Ovo je . dio od 21 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

32. Neki ljudi će sakupljati imetak putem svojih jezika

 

„Neće nastupiti Čas sudnji dok se ne pojave ljudi koji će jesti svojim jezicima, kao što krava jede svojim jezikom.“ 1

 

„Biće ljudi koji će jesti svojim jezicima, kao što krave jedu (jezicima) sa (bilja) zemlje.“ 2

 

Značenje hadisa je da će neki ljudi skupljati ogroman imetak putem svojih jezika, svejedno da li oni bili od onih čija se stvar/zanimanje pripisuje predstavnicima vjere, pa da vjerom traži dunjaluk, ili da nije od predstavnika vjere (ili onih što se pridržavaju vjere), međutim, takav govori i hvali druge osobe prozom ili poezijom da bi uzeo od onoga što je u njihovim rukama.

 

Dodatak prevodioca:

U djelu „Merkatu-l-mefatih“ hanefijskog učenjaka Mulla ‘Ali El-Karia rahimehullah, a koji je komentar na zbirku hadisa „Miškatu-l-mesabih“ stoji u komentaru gornjeg hadisa pod meselom br.4799. sljedeće:

„tj. učiniće svoje jezike sredstvom (dolaska do) hrane, poput krave koja uzima hranu (ar.'ulf – sijeno i dr.) svojim jezikom…ovo (primjer) je zato što druge životinje uzimaju bilje sa zemlje svojim zubima.

Navedeno je poređenje sa njom (kravom) radi dva značenja:

Prvo: da takvi ljudi ne poznaju put do hrane osim ovaj način, kao što krava nije u stanju sakupljati travu i sijeno osim svojim jezikom;

Drugo: da su oni u svom motu poput krave koja ne može da razlikuje u travi vlažno od trna, slatko od gorkog, već  sastavi i izmiješa svojim jezikom sve. Tako i ovi ljudi koji uzimaju svoje jezike sredstvom (dolaska do) hrane, ne razlikuju istinu od laži, niti halal od harama, već mnogo slušaju laži i rado jedu ono što im je zabranjeno (ar. es-suht). Ovaj rivajet bilježi imam Ahmed rahimehullah.

U rivajetu koji bilježi Ebu Nu'ajm rahimehullah u svom djelu „Hiljetu-l-evlija“ od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu stoji da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  : „Neće nastupiti Čas sudnji dok ne bude zuhd/skromnost bila priča, a bogobojaznost pretvaranje i neprirodnost (osobe).“3

 

U rivajetu hadisa kojeg bilježi imam Et-Tirmizi rahimehullah od ‘Abdullaha ibn ‘Amra radijellahu 'anhuma stoji da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Allah prezire rječitog među ljudima koji traži svojim jezikom kao što krava traži.“ 4  5

 

Askelan i Gazza: najbolje bdijenje na Allahovom putu >>