogih ljudi.

Od toga je da Ubejdeh Es-Selmani rahimehullah   koji je od najboljih tabi'ina, najučenijih pratilaca Alije radijellahu 'anhu, zaklinje Aliju tri puta u vezi slučaja haridžija (da je to čuo od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem). Zato nije se čuditi da stvar haridžija bude zamršena kod nekih uglednih i priznatih (u islamu) ljudi!

Nadam se da će Allah ovaj napisani materijal učiniti da doprinese u pojašnjenju stvarnosti njihovog (Idišovog) stanja, i da će otkriti detalje njihovih opisa i osobina.

Od toga je i „pobiće ih skupina (muslimana) koja je najbliža istini“. Iako je ovo opis Alijje radijellahu 'anhu  i njegove skupine nasuprot stanovnika Šama (tj. pristalica Mu'avije radijellahu 'anhu ), ipak je u njemu obznana da su oni koji proniknu u stvar haridžija i kome se otkrije njihova stvarnost  upravo oni koji su najbliži istini, unatoč mnoštvu skrivenih zamršenosti i onome što oni (haridžije) ispoljavaju od obilježja, ibadeta i govora koji je od govora najboljeg stvorenja sallallahu 'alejhi ve sellem  . Dakle, sve to nije prevarilo u poimanju stvarnosti haridžija one koji su najbliži istini.

Ovo je pri meni ono što me čini da razumijem sljedeće: Oni kojima je jasna stvar haridžija kroz hod vijekova, uz svu žestinu zamršenosti njihove stvari, su oni obdareni pronicljivošću od uleme, mudžahida i vođa. Znači, iako je ovo specifičan opis koji se tiče onih haridžija koji su se pobunili protiv Alijje radijellahu 'anhu  , ipak je u tome skrivena naznaka koja upućuje na stvar haridžija (uopće), poput onoga što smo spomenuli od veličanstvenih vjerovjesničkih išareta/aludiranja.

Ovime ti postaje jasna, – o brate moj, – podudarnost osobina haridžija koje se nalaze u (hadiskim) tekstovima i govoru selefa  sa njihovim stanjem u prošlosti i današnjici. Ovo te eksplicitno upućuje na haridžizam Idiša; ko ima pri sebi znanje, neka se ozbiljno potrudi prema onome ko znanja nema (da mu objasni).

Do ovdje smo došli u (shvatanju) njihove stvari, – kome se pokaže neka greška u ovom opisu (Idiša), neka nam to pojasni, i mi ćemo se vratiti istini.

I zaista sam, – tako mi Allaha, – tragao za istinom u njihovom slučaju, pa me gurnulo ka dodatnim detaljima u domenu ove devete šubhe ono što sam vidio od ove šubhe u koju je upala omladina i čime se obmanula!

Naime, vidio sam da neki učenjaci i ugledni ljudi opisuju Idiš da su haridžije, a onda ništa ne objasne u vezi s time, pa simpatizeri Idiša to odbace smatrajući da je to šubha tih učenjaka, tako što kažu: Evo, ovo su temelji haridžija, a ovo su naši selefijski temelji! Pa gdje je sličnost nas i njih?! Mi otvoreno i jasno zagovaramo naše razilaženje sa haridžijama uopšteno i detaljno.

Kada sam vidio ovu zamršenost, tražio sam od Allaha pomoć da se objasne njihove šubhe  generalno, a ova (deveta) posebno.

S ovim sam upotpunio odgovor na ovu šubhu. Potvrđujem , uz Allahovu subhanehu we te'ala  dozvolu, da se oni (Idiš) ne razilaze od haridžija ni u malom ni u velikom (pitanju), i da su im sličniji nego zmija zmiji!