Sedma posljedica/kazna

Prenosi se od Sehl ibn Sa'da Es-Sa'dija radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Obraduj potpunim svjetlom na Sudnjem danu one koji mnogo hodaju po tmini.“ 1
Hadis ukazuje na vrijednost odlaska u džamiju radi obavljanja namaza, naročito po tmini a što biva na jaciji i sabah namazu, i da će Allah učvrstiti potpunim svjetlom onoga ko to ustrajno čini – osvjetliće im sirat ćupriju na Dani sudnjem. I obratno, ko ne hodi po tmini neće mu biti upotpunjeno svjetlo na sirat ćupriji.

Obavio je namaz prije njegovog vremena oslanjajući se na vaktiju >>