Odlike Allahovog Poslanika (8-11)

Osma odlika se sadržava u tome da je Allah ukazao počast Svome Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem kada ga doziva, pa mu se obraća sa najljepšim imenima i divnim svojstvima. Rekao je Uzvišeni (u prijevodu): „O vjerovjesniče…“ 1 „O Poslaniče…“ 2

Ove posebnosti nisu pritvrđene nikome mimo Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , odnosno pritvrđeno je za sve ostale vjerovjesnike 'alejhimusselam da ih Allah doziva po nj. imenima. Rekao je Uzvišeni (u prijevodu): „O Ademe, nastani se…“ 3, „O Isa sine Merjemin, sjeti se Moje blagodati tebi…“ 4, „O Musa, Ja sam uistinu Allah…“ 5, „O Nuhu, siđi s mirom…“6, „O Davude, Mi smo te postavili namjesnikom na Zemlji…“ 7, „O Ibrahime, istinom si potvrdio snoviđenje…“ 8, „O Lutu, mi smo izaslanici Gospodara tvoga…“ 9, „O Zekerijja, Mi ćemo te obradovati…“ 10, „O Jahja, uzmi Knjigu…“ 11

Nije skriveno nikome da poslodavac kada pozove nekog svog radnika po najboljoj osobini koja se nalazi pri njemu od uzvišenih svojstava i lijepog morala, a pozove druge radnike po njihovim vlastitim imenima čime se ne ukaže na neku pohvalnu osobinu niti lijep moral – očito je da stepen onoga koga je pozvao po najljepšem imenu i osobini časniji, i da je bliži kod njega od onoga kojeg doziva po vlastitom imenu. Ovo je poznato u običajima ljudi – koga se dozove po nj. najboljoj osobini i ahlaku, isto predstavlja uveličavanje u poštivanju i iskazivanju veličine dotičnog. Otuda je neko rekao:

لا تدعني إلا بيا عبدها
فإنه أفضل أسمائي

Ne zovi me osim po tome da sam njezin rob 12
Doista je to najbolje moje ime.13

Deveta odlika se ogleda u tome da se mu'džiza/nadnaravnost svakog vjerovesnika završila i iščezla, dočim je nadnaravnost prvaka sallallahu 'alejhi ve sellem prvih i posljednjih ljudi – a to je Kur'an – trajna do Sudnjeg dana. 14

Deseta odlika jeste da je kamen nazivao selam Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem 15, da je panj za njim zacvilio16. Slično ovome nije protvrđeno nekome drugome od vjerovjesnika.

خذ ما تراه و دع شيئا سمعت به

Uzmi ono što vidiš i okani se nečega o čemu si čuo

Jedanaesta odlika jeste da se u njegovoj sallallahu 'alejhi ve sellem mu'džizi nalazi ono što je izraženije u pojmu nadnaravnosti u ondosu na mu'džize drugih vjerovjesnika 'alejhimusselam , kao što je izviranje vode između njegovih prstiju. 17 Ovo je krajnji stepen u narušavanju granice uobičajenih pojava poput izviranja vode iz kamena, jer je kamen u osnovi od vrste zemljišta iz koje izbija voda. Otuda je vjerovjesnikova sallallahu 'alejhi ve sellem mu'džiza izbijanja vode između njegovih prstiju izražajnija od pucanja stijene (iz koje poteče voda) koje je dato Musau.

Navigacija serijalom<< Odlike Allahovog poslanika (4 -7)Odlike Allahovog Poslanika (12-15) >>

 1. El-Enfal: 64,65, te na sedamdeset drugih mjesta u Kur'anu.

 2. El-Maideh: 41,67.

 3. El-Bekareh: 35.

 4. El-Maideh: 110.

 5. El-Kasas: 30.

 6. Hud: 48.

 7. Sad: 26.

 8. Es-Saffat: 105.

 9. Hud: 81.

 10. Merjem: 7.

 11. Merjem: 12.

 12. Stihovi su iz predislamskog pjesništva. Neki učenjaci smatraju da ovaj navedeni stih ne treba koristiti u navođenju primjera. (op.prev.)

