Odlike Allahovog poslanika (4 -7)

Četvrta odlika se ogleda u tome da je Allah obavjestio Svoga poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da mu je oprostio sve njegove prethodne i buduće grijehe. Nije prenešeno da je Allah obavjestio o tome bilo kojeg od drugih vjerovjesnika, naprotiv, očito je da im to nije saopštio jer će svako od njih, kada se bude tražilo od njih zauzimanje kod Allaha na stajanju Sudnjeg dana, spomenuti svoju grešku koju je učinio i reći ‘moja duša, moja duša.’ 1Kada bi bilo da svi oni znaju da su im oprošteni nj. grijesi, ne bi odgađali zauzimanje kod Allaha na tome mjestu. A kada stvorenja zatraže zauzimanje od našeg Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem na istome mjestu, on će reći: ‘Ja sam za to.’2

Peta odlika Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem jeste da je on prvi koji će se zagovarati kod Allaha, i prvi od koga će zauzimanje biti traženo.3 Ovo jasno ukazuje na njegovu sallallahu 'alejhi ve sellem posebnost i odlikovanje.

Šesta odlika jeste da je on sallallahu 'alejhi ve sellem dao prednost drugima nad sobom. Naime, svakome vjerovjesniku 'alejhisselam je dato da uputi dovu koja će biti uslišana, pa je svako od njih požurio sa svojom dovom na dunjaluku, dočim je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem sačuvao svoju dovu kao zauzimanje za svoj ummet. 4

Sedma odlika se očituje u tome da se Allah Uzvišeni zaklinje njegovim sallallahu 'alejhi ve sellem životom. Rekao je:

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٢

72 A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.

Al-Hijr, 72

Zakletva njegovim sallallahu 'alejhi ve sellem životom upućuje na poštovanost i veličinu njegovog sallallahu 'alejhi ve sellem života kod Onoga ko se time zaklinje, i da njegov sallallahu 'alejhi ve sellem život zaslužuje da se njime donese zakletva, zbog opšteg i svakog pojedinačnog blagoslova u nj. Ovo nije potvrđeno u vezi bilo čijeg života mimo Poslanikovog sallallahu 'alejhi ve sellem .

Navigacija serijalom<< Poslanikova odlikovanja – UvodOdlike Allahovog Poslanika (8-11) >>

  1. Ovo je izvadak iz dugačkog hadisa o šefa'atu/zauzimanju, hadisa kojeg prenosi Ebu Hurejre od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u izrazu: ‘Ja sam prvak ljudi na Sudnjem danu. Znate li po čemu? Allah će sakupiti na Danu sudnjem i prve i posljednje (ljude) na jednoj visoravni…’ ; bilježe ga Buharija i Muslim. Zabilježen je u ‘Zilalu-l-dženneh: 811.

  2. Ovaj rivajet hadisa o šefaatu se prenosi od Enesa ibn Malika; bilježe ga Buharija i Muslim, te Ibn Ebi ‘Asim u Es-Sunneh: 816, 817 .

  3. Ovo se nalazi u hadisu Ebu Hurejre od Poslanika u izrazu: ‘Ja sam prvak Ademove djece na Sudnjem danu, i prvi nad kim će se Zemlja rascijepiti, prvi koji će se zauzimati, i prvi od koga će zauzimanje biti traženo. Bilježe ga imam Muslim i drugi. Navodi se u Zilalu-l-dženneh (792), a prate ga mnoge predaje koje ga pojačavaju, spomenute su u Es-Sahihah (1571), od toga su hadisi Abdullaha ibn Selama i Ebu Se'ida El-Hudrija koji su prethodno navedeni.

  4. Cilja se na riječi Allahovog Poslanika: ‘Svakom vjerovjesniku pripada uslišana dova koju će uputiti, pa će mu se uslišati i dati, a ja sam sačuvao svoju dovu kao zauzimanje za svoj ummet na Sudnjem danu’; bilježe ga Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, Enesa ibn Malika i drugih; naveden je u Ez-Zilal: 797-799.