Aktuelno

Odgovor muslimana sela Ošve na poziv IZ u BiH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Es-Selamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Poštovani

Nakon što nam je naš predstavnik džemata predočio vaše prijedloge, jednoglasno smo podržali inicijativu  za saradnju sa svim muslimanima pod jednim krovom, a zatim donijeli neka rješenja i prijedloge za koje imamo utemeljenja u Kur'anu i sunnetu.

Tekst koji slijedi je naš prijedlog kao moguće rješenje za integraciju džemata u Ošvama u zajednički rad za pomaganje Allahove vjere.

“Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava” (El-Maide, 2)

Iskreno se nadamo da će učeni u IZ imati u vidu činjenicu da naš ponuđeni prijedlog ima utemeljenje u Objavi, a zatim pristati da se implementira jedna od ehlisunetskih priznatih pravnih škola – mezheb imama Ahmeda ibn Hanbela, a koji nije do sada naišao na zvanično prihvatanje unutar IZ, iako ga slijedi u praksi veliki broj Bošnjaka muslimana.

Allah dž.š. kaže (u prijevodu) : „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i vašim predpostavljenim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (En-Nisa’, 59.)

U ajetu Allah kaže da, ako se u nečemu ne slažemo, mi i naši predstavnici, i jedni i drugi se moramo vratiti Allahu i Poslaniku, tj. Kur'anu i sunetu.

U vezi s prethodnim ističemo:

1. Islam je vjera tolerancije, širokogrudnosti, znanja i pozitivne argumentacije iz Kur'ana i sunneta. Stoga naglašavamo da je svaki oblik nametanja samo jednog pravnog usmjerenja po pitanju vjerskih obreda zapravo sužavanje slobode etike razilaženja u islamu, a na što se poziva veliki broj islamskih praktičara na našim prostorima

2. Niko nema pravo vršiti pritisak nad drugim u prihvatanju određenih šerijatsko-pravnih pitanja, kao što se niko ne smije drugome nametati kao jedini autoritativni vjerski izbor uz uvažavanje mezhebskih različitosti jer su one milost a ne kazna.

3. Zbog gore navedenog, a svjesni teškog političkog položaja Bošnjaka u ovoj zemlji, predlažemo Rijasetu da postojeći mesdžid u Ošvama koji je van uprave IZ-a, a u kome se obredi obavljaju u skladu sa Hanbelijskim mezhebom, kao takav uđe u njen sastav, a da se svi detalji ovog prijedloga dogovore među nama, kao što Uzvišeni opisujući vjernike kaže (u prijevodu): “… i koji se o poslovima svojim dogovaraju…” (42:38)

4. Mesdžidi su Allahove kuće, i niko nema pravo od Uzvišenog Allaha da atakuje na integritet istih:

“Ima li većeg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim mesdžidima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruše? Takvi bi trebali u njih samo sa strahom ulaziti. Na ovome svijetu doživjeće sramotu, a na onom svijetu patnju veliku!” (2:114)

5. Mesdžidi su kuće za izučavanje Allahove vjere i razumijevanje Allahove objave. U kontekstu toga, naglašavamo kategorički stav svih islamskih učenjaka ,o nedozvoljenosti uvođenja novotarija u mesdžidima,što bi direktno važilo i za ovaj koji je pod upravom našeg odbora, kao i zabranu naplaćivanja vjerskih obreda i korištenja minbera za stranačke ili bilo koje druge dunjalučke interese.

6. Ne želimo da učestvujemo u bilo kakvim reklamiranjima ili obilascima dovišta, turbeta, niti proslava, osim dva bajrama, niti takve aktivnosti dozvoljavamo u našim mesdžidima.

7. Napominjemo da raspolažemo stručnim vjerskim kadrom koji je studirao i završio priznate islamske škole u arapskom svijetu. Oni su ponudili svoj angažman u svrhu funkcionisanja ovog mesdžida,a ne želimo isključiti ni mogućnost angažmana nekoga iz IZ u svrhu edukativnih predavanja

8. Takođe, IZ je oslobođena bilo kakvih finansijskih odgovornosti u pogledu našeg mesdžida. Brigu o tome vodi naše aktivno članstvo.

9. Predlažemo da se u nekoj prelaznoj fazi, u trajanju od npr.2 godine, formira zajedničko koordinaciono tijelo koje će imati uvid u aktivnosti ovog džemata, i uzeti učešće u rješavanju eventualnih sporova.

10. Pozivamo da’ije, studente, profesore i doktore u Bosni i Hercegovini kao i šire, da putem medija ili slobodnim izborom, javno objasne narodu etiku razilaženja među muslimanima, kao i principe jedinstva i zajedničkog djelovanja na temelju onoga što smo predložili.

11. Naglašavamo da ne želimo nikakvu direktnu saradnju sa bivšim Imamima službenicima Udbe, kao ni sa prošiijski orjentisanim imamima i extremistima koji pretjeruju u tekfiru.

12. Rješenje vidimo jedino kroz dogovor i suradnju, i to je ono sto želimo sa braćom iz IZ. Prijetnje, represije i govor netrpeljivosti kategorički odbijamo, ma od strane koga dolazile, i na svaku uvredu ili laž sigurno nećemo ostati nijemi.

13. obavezali smo se da prestanu sve aktivnosti i razgovori koji mogu narušiti odnose medju nama.

Neka je hvala Allahu, Gospodaru svijetova!

SKUPINA MUSLIMANA NASELJENOG MJESTA OŠVE-MAGLAJ

20.03.2016god,Maglaj

u potpisu predstavnik džemata Ošve:

Izet Hadžić

DOSTAVLJENO

-Muftiluk Zeničko Dobojski

-Muftija doc. ef. Ejub Dautović

-Medžlis IZ Maglaj

-Arhiva