Akida

Deveta šubha Idiša:Opis haridžija da ostavljaju mnogobošce se ne podudara s nama?

Ovo je . dio od 25 u serijalu Šubhe simpatizera IDIŠ-a (ISIL-a)

Autor: Hamud ibn Alijj El-‘Amri

Ako kažu: Kako tvrdite da se ne borimo protiv sljedbenika mnogoboštva, a za naša poprišta s njima zna i ko je blizu i ko je daleko (od toga)?

Kažem: Ova šubha/nejasnoća zahtjeva odgovor sa pojašnjenjem vašeg zamršavanja ove stvari. Stoga, u odgovoru kažem da se ovaj opis (haridžija) razmatra sa dva aspekta.

Prvi je da oni (haridžije) ubijaju sljedbenike islama, a ovo o vama zna i bliski i daleki sudionik. Odnosno, ne postoji džihadska skupina osim da je od vas poklana, a broj pripadnika tevhida/monoteizma koje ste vi ubili je dosegao hiljade, ma kako god vi njih nazivali: Otpadnici, sahavati, huškači, sluge vladara, i druga razna imena s kojim ste ih istjerali iz islama!

Upitajte onoga što je nepravedno ubijen iz (redova) Islamske vojske Iraka, – koliko ste njih poklali (?), i koliko ste njihove krvi ohalalili? Uvijek pod različitim imenima, a s jednim istim ishodom!

I kao da se neki od vas raduju što spomenuh Islamsku vojsku (Iraka) kako bi mi kontrirao riječima: Zar ne znaš da su oni ušli među sahavate i raspali se; neko je dezertirao, neko se predao, a neko postao otpadnikom sa sahavatima?!

Kažem: Znam to, tako mi Allaha, čak si istinu rekao u dijelu toga. Međutim, vi ste zajedno sa pravim sahavatima učestvovali u njihovom pokolju! I iako su se neki od njih priključili sahavatima, ipak je većina njih poklana vašim rukama!

Zapravo, ne postoji džihadska formacija danas u islamskom svijetu da je ubila od mudžahida, – izvinjavam se zbog nespominjanja ostalih muslimana, – koliko ste vi pobili, ili pak blizu toga! I ovo je stvar u koju nema sumnje.

Čak, većina organizacija koje smatrate nevjerničkim nije pobila ni desetinu od muslimana koje ste vi pobili, a kamoli ona (vaša) vrsna ubistva vojnih zapovjednika džihada, te intelekta koji rukovodi i sprovodi (džihad). To je (vaša) stvarnost i primjena (osobine haridžija da ubijaju muslimane)

A što se tiče (Idišove) teorije (u akidi), – pa pitajte ih o većini muslimana kakav je njihov propis? Oni će ti reći: Ne smatramo ih nevjernicima, naprotiv, oni su kod nas u osnovi muslimani dok ne počine stvar koja ih izvodi iz vjere.

Ovaj govor je u vanjštini istina, a u suštini smrtonosni otrov, jer ćeš naći u (Idišovom) opisu domena stvari koje izvode iz vjere da ogromna većina ummeta nije sačuvana od počinjenja toga.

I pitaj ih o milionima (muslimana) pri armijama (država), i pitaj ih o milionima  ljudi u (državnoj) bezbjednosti, i upitaj ih o svim islamskim grupacijama s kojim se razilaze?

I upitajte ih o Hamasu i Muslimanskoj braći? I pitaj ih o svim džihadskim jedinicama koje se razilaze s njima. I pitajte ih o običnom (muslimanskom) narodu koji ne dijeli njihov stav, odbacuje ih i  suprotstavlja im se.

I o svakom učenjaku koji im kontrira, – pitaj ih?

I upitajte ih o javnim ličnostima u znanju, ideji i da'vi koji ne zauzimaju njihov stav, oponiraju im i na njih upozoravaju?

Sve ove kategorije muslimana, i opće i posebne, kod njih (Idiša) imaju propise različitih izraza ali jedinstvenog značenja; Oni su jedno od sljedećeg: Sahavati, taguti, pomagači zulumčara, skupine koje se ustežu (tj. priznati Idišov hilafet), dakle različiti nazivi ali s jednim značenjem, a ono je otpadništvo.

