Otjerivanje šejtana iz kuće kako ne bi u njoj našao konak

Znajte – Allah i nas i vas podučio – da je od najvažnijih uzroka koji učine da musliman ostane na cjedilu, i ne ustane na sabah namaz upravo šejtan. Kao što smo naučili da šejtan dođe čovjeku prije spavanja i kaže mu: ‘Duga ti noć bila’, i sveže tri čvora na njegovom potiljku – kao što je o tome obavijestio Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem – isto tako smo saznali slučaj kada su Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem i njegovi ashabi prespavali sabah namaz sve dok nije sunce izašlo probudivši ih, pa kada je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem naredio da se pomjere sa tog mjesta objasnio je da im je upravo tu došao šejtan. 1

Zbog navedenog obaveza je na čovjeku da otjera šejtana iz vlastite kuće, i da privuče prisustvo meleka u kući. To će učiniti i na sljedeći način:

  • Da spomene Allahovo ime pri ulazu u kuću i prilikom jela.
    Došlo je u hadisu od Džabira ibn ‘Abdullaha radijellahu 'anhuma da je čuo Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem kako kaže: „Kada čovjek uđe u svoju kuću pa spomene Allaha pri ulasku i prilikom jela, onda šejtan kaže: ‘Nema vam ovdje konaka niti večere’, a kada uđe pa ne spomene Allaha pri ulasku, onda šejtan veli: ‘dobili ste konak’, a ako ne spomene Allaha ni prilikom jela, šejtan još kaže: ‘dobili ste konak i večeru.'“ 2
  • Učenje sure El-Bekareh
    Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Ne pravite od svojih kuća kaburove. Zaista šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekareh.“ 3
  • Da čovjek ne postavlja slike (likova) u kuću, niti nabavlja psa da boravi u kući.
    Ovo je zapravo razlog da meleki uđu u kuću. Prenosi se od Alije radijellahu 'anhu da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Meleki ne ulaze u kuću u kojoj je slika ili pas ili džunup osoba.“ 4