Peti uzrok ustajanja na sabah namaz

Ostavljanje grijeha tokom dana

Znaj – Allah ti se smilovao – da ne siđe nijedan belaj osim usljed grijeha, i ne uzdigne se osim zbog pokajanja. Pa koja je kušnja poput ove da te Allah udalji od pokornosti Njemu i stajanja pred Njim (na sabahu). Dunjalučki vladari kada se rasrde na nekoga zabrane mu ulazak kod njih, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer. Znaj da je Allah spriječio od muslimana pomoć na dan Uhuda zbog grijeha kojeg su učinili.
Rekao je Uzvišeni:

Alu-Imran,

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah 1: „tj. zbog nekih njihovih prethodnih grijeha, kao što su rekli neki od selefa, jer je od nagrade za dobro djelo da uslijedi dobro djelo nakon toga, a od posljedice ružnog djela da uslijedi loše djelo nakon njega.“

Rekao je neki čovjek Hasanu El-Basriju rahimehullah : ‘O Ebu Se'id, ja zanoćim zdrav i volim da ustanem noću, i spremim se čistoćom, pa šta mi je da ne ustanem?’ Pa reče Hasan El-Basri : ‘Zarobio te tvoj grijeh.’

Rečeno je Abdullahu ibn Mes'udu radijellahu 'anhu : ‘Šta nam je ne možemo da ustanemo noću?!’ On reče: ‘Udaljili vas vaši grijehi.’

Navigacija serijalom<< Šesti uzrok ustajanja na sabah namazSedmi uzrok ustajanja na sabah namaz >>

  1. Tefsiru Ibni Kesir: 418/1.