Hadis

11 i 12.Pojava novih bolesti i raskološnog oblačenja kod žena

Ovo je . dio od 20 u serijalu Hadisi o malim predznacima Sudnjeg dana

11. Pojava bolesti i epidemija koje nisu postojale prije

 

“O skupino muhadžira! Pet je stvari kojima ćete biti iskušavani, a utječem se Allahu da ih ne doživite: Neće se nikada među ljudima pojaviti razvrat dotle da će se javno ispoljavati, a da se među njima neće proširiti zaraze  (išaret na epidemije koje će povećati broj smrtnosti) i bolesti koje nisu bile poznate njihovim prethodnim generacijama; neće ljudi početi zakidati i varati pri vaganju i mjerenju a da ih neće zadesiti  suša, oskudica i nepravda njihovih vladara; neće ljudi prekinuti davati zekat na svoj imetak a da im neće biti uskraćena kiša s neba, a da nije stoke ne bi nikako ni padala; i neće ljudi prekršiti ugovor sa Allahom i Njegovim Poslanikom a da Allah neće dati da nad njima zavlada strani neprijatelj koji će im oteti nešto od onoga što je bilo u njihovom posjedu, i kada god njihove vođe ne budu sudile po Allahovoj Knjizi i ne budu odabirali samo ono što je Allah objavio, Allah će dati da među njih bude ubačen razdor i međusobna žestina.” 1

 

„Biće pred Sudnji čas  brojnih i žestokih smrtnosti, a nakon toga godine zemljotresa.“ 2

 

Izraz „El-mevtan“ – puno smrti je oblik augmentativa/preuveličavanja od riječi smrt,tj. veoma mnogo smrti, a što je najsličnije epidemijama koje usmrte skupine ljudi

 

12. Neke muslimanke će oblačiti odjeću koja otkriva dijelove njihovog tijela, i izvodiće određena šišanja kose i uzdignute frizure na svojoj kosi.

 

„Pojaviće se s kraja mog ummeta žene pokrivene a otkrivene, na njihovim glavama će biti poput grba horosanskih deva.“ 3

 

„Dvije vrste stanovnika vatre nisam vidio…žene obučene a otkrivene, koje uvijaju (u  hodu), okrenute od pokornosti, glave su im kao neravne grbe horosanskih deva.“ 4

U komentaru imama En-Nevevija rahimehullah  na Sahih Muslima rahimehullah u vezi ovog hadisa stoji: Njegovo značenje je da su pokrivene Allahovim blagodatima a otkrivene od zahvalnosti na njih.

Rečeno je: Njegovo značenje je da pokrivaju dio tijela, a dio otkrivaju pokazujući svoje stanje, i slično tome.

Rečeno je: Značenje toga je da oblače laganu haljinku koja odslikava crte njezina tijela.

Riječ „mailat“ – nagete, naherene. Rečeno je da je značenje toga da su nagete i okrenute od pokornosti Allahu i onoga čije je čuvanje njima obavezno. „Mumilat“ – uvijene, tj. pokazuju to drugim ženama pozivajući ih u njihov ružni postupak.

Rečeno je: „mailat“ – nagete, tj. hodaju tako da se povijaju, kočopere. „Mumilat“ – uvijene u svojim ramenima.

Rečeno je: „mailat“ – nagete, tj. češljaju se neravno, a to je način češljanja kod prostitutki. „Mumilat“ – uvijene, tj. pokazuju taj način češljanja drugim ženama i pozivaju u to.

Značenje: „glave su im kao neravne grbe horosanskih deva“ jeste da ih uvećavaju i uzdižu motanjem mahrame ili povesca, rupca, šala i slično tome.