Ti kada primjeniš ove nazive na muslimana kao jedinku ummeta, od običnih i posebnih (u ummetu), nećeš naći osim da su to prazne tvrdnje. Zapravo,  to je (u suštini) proglašavanje nevjernicima i običnih i istaknutih (muslimana) i to najčudnijim sredstvima. Hoće li nakon ovoga razuman insan reći da oni ne smatraju nevjernicima sljedbenike islama, i ne ubijaju pripadnike imana od uleme, mudžahida i vođa naspram kojih su bili nemoćni neprijatelji ummeta??!!

Pa hoće li sada razuman čovjek reći da se ovaj (poslanički) opis: „ubijaju sljedbenike islama“ ne odnosi na vas? Naprotiv, već je ovo, – tako mi Allaha,-  od prevare nad ummetom u pogledu njezina stvarna neprijatelja. Vi ste zasigurno premašili  Židove u tome.

Ovo je što se tiče ovog aspekta i njihova opisa da ubijaju sljedbenike islama.

Što se tiče druge strane, a to je da „ostavljaju sljedbenike mnogoboštva“, – oni su to izdefinisali i primjenili kroz djelo. Zapravo su definisali za prioritet borbu protiv otpadnika naspram nevjernika u osnovi, a već je prethodilo objašnjenje šta je po njima otpadnik, dotle da je jedan od njih rekao: „Borba protiv Hamasa je preča od borbe protiv Jevreja.“ To je ono što teoretski promišljaju.

A što se tiče primjene toga, – pa naći ćeš to u statistikama njihovih (vojnih) operacija u Šamu, pri tome poredeći broj njihovih operacija u oslobođenim regijama sa onim u okupiranim regijama, te poredeći broj njihovih operacija, klopki i napada (eksplozijama) na Nusajrije 1 sa brojem tih istih njihovih operacija na džihadske formacije različitih imena, – naći ćeš zastrašujuću razliku!

Pogledaj u njihove operacije u Iraku, i uporedi između onih (izvedenih) u sunijskim pokrajinama i onih u šiitskim pokrajinama, te broj ubijenih njihovim rukama od sunija i šija, – da bi znali stvarnost. Čak, pogledajte u njihove sljedbenike i pristaše u Jemenu kako se usmjeravaju na ubistva Saudijske armije, a ostavljaju Hute 2 da pustoše po Jemenu nered čineći!!?? Sve ovo zbog njihove izopačene osnove (u akidi).

Pogledajte u cifre njihovih bombaških napada na mudžahide i uporedite to sa brojem njihovih operacija u Iranu, da bi znali stvarnost njihova ubijanja pripadnika islama, te ostavljanja sljdbenika nevjerstva i mnogoboštva.

Nije uslovom da se ovaj opis podudari s njima da oni nikad ne ubiju nijednog nevjernika! Ovo ne postoji ni kod haridžija u čiji haridžizam nema sumnje. Naime, relevantno je šta dominira (u nečijoj borbi). Onaj ko je čitao biografiju haridžija iz Magriba koji su se borili protiv Ubejdija, našao je da su oni bili boljeg stanja od haridžija Idiša, zapravo su se borili protiv nevjerničkih Ubejdija 3 , pa unatoč tome, ulema se nija razišla da su oni bili haridžijama.

Pa razumijemo li historiju, i jesmo li svjesni stvarnosti? Da ne budemo prevareni iz iste rupe dva puta, čak, uzastopno više puta! Ovo je, tako mi Allaha, samo dadžbina i porez na naše neznanje o vjeri i historiji!

Ovo je što se tiče prethodne dvije šubhe kojima zamršavaju poimanje kod omladine i običnih muslimana u ummetu, toliko da se neki ugledni ljudi, iako se s njima (Idišom) razilaze, ipak suzdržavaju da ih opišu haridžijama?!

Kažem: Tako mi Allaha, i opet Allaha mi, i opet  Allaha mi, ne obuzima me ni najmanja sumnja u njihov (Idišov) haridžizam, jer nisam našao nijedan vjerovjesnički opis njih (haridžija) osim da isti postoji kod njih (Idiša) kao sunce.

Pa hoćemo li zavaravati i sebe i narod (po pitanju Idiša)?