Hadis

2.Pojava griješnih i nepravednih vladara

Ovo je 2. dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

Zemlja će biti ispunjena nepravdom i neprijateljstvom.

 

„Neće nastupiti Sudnji čas sve dok se Zemlja ne ispuni nepravdom i nasiljem.“ 1

Pojava griješnih i nepravednih vladara

 

„Biće nakon mene vladari koji će činiti nepravdu i lagati.“ 2

„Najviše čega se bojim za svoj ummet su vođe koje odvode u zabludu.“  3

„Biće vladari koje će pokrivati plašt ili dvotište ljudi .Pa ko uđe kod njih i potvrdi istinitim njihovu laž, i pomogne ih u njihovoj nepravdi, – takav nije od mene i nisam od njega. A ko ne uđe kod njih, i ne povjeruje u njihovu laž, i ne pomogne ih u njihovoj nepravdi, – taj je od mene, i ja sam od njega.“ 4

„Biće vladari koji će govoriti pa im se neće (na to) odgovoriti. Raspadaće se u vatri, slijediće jedan drugog.“  5

Riječi: „Govoriće pa im se neće odgovoriti/replicirati“ znače da će kazivati neosnovan govor, pa niko neće biti u moći da odgovori na njihove riječi zbog njihove grubosti i osorosti.

„Biće među vama vjerovjesništvo koliko Allah bude htio da bude, zatim ćega Allah uzdići kada bude htio da ga uzdigne. Zatim će biti hilafet na menhedžu vjerovjesništva, i biće koliko Allah bude htio da bude, a zatim će ga uzdići kada bude htio da ga uzdigne. Zatim će biti sebična vlast Monarhija, i biće koliko Allah bude htio da bude, zatim će je uzdići kada bude htio da je uzdigne. Zatim će biti hilafet na menhedžu vjerovjesništva.“ 6

„Biće vjerovjesništvo među vama koliko Allah bude htio da bude, a zatim će ga Allah Uzvišeni uzdići. Zatim će biti hilafet na menhedžu vjerovjesništva koliko Allah bude htio da bude, a zatim će ga Allah Uzvišeni uzdići. Zatim će biti sebična vlast koliko Allah bude htio da bude, a zatim će je Allah Uzvišeni uzdići. Zatim će biti silnička vlast koliko Allah bude htio da bude, a zatim će je Allah Uzvišeni uzdići. Zatim će biti hilafet na menhedžu vjerovjesništva.“ 7

Riječi: „Sebična vlast“ znače da je to vlast u kojoj ima ugnjetavanja i nepravde prema podanicima, kao da ih jako zagrizu svojim zubima. 8

Riječi: „Silnička vlast“ je ona u kojoj se ljudi nepravedno i tlačenjem prisiljavaju i tjeraju na nešto što ne žele. Ovaj opis obuhvata svakog kod koga se nađe, svejedno da li njegova vlast bila sa strane nasljedstva ili dominacije i prevrata.

 

<< Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana – Uvod 3.Stremljenje ljudi ka dunjaluku i njihova udaljenost od Allaha >>