Prva šubha: Hrabrost i napredovanje ukazuju na iman i ubjeđenje?

Članci u serijalu:

Autor: Hamud ibn Alijj El-‘Amri

U ime Allaha Milostivog, Samilosnog

Zaista je određena omladina obmanjena šubhama/nejasnoćama onih što simpatišu državu Bagdadija, odnosno dio njih vidi u tome dokaze koji ne podliježu protuargumentu.  Stoga sam dao komentar i osvrt na ne neke od tih šubhi/nejasnoća. Od toga je sljedeće:

  1. Hrabrost i napredovanje koje se nalazi pri pripadnicima Idiša/Isila, te da ovo napredovanje ukazuje na iman/vjerovanje i ubjeđenje, – pa na to kažem:

Što se tiče tvrdnje da to upućuje na iman i ubjeđenje, – pa možda, ali  kakav iman, i u šta iman?

Naime, iman i ubjeđenje će možda postaći njihovog nosioca na napredovanje, međutim to ne upućuje na ispravnost onoga u šta takav vjeruje, – jer koliko ćeš naći vlasnika imana u neku novotariju, a da je od najhrabrijih ljudi na putu te novotarije!

Historija haridžija je krcata takvim primjerima, šta više su tatari (nemuslimani) koji potraše zemlju klanjem i ubijanjem bili od najhrabrijih ljudi! Pa da li nam ovo ulijeva sumnju u njihovu zabludu?!

Zatim, gdje je hrabrost Katrija 1, Ibnu-l-Ezreka 2 , El-Muhtara 3  i Ibn Tumirta 4, i drugih sličnih tokom historije, onih pored čije se hrabrosti čini manjkavom i hrabrost najodvažnijih?!  Čak su i oni što opkoliše i ubiše Osmana radijellahu 'anhu  bili od najhrabrijih stvorenja.

Zato nemoj da se obmanjuješ, – moj brate, – sa hrabrošću borca sve dok ne bude i tebi i njemu sudija Knjiga i sunnet  koji su ograničavali hrabrost  ashaba i selefa, pa nisu prelazili te granice makar ih strast navodila preko toga! Njihova mjera i princip je bio hadis: „Iman sputava presmionost“, pa koliko je puta neko od njih (selefa) ustuknuo kada mu Zakonodavac naredi odustajanje/povlačenje, – a on (u sebi) želi napredovanje/istupanje, – samo zato što je nagonio svoju strast  ka pokornosti Allahu i Njegovom poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem.

Nadati se da  prisjetiš se svih tih zahtjeva od Omera radijellahu 'anhu, Halida radijellahu 'anhu  i drugih, kada bi tražili dopuštenje od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  da udare (sabljom) po vratu onoga kod koga se pokazalo nevjerstvo ili licemjerstvo, pa ne bi prekoračili njegovo naređenje niti zabranu. I ovo je, – tako mi Allaha, –  džihad kojim se želi Allahovo lice, i to je, – tako mi Allaha, – hrabrost koja ukazuje na čestitost, vjeru i bogobojaznost njena nosioca.

A bez toga, takav je neustrašivi drumski razbojnik.

Ovo je odgovor na prvu šubhu/nejasnoću, posve sažeto zbog skučenosti prostora za to.

Navigacija serijalom<< Šubhe/nejasnoće simpatizera Idiša/IsilaTreća šubha: Idiš želi primjenu šerijata i uspostavu hilafeta? >>

  1. op.prev. Katarijj ibnu-l-Fudžaeh ibn Jezid, preselio 78 ili 79 god. po hidžri. Bio je od glavešina i junaka El-Ezarikah/Haridžija, i poznat kao elokventan govornik, pjesnik i odvažni konjanik. Trinaest godina je proveo boreći se na ime (svog) hilafeta  i odupirući se Hadždžadž ibn Jusufu, sve dok ga nije pobijedio Sufjan ibnu-l-Ebred, a poginuo je od ruku Suretu ibn Ebdžera

  2. op.prev. Nafi'u ibnu-l-Ezrek ibn Kajs El-Hanefi je osnivač frakcije Ezarikah, jedne od haridžijskih grupacija. Najprije je bio sa Ibn Abbasom radijellahu ‘anhuma, a zatim je ustao protiv Osmana ibn ‘Affana radijellahu ‘anhu  i podržao Aliju ibn Ebi Taliba radijellahu ‘anhu, da bi kasnije nakon sudskog spora između Alije i Mua‘vije radijellahu ‘anhu pozvao na ustanak protiv Alije odbijajući da prihvati spomenuti sudski spor. On se tada okupio sa istomišljenicima u selu Harura,  u predgrađu Kufe, i tada pozvao na ustanak  protiv Alije [radijellahu ‘anhu. Upravo se taj događaj smatra početkom sekte Haridžija.

  3. op.prev. El-Muhtar ibn Ebi ‘Ubejd Es-Sekafi, preselio 67.god hidžretske. Vojni zapovjednik koji je tražio osvetu El-Husejna ibn Alij radijellahu ‘anhuma te ubio  grupu Kufljana od onih koji su ubili Husejna. Poznat po tome što je nakon preuzimanja vlasti u Kufi došao sa motom „za odmazdu Husejna“. Otpočeo  je  sa uspostavljanjem alevijske države u Kufi, međutim ubijen je od strane vojske Mus'aba ibnu-z-Zubejra radijellahu ‘anhuma. Njegova revolucija je imala velikog udjela u širenju šiizma. Njegov se kabur nalazi u glavnom mesdžidu Kufe. Navodno (kako tvrde Šije) je kabur otkriven tako što su pronašli stijenu na kojoj je pisalo: ovo je kabur El-Muhtara ibn Ebi ‘Ubejda koji je izvršio krvnu osvetu za Husejna. Po jednima to se desilo  1181h god., a po drugima 1285h.god.  Ehli sunnet smatra da je on lažov na koga se odnosi hadis:  „Doista će u plemenu Es-Sekif biti veliki lažov i razarač“. Šije tvrde da se to odnosi na Hadždžadž ibn Jusufa.

  4. op.prev. Muhammed ibn Tumirt, preselio 1128.h.g. Poznat po tome da se proglasio mehdijem. Smatra se osnivačem i duhovnim vođom reformatorskog i političkog pokreta El-Muvehidin nastalog na dalekom jugu današnjeg Maroka. Stacioniran na planinskom vijencu Atlas borio se protiv tadašnje države Murabituna.