 13. Ovaj dio autor je sastavio iz govora Ebu Nu'ajma u djelu ‘Delailu-n-nubuvveti’ (str.9-11). Cijeli govor je sažeo Es-Sujuti u djelu ‘El-Hasaisu-l-kubra’ (3/141), pa je na isto ukazao svojim sljedećim govorom: „Rekli su učenjaci: od njegove posebnosti da ga Allah Uzvišeni u Kur'anu ne doziva po vlastitom imenu…“

 14. Cilja se na hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre radijellahu 'anhu , da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Nema među vjerovjesnicima nijednog vjerovjesnika osim da mu je dato od dokaza slično onome u što su vjerovali ljudi. Doista, ono što je meni dato je objava koju mi je Allah obznanio, pa se nadam da ću biti sa najviše sljedbenika od svih vjerovjesnika na Sudnjem danu.“ Hadis bilježe Buharija u djelu ‘Fadailu-l-Kur'an’, Muslim (1/92,93), te Ahmed (2/341, 451). Ovu posebnu vrijednost je prenio i Es-Sujuti u ‘El-Hasais’ (3/131).

 15. Aludira se na hadis Džabira ibn Semure radijellahu 'anhu gdje on kaže: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Uistinu ja znam kamen u Mekki koji mi je nazivao selam prije nego ću postati poslanikom, i zaista ga ja poznajem i sada.“ Hadis bilježi Muslim (7/58,59), Et-Tirmizi (3628) ocijenivši ga hasenom, Ed-Darimi u ‘Mukaddimetu-s-sunen’, Ahmed (5/89, 95, 105), te Ebu Nu'ajm u Ed-Delail (str.340)

 16. Ova mu'džiza se prenosi od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem na stepenu mutevatira. Veliki broj prispijeća ovih predaja je sakupio El-hafiz Ibn Kesir u djelu El-Bidajeh, te Es-Sujuti u djelu El-Hasais (2/306-309) od skupine ashaba. Od njih su Ibn Omer i Džabir radijellahu anhum – kod Buharije u djelu El-Menakib; Ebu Nu'ajm (str.341-345) prenosi od Džabira, Ubejja, Sehl ibn Sa'da, Ebu Se'id El-Hudrija i ‘Aiše radijellahu anhum , te ostali sakupljači predaja od drugih ashaba. Od njih su Enes ibn Malik i ibn Abbas radijellahu anhum u predaji koju bilježi Ibn Madže (1415) u sljedećem izrazu: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je držao hutbu s panja, pa kada je uzeo minber otišao je na minber i panj je zacvilio. On ga uze u naručje pa se smiri. Tada reče: ‘da ga nisam uzeo u naručje cvilio bi do Sudnjeg dana.'“ Ovu predaju sam (tj. Albani) svrstao u ‘El-Ehadisu-s-sahihah’ (1200)

 17. Rekoh (tj.Albani): Ovo je prenešeno od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem također tevaturom u brojnim prilikama; pripovjeda isto skupina od ashaba. Njihove predaje je zabilježio Ebu Nu'ajm (str.345-350), zatim Es-Sujuti (2/214-219), a neke se nalaze u oba Sahiha, kao što je hadis od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhu koji kaže: „Vidio sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem – a bijaše nastupio ikindijski namaz pa su ljudi tražili vodu ali je ne nađoše – pa neko dođe Allahovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem sa nešto vode, pa Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem stavi svoju ruku u tu posudu i naredi ljudima da se iz nje abdeste. Reče (Enes): Pa sam vidio vodu kako izvire ispod njegovih prstiju, i ljudi se abdestiše sve dok i zadnji od njih ne učini abdest.“