Ovo je . dio od 14 u serijalu Početak isticanja Poslanikovog odlikovanja

Od odlika Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem jeste da mu je Allah izložio ključeve dunjalučkih riznica i dao mu da izabere između toga da bude vladar ili vjerovjesnik i rob, pa je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem upitao za savjet Džibrila 'alejhisselam i on mu ukaza na to da bude skroman, i reče mu: ‘da budem vjerovjesnik i rob, dan gladujem a drugi dan sam sit, pa kada sam gladan dovim Allahu, a kada sam sit zahvaljujem Allahu.’ 1
Ovdje Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem cilja na to da bude zauzet sjećanjem na Allaha u stanju divlje oskudice, ali i izobilja , blagostanja, kao i stanju kušnji / belaja.

Gornji hadis bilježe Et-Tirmizi (2348), Ahmed (254/5), Ebu Nu'ajm (str 522) putem ‘Ubejdullaha ibn Zahra od ‘Alijj ibn Jezida od El-Kasima Ebu Abdurrahmana od Ebu Umameta od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: “Ponudio mi je moj Gospodar da mi učini doline Mekke zlatom, pa sam rekao: ‘ Ne, o Gospodaru, nego da sam sit jedan dan a gladan drugi dan (ili slično tome), pa kada sam gladan usrdno se Tebi obraćam i spominjem Te, a kada sam sit veličam Te i zahvlajujem Ti.'“
Rekao je Et-Tirmizi rahimehullah : Hadis je hasen/dobar; prenosioc ‘Alijj ibn Jezid je slab prenosioc.

Kažem (tj. Šejh Albani rahimehullah ): ‘Ovaj prenosioc me jako zabavio – ‘Ubejdullah ibn Zahr je poput njega u slabosti (prenošenja) ili čak veće slabosti. U vezi njega rekao je Ibn Hibban rahimehullah u djelu ‘El-Medžruhin’ (2/63,64 – hindijjeh) : Njegovi su hadisi veoma neodređeni u slabosti – munker, prenosi i izmišljene predaje od pouzdanih prenosioca. Kada prenosi od ‘Alijj ibn Jezida dolazi sa katastrofalnim predajama, a kada se spoje u lancu prenosilaca neke predaje ‘Ubejdullah ibn Zahr, ‘Alijj ibn Jezid i El-Kasim Ebu ‘Abdurrahman onda ne bude tekst te predaje ništa drugo do djelo njihovih ruku, te stoga nije dozvoljeno dokazivanje s takvim listovima, naprotiv, odstupiti od rivajeta ‘Ubejdullaha ibn Zahra i isti izbjegavati u svim slučajevima je preče.’

Kažem (tj. Šejh Albani): „Lanac ovog hadisa je veoma slab. Et-Tirmizi je ukazao da je njegov tekst na stepenu hasen/dobrog hadisa po osnovi drugih sličnih predaja, a sam lično nisam došao do nečega što mu to potpuno svjedoči – Allahu moj – osim prvi dio gore citiranog hadisa. Naime, rekao je Ebu Hurejre: „Sjeo je Džibril do Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem pa on pogleda ka nebu, kad ono melek silazi, pa mu Džibril reče: ‘ Ovaj melek nije sišao otkako je stvoren pa do Časa sudnjeg.’ Pa kada je sišao reče: ‘O Muhammede, šalje me tebi Tvoj Gospodar da te učini vladarem ili robom poslanikom? Pa mu reče Džibril: ‘Ponizi se pred svojim Gospodarom, o Muhammede’ , te Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: ‘Ne, već robom i poslanikom.“
Hadis bilježe Ahmed (2/231), Ibn Hibban (2137) sa vjerodostojnim lancem prenosilaca po uslovima Buharije i Muslima rahimehumallah . Bilježi isto El-Bezzar i Ebu Ja'la rahimehumallah kako je to navedeno u djelu El-Mudžmeu (19/9)
Isti hadis podržava i drugi sličan a prenosi ga Ebu Ma'šer od Se'id El-Makberija od ‘Aiše radijellahu 'anha da je rekla: „Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘O ‘Aiša, da sam htio pratiilo bi me brdo zlata. Došao mi je melek, da sam ga zadržao zaravnao bi Ka'bu, te reče: ‘Zaista ti Gospodar tvoj naziva selam, ako hoćeš da budeš rob i vjerovjesnik, a ako hoćeš vjerovjesnik i kralj. Pa pogledah ka Džibrilu i on mi išareti na ‘spusti se’, pa rekoh: ‘vjerovjesnik i rob.'“
Rekao je El-Hejsemi rahimehullah : „Bilježi ga Ebu Ja'la a njegov lanac prenosilaca je dobar/hasen.“

Kažem (tj.šejh Albani): „Vjerovatno da El-Hejsemi cilja da je lanac prenosilaca dobar po osnovi drugih predaja koje ga podupiru, a ja ne mislim da ovaj hadis postoji zabilježen kod Ebu Ja'le nekim drugim mimo puta preko ovog Ebu Ma'šera; njegovo ime je Nedžih ibn ‘Abdurrahman Es-Sindi, rekao je Ibn Hadžer rahimehullah za njega u Et-Takribu da je slab prenosioc.“
Isti hadis ima i druge predaje koji ga pojačavaju u djelu ‘Mudžme'u-z-zevaid’ – neka se na to vrati ko hoće – i sve te predaje ne sadrže dodatak s kojim se izdvojio ‘Ubejdullah ibn Zahr a koji glasi „…jedan dan sam sit…“ – taj dodatak je munker/jako slab, a Allah najbolje